Vyšlo na isdn.cz, 22.8.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0822001.php3

Nad pololetními výsledky Eurotelu

Eurotel představil veřejnosti své hospodářské výsledky za 1. pololetí 2002. Poprvé zaznamenal pokles tržeb a provozního i čistého zisku oproti stejnému období předchozího roku. Zajímá vás čím to vysvětluje? Případně kolik má zákazníků a jaká je jejich struktura?

Také za první pololetí letošního roku získal Eurotel ze všech tuzemských mobilních operátorů nejvíce nových zákazníků - po odečtení "fluktuantů", přecházejících od jednoho operátora ke druhému (neboli tzv. churn-u), si připočítal ke svému kontu více jak 329 tisíc nových duší (fakticky měřeno v počtu aktivovaných SIM karet). V procentuelním vyjádření jde o 39% všech nových uživatelů v ČR. Pro srovnání: na Radiomobilpřipadlo v prvním letošním pololetí 36% nových uživatelů a na Oskara 25%.

Eurotel zveřejnil také zajímavý obrázek, ukazující jaká je struktura jeho zákazníků - z pohledu jejich dělení na zákazníky využívající předplacené karty (GSM prepaid), na zákazníky využívající tarifních programů (GSM postpaid), a na zákazníky využívající služby analogové sítě NMT. Tato poslední skupina je dnes minimálně početná, zatímco největší početní nárůst podle obrázku vykazují uživatelé předplacených služeb (karet Go). Víceméně lineární (a nepříliš strmý) nárůst pak vykazují zákazníci s tarifními programy.

Zdůrazněme si ale znovu, že uvedený obrázek se týká absolutních počtů zákazníků (přesněji: aktivovaných SIM karet). Zcela jinak by vypadal v případě, kdyby zachycoval výnosy, které jednotlivé skupiny zákazníků generují. Zde jsem se v odpovědi na svůj dotaz dozvěděl, že tarifní zákazníci generují cca 60 procent výnosů, zatímco početnější skupina uživatelů předplacených služeb generuje pouze 40 procent výnosů (a výnosy ze sítě NMT jsou v těchto odhadech zřejmě zanedbány).

Jiným zajímavým údajem o struktuře výnosů je to, že z celkového objemu poskytovaných služeb připadá cca 13 až 14 procent na služby s přidanou hodnotou. To znamená na datové služby a různé informační služby včetně SMS. Zbytek pak nutně tvoří tradiční hlasové služby.

Jaké byly tržby a zisky

Nejdůležitější částí oznámených hospodářských výsledků samozřejmě byly údaje o výši výnosů, zisků a další ekonomické ukazatele. Jak tedy Eurotel hospodařil a vydělával v prvním pololetí letošního roku?

Na první pohled, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, došlo k poklesům: celkové tržby poklesly o cca 5 procent (ze 14,668 mld. Kč v Q1 2001 na 13,862 mld. Kč v Q1 2002). Větší část celkových tržeb přitom připadá na služby (již výše zmiňované hlasové služby a služby s přidanou hodnotou), a zde došlo k poklesu pouze o 1 procento. Ostatní připadá na vrub nižším výnosům v oblasti prodeje telefonů a za aktivační poplatky.

Pokud jde o čistý zisk, ten Eurotelu za první pololetí letošního roku také poněkud poklesl, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku (z 3,335 mld. Kč na 3,164 mld. Kč, neboli o 5 procent). Do konce kalendářního roku však firma hodlá zisk zvýšit a v absolutní hodnotě se přinejmenším vyrovnat loňskému výsledku.

Příčiny poklesu

V historii našeho největšího a nestaršího mobilního operátora došlo k poklesu tržeb i zisků zřejmě poprvé. Kde jsou příčiny?

Jednou z příčin je celkové zpomalení nárůstu nových uživatelů. Když jich přibývá méně, operátor utrží méně jak na prodeji nových telefonů, tak i na aktivačních poplatcích. Eurotel měl z prodeje telefonů a z aktivací za první pololetí t.r. výnos téměř poloviční oproti stejnému období loňského roku (přesněji: byl nižší o 45 procent).

Další příčinou, na kterou se Eurotel odvolává, má být snížení propojovacích poplatků za zakončení hovoru v mobilní síti. Od konce minulého roku totiž platí rozhodnutí nezávislého regulátora Českého telekomunikačního úřadu) č. 09/PROP/2001, které snížilo předmětné propojovací poplatky na 3,66 Kč. Představitelé Eurotelu to na úterním setkání s novináři označovali jako "bezprecedentní" pokles, a dokonce nám prezentovali výpočet, eliminující vliv tohoto poklesu propojovacích poplatků. Podle něj by za první pololetí letošního roku vůbec nedošlo k poklesu oproti stejnému období loňského roku, ale naopak k nárůstu: u tržeb za služby o 10%, a v celkovém objemu tržeb o 3 procenta. Znovu ale opakuji, že jde jen o teoretický výpočet typu "co by bylo, kdyby …".

  H1 2001 H1 2002 Změna Změna po eliminaci vlivu propojovacích poplatků
Celkové tržby 14,668 mld. Kč 13,862 mld. Kč -5% +3%
Tržby za služby 13,060 mld. Kč 12,979 mld. Kč -1% +10%
Tržby za prodej telefonů a aktivační poplatky 1,608 mld. Kč 0,883 mld. Kč -45%  
Hrubá marže 9,640 mld. Kč 9,598 mld. Kč 0% +4%
Odpisy a amortizace 1,998 mld. Kč 2,254 mld. Kč 13%  
Čistý zisk 3,335 mld. Kč 3,164 mld. Kč -5% +4%

EBITDA: stále vysoko

Významným ukazatelem je i EBITDA (provozní zisk před započítáním odpisů odpisy, amortizací, finančních položek a zdanění). Zde Eurotel dosáhnul za 1. pololetí 2002 hodnoty 6,896 mld. Kč, což je sice v absolutní hodnotě méně než za stejné období předchozího roku (kdy dosáhnul hodnoty 7,004 mld. Kč), ale v procentuelním vyjádření je to naopak více: 50 procent za letošní první pololetí, oproti 48 procentům za stejné období loňského roku.

Padesátiprocentní hodnota EBITDA řadí Eurotel na přední místo mezi mobilními operátory - na setkání byl novinářům rozdáván graf, podle kterého se Eurotel umístil na 4. místě. Lepší než on byla již jen finská Sonera, španělský TEM a italský TIM.

  H1 2001 H1 2002 Změna Změna po eliminaci vlivu propojovacích poplatků
EBITDA 7,004 mld. Kč 6,896 mld. Kč -2% +4%
EBITDA v % 48% 50%    

Zajímavé je určitě i srovnání s tuzemskými operátory. Pokud bychom celý provozní zisk (EBITDA) všech domácích operátorů dohromady vzali za 100%, pak na Eurotel by připadlo 57%, na Radiomobil 42%, a na Český Mobil jen pouhé 1 procento. Pokud bychom to samé udělali s tržbami, pak by na Eurotel připadlo 50%, na Radiomobil 38 procent, a na Český Mobil 12 procent. O zákazníky se přitom naši operátoři dělí v poměru 46% : 41% : 13%. Jde přitom o údaje, vztažené ke konci března 2002.

  Zákazníků Tržby EBITDA
Eurotel 46 50 57
Radiomobil 41 38 42
Český Mobil 13 12 1

Škody z povodní

Zástupci Eurotelu na úterním setkání s novináři již dokázali poměrně přesně ohodnotit škody, které jim způsobily nedávné povodně: celkem prý jde o cca 50 milionů Kč. Současně s tím dokázali ohodnotit i zvýšené výnosy z hovorného v době krizové situace, kdy lidé více volali ze svých mobilních telefonů - po odečtení provozu na infolinky, různá tísňová volání a hovory v rámci záchranného systému prý zvýšení hovorného obnášelo taktéž cca 50 milionů. Sečteno a podtrženo se tak oba opačné efekty vzájemně kompenzují.

Když jsem se ptal na to, zda Eurotel bude alespoň něco ze svých škod vymáhat po pojišťovně, čímž by se zmiňovaný "neutralizační efekt" porušil, odpověď byla taková že takto získané prostředky budou využity pro poskytnutí zvýhodněných služeb zákazníkům a neprojeví se na zvýšení výnosů (a zisků) firmy. Jde zřejmě o zlevněné hovorné pro volání v rámci vlastní mobilní sítě a na pevné linky, které Eurotel nabízí do konce září, a o zvýhodněné předplacené sady.