Vyšlo na Lupě, 1.11.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b1101001.php3

Devět měsíců Českého Telecomu

Za první tři čtvrtiny letošního roku poklesly Telecomu celkové výnosy, ale čistý zisk zůstal stejný. Nadále roste objem dial-upu, který tvoří již 47 procent všech provolaných minut. Poměr minut na meziměstské a místní hovory vychází zhruba 1:2, což určitě ovlivní minutovou cenu při sjednocení hovorného.

Český Telecom včera zveřejnil své finanční a některé provozní výsledky za první tři kvartály letošního roku. Jaké jsou?

Začněme nejprve u finančních:

 • Celkové konsolidované výnosy: 39,4 miliardy Kč
 • Celkové provozní náklady (bez odpisů a amortizace): 19,3 miliardy Kč
 • Rozdíl (tzv. EBITDA): 20,1 miliardy Kč (marže EBITDA 51%)
 • Hospodářský výsledek před finančními náklady a zdaněním (EBIT): 6,2 mld. Kč
 • Čistý zisk: 3,9 mld. Kč

Pro čtenáře Lupy bude možná zajímavější konkrétní struktura výnosů a provozních nákladů. Nejprve pokud jde o výnosy:

Mld. Kč za 9M2002 % za 9M 2002 Mld. Kč za 9M2001 % za 9M 2001 Rozdíl 2001/2002
Hovorné 10,63 27 % 16,30 39 % -35 %
Měsíční paušály 7,88 20 % 5,43 13 % +44 %
Výnosy od ostatních operátorů 1,97 5 % 2,92 7 %-38 %
Konsolidace Eurotelu 10,24 26 % 10,45 25 % 0 %
Pronajaté okruhy 1,97 5 % 1,67 4 %+16 %
Data, Internet, ISDN 5,12 13 % 3,76 9 % +38 %
ostatní 1,58 4 % 1,25 3 % +25 %
Celkem 39,380 41,787 -6 %
Poznámka: Telecom zveřejnil celkový součet a procenta za jednotlivé složky (zaokrouhlená na celé jednotky), absolutní hodnoty jsou dopočítány a zaokrouhleny na 2 desetinná místa

Za povšimnutí zde určitě stojí vliv rebalancování (a samozřejmě i rostoucí konkurence na trhu), který způsobil přesun výnosů z hovorného do pevných plateb (měsíčních paušálů): procentuelně byl úbytek 35 procent na hovorném kompenzován nárůstem 44 procent na paušálech. V absolutní hodnotě je ale poměr obrácený: Telecom inkasoval na hovorném téměř o 5,67 miliardy méně, a na paušálech o cca 2,45 mld. více, což představuje pokles o cca 3,22 mld. Kč. Celkově pak oproti stejnému období loňského roku jde o pokles 2,407 mld. Kč, takže Telecomu se daří částečně kompenzovat úbytek výnosů na hlasových službách nárůstem v jiných složkách - hlavně v datových službách, Internetu (bez hovorného za dial-up).

Celkově je ale pokles výnosů o 6 procent (oproti stejnému období loňského roku) doprovázen také poklesem provozních nákladů, takže tzv. EBITDA dokonce stoupla z loňských 19,6 mld. na 20,1 mld., a procentuelně (jako marže EBITDA) dokonce překročila hranici 50% (dostala se na cca 51 procent)! Čistý zisk za prvních 9 měsíců se téměř nezměnil: vloni 3,948 miliardy, letos 3,921mld. Kč.

Pokud jde o (konsolidované) provozní náklady, jejich celková výše oproti loňskému roku poklesla z 22,171 mld. Kč na letošních 19,289 mld. (samozřejmě stále za prvních 9 měsíců). Proto také celkový nárůst EBITDA.

Struktura provozních nákladů vypadá takto:

 • Personální náklady: 29%
 • Spotřeba materiálu: 3%
 • Platby jiným operátorům: 22%
 • Náklady na materiál a zboží: 7%
 • Energie, opravy a údržba: 39%

K nejvýznamnější změně došlo u plateb jiným operátorům, kde oproti loňskému roku nastal pokles o 27 procent. Výrazný pokles ovšem nastal i u výnosů z poplatků od ostatních operátorů (viz výše).

Kolik se provolalo

Zajímavé jsou také konkrétní provozní výsledky, které Telecom včera zveřejnil:

 • celkový počet pevných telefonních stanic: pokles 4% oproti srovnatelnému období loňského roku (z 3,830 milionu na 3,692 milionu)
 • počet ISDN kanálů: růst o 93 procent, ze 198 tisíc na 382 tisíc
 • digitalizace: nárůst z 92% na 100%
 • provolané minuty na 1 tel. stanici: nárůst z 252 na 260 minut za měsíc

Celkový počet provolaných minut dosáhnul za prvních 9 měsíců hodnoty 8,8 miliardy minut, což při jednoduchém přepočtu na 12 měsíců představuje cca 11,73 mld. minut. Hodnoty za předchozí roky lze najít ve výroční zprávě ČTc a vypadají takto:

1999 2000 2001 2002
9,536 mld. minut 10,885 mld. 11,782 mld. 11,73 mld. (odhad)

Pokud by se tedy ve čtvrtém kvartále neměnila intenzita volání, za celý rok by nastal mírný pokles celkového počtu provolaných minut. V přepočtu na jednu stanici sice vychází nárůst 252 na 260 provolaných minut měsíčně (o cca 3 procenta), ale na druhou stranu zase ubylo telefonních stanic (a cca 4 procenta).

Kolik se prointernetovalo?

Z nově zveřejněných údajů (a z obsahu loňské výroční zprávy ČTc) lze vysledovat, jak roste objem minut provolaných v rámci dial-up připojení do Internetu. Jde o výrazný nárůst, který ukazuje následující tabulka:

Rok 1999 2000 2001 2002
miliard minut 0,754 2,690 4,548 cca 5,515
Procent celkového objemu provolaných minut 7,9% 25,2% 38,6% 47%
Poznámka: počet minut za rok 2002 je dopočítán na 12 měsíců, procenta jsou vztažena k prvním 9 měsícům

Obdobně lze vysledovat i pokles objemu místních hovorů:

Rok 1999 2000 2001 2002
miliard minut 5,573 4,976 4,307 cca 3,6
Procent celkového objemu provolaných minut 58,4% 45,7% 36,6% 31%
Poznámka: údaje za rok 2002 jsou dopočítány z odhadu, odečteného z grafu za prvních 9 měsíců 2002

Poměr místní hovory/meziměsto

Nedávno, v článku "Zruší Telecom meziměsto?" , jsem citoval zprávu ČTK a v ní uvedený odhad, že před přečíslováním tvořily meziměstské hovory pouhých 14 procent všech hovorů (co do počtu minut), a po přečíslování pouze 10 procent. Tento odhad zřejmě pocházel od analytika Wood&Company Jana Slabého.

Průměrná minutová cena (přes všechny místní a meziměstské hovory) pak vycházela zhruba takto:

0,9 * 1,40 Kč + 0,1 * 3,60 Kč = 1,62 Kč

Včera zveřejněné údaje Telecomu ovšem odhad 14%, resp. 10% nepotvrzují. Konkrétní objemy minut provolaných v rámci meziměstských a místních hovorů sice včera prezentovány nebyly, ale lze je snadno vyčíst z jednoho z grafů: poměr vychází na 1:2, což je dosti podstatný rozdíl!!

Procentuelní objem jiných hovorů je velmi malý (opět odečteno z grafu):

 • mezinárodní: cca 2 procenta
 • z pevné sítě na mobilní: cca 4 až 5 procent
 • ostatní hovory: cca 2 procenta

Při poměru 1:2 mezi meziměstskými a místními hovory pak ale vychází průměrná minutová cena přibližně na

2/3 * 1,40 Kč + 1/3 * 3,60 Kč = cca 2,13 Kč

Co by to mohlo znamenat? Pokud by Telecom sjednotil místní a meziměstské hovorné a současně prosadil argument, že by při stávajícím objemu minut a struktuře hovorů měl mít stejné výnosy, pak by minutová cena mohla dosáhnout právě oněch cca 2,13 Kč. To stále bude "blíže k 1,40 Kč než k 3,60 Kč", jak Telecom tvrdí …

Jak by se vám líbilo volat v pevné síti sice jednotně, ale za více jak 2 Kč za minutu? A vedle toto ještě platit měsíční paušál?