Vyšlo na isdn.cz, 29.5.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0529001.php3

Novela, nebo nový telekomunikační zákon?

Vláda stále trvá jen na dílčí novele a opírá se o své usnesení z listopadu 2001. Těsně po jeho přijetí však byl v EU definitivně schválen nový regulační rámec, který si vyžádá zcela nový telekomunikační zákon, ještě před naším vstupem do EU. Operátoři proto říkají vládě: novela nemá smysl!

Stávající telekomunikační zákon (zákon č. 151/2000 Sb.) rozhodně není ideální. Je mu vytýkáno mnohé, a nejvíce asi to, že nepodporuje dostatečně rozvoj konkurence na telekomunikačním trhu. Konkrétně že odložil o dva roky volbu operátora, což efektivně znemožnilo nástup konkurence v oblasti hlasových služeb pro rezidenční segment. Nebo že vůbec neřeší otázky zpřístupnění tzv. místních smyček, či nedává prostor pro nezávislého regulátora aby mohl rychle a účinně zasáhnout tam, kde si trh neporadí sám.

Vedle těchto "interních" aspektů však zde existují i aspekty vnější, které také volají po aktualizaci telekomunikační legislativy v ČR. Jde zejména o to, že před svým vstupem do EU se musíme přizpůsobit legislativě evropské unie. No a ta v nedávné době připravila celý nový regulační rámec pro telekomunikace, který musí členské země EU implementovat nejpozději do 23.7.2003. Pro ČR jako kandidátskou zemi tento termín sice formálně neplatí, fakticky se ale i od nás očekává, že celý nový rámec budeme implementovat nejpozději k datu svého vstupu do EU. Pokud by to mělo být počátkem roku 2004, máme oproti stávajícím členským zemím k dispozici jen několik málo měsíců navíc.

Jak vypadá nový regulační rámec EU?

Nový regulační rámec pro oblast telekomunikací je vlastně soustavou představ a požadavků, pokrývajících nejdůležitější oblasti celého telekomunikačního sektoru a vyjádřených v podobě tzv. direktiv.

Předchozí celoevropský telekomunikační rámec pochází z roku 1998 (byl částečně revidován v roce 1999), a byl tvořen opravdu velkým počtem různých direktiv a dalších dokumentů, které ne vždy vykazovaly důslednou konzistenci. Nejnovější rámec má tu přednost, že je podstatně "soustředěnější" a tvoří jej následující rozhodnutí a direktivy:

Za povšimnutí zde jistě stojí skutečnost, že většina hlavních direktiv pochází z počátku roku 2002, ale jedna z nich - direktiva ke zpřístupnění místních smyček - je starší, neboť pochází již z konce roku 2000. U nás se ale zásadní rozhodnutí (o tom zda dělat jen novelu či celý nový zákon) dělalo právě v mezidobí, těsně před přijetím definitivní podoby nového regulačního rámce.

Jak rozhodla naše vláda?

Zásadním rozhodnutím, zmiňovaným v závěru předchozího odstavce, je usnesení vlády ČR č. 1182/01 ze 14.11.2001. Tehdy totiž naše vláda vzala na vědomí materiál "Návrh opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice", který připravilo MDS ČR, a současně uložila ministru dopravy a spojů připravit a do konce května 2002 předložit do vlády návrh věcného záměru novely stávajícího telekomunikačního zákona (zákona č. 151/2002), a to obsahující:

 • zapracování direktivy 2887/2000/EC o zpřístupnění místních smyček
 • zapracování závěrů kapitol 2 až 4 z materiálu "Návrh opatření …."

Zmíněný dokument "Návrh opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice" vznikl na podzim loňského roku z iniciativy MDS ČR. Jde o materiál, který hodnotí negativní dopady stávajícího telekomunikačního zákona (zákona č. 151/2000 Sb.) a navrhuje určitá opatření k tomu, aby tyto negativní dopady byly eliminovány. Jde konkrétně o tyto oblasti, ve kterých jsou navrhována následující opatření:

 • Kapitola 2: Propojování sítí a služeb. Zde MDS ČR navrhuje:
  • stanovit lhůty pro vydání referenční nabídky propojení a sankce za jejich nedodržení,
  • umožnit Českému telekomunikačnímu úřadu vstoupit z vlastní iniciativy do jednání o propojení a zajistit transparentnost smluv o propojení,
  • stanovit v zákoně sankce za nedodržení lhůt při uzavírání smluv o propojení a za porušování jejich podmínek
 • Kapitola 3: Volba operátora a přenositelnost čísel:
  • vymezit rozsah úpravy, kterou provede ČTÚ opatřením,
  • upřesnit znění telekomunikačního zákona tak, že v případě geografických čísel bude přenositelnost při změně umístění účastníka zavedena pouze v rámci specifikované oblasti na základě síťového plánu,
  • stanovit sankce za nesplnění povinnosti umožnit výběr provozovatele a zajistit přenositelnost čísel ve své síti.
 • Kapitola 4: Cenová regulace:
  • doplnit do telekomunikačního zákona povinnost provozovatelů s výrazným podílem na trhu tvořit ceny za propojení a za pronájem telekomunikačních okruhů z oprávněných nákladů a přiměřeného zisku.
  • aby Český telekomunikační úřad měl ze zákona pravomoc stanovit vhodným způsobem metodiku tvorby cen a návazně ceny akceptovatelné na telekomunikačním trhu v České republice, pokud ceny za propojení anebo ceny za pronájem okruhů provozovatelů s výrazným podílem na trhu nebudou odpovídat cenám ve státech s fungující konkurencí.

Proč novela nebere v úvahu nový telekomunikační rámec?

Rozhodnutí vlády připravit do konce května 2002 pouze návrh věcného záměru novely bylo kritizováno (mj. i od předsedy ČTÚ) jako příliš pomalé řešení, zvláště s přihlédnutím k volbám - než se stačí zkonsolidovat politická scéna, než se stihne připravit paragrafované znění a než toto úspěšně projde Parlamentem a nabude účinnosti, nebudeme už příliš pozdě?

Důležité je uvědomit si především to, že v EU, do které směřujeme, mezitím vznikl celý nový regulační rámec, kterému s musíme přizpůsobit. Obsah novely, tak jak ji koncipovala vláda a jak jej fixovala ve svém usnesení ze 14.11.2001, reaguje pouze na jednu direktivu z těch, které nový zákon tvoří - na direktivu o zpřístupnění místních smyček.

Pravdou je, že v době kdy bylo vládní usnesení přijímáno, existovala v definitivní podobě pouze tato direktiva, ale nikoli ještě nikoli ostatní direktivy tvořící celý nový regulační rámec. Na druhou stranu tyto direktivy existovaly v předběžné (draft) podobě a bylo více než pravděpodobné, kam celý proces jejich přípravy směřuje - ke vzniku celého nového regulačního rámce.

Z čistě formálního pohledu tedy bylo loňské listopadové rozhodnutí vlády reagovat jen na jednu direktivu korekltní, a forma novely (nikoli zcela nového telekomunikačního zákona) měla jistou logiku. Na druhé straně, při troše prozíravosti, si vláda mohla spočítat, že nás nemine potřeba přijmout celý nový regulační rámec - a to již nepůjde jen nějakou novelou, na to bude muset být zcela nový telekomunikační zákon.

Návrh věcného záměru novely, tak jak jej MDS ČR měl do konce května připravit, je již na světě a je dostupný na ministerském webu (zde). Ovšem soudě podle avizovaného programu posledního květnového jednání vlády ČR se na pořad jejího jednání nedostane.

Co chtějí telekomunikační operátoři?

Z různých vyjádření zástupců telekomunikačních operátorů, zejména těch tzv. alternativních, lze soudit, že původně preferovali cestu rychlé novely, která by opravila hlavní "vady na kráse" telekomunikačního zákona. Je to jistě přirozené, protože těmito "vadami" jsou již i podle MDS ČR především malá podpora nástupu konkurence. V poslední době, zřejmě i vzhledem k pomalému postupu prací na přípravě novely, lze sledovat, že operátoři jednoznačně preferují přípravu nové verze celého telekomunikačního zákona, a nikoli postupnou cestu (nejprve novela a teprve někdy později celý nový zákon).

Toto stanovisko lze dokumentovat informací, která zazněla minulý týden na konferenci eTime, na tiskové konferenci pořádané asociací APVTS. Zde byli novináři informováni o tom, že celkem 6 asociací působících v oblasti telekomunikací zaslalo společný dopis premiéru Zemanovi, ve kterém vyjadřují svůj názor že postupná cesta nejprve přes dílčí novelu není schůdná, zejména z časových důvodů, a vyslovují se jednoznačně pro přípravu celého nového zákona.

Z diskuse s představiteli APVTS pak vyplynulo, že dopis obsahuje i nabídku pomoci na přípravě takovéto nové verze celého telekomunikačního zákona - ale že skutečně jde jen o nabídku pomoci, která počítá s tím že nový zákon bude připravovat vláda (za spolupráce profesních sociací), a nikoli o nabídku vypracování celého nového zákona samotnými asociacemi, a tedy "mimo vládu".

Vzhledem k současné předvolební situaci ale považuji za více než pravděpodobné, že o dalším postupu bude rozhodovat až nová vláda.