Vyšlo v měsíčníku Telefon, v květnu 2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0500021.php3
Vyšlo v měsíčníku Telefon, č. 4/2002

Přenositelnost čísel a přečíslování

Volba operátora nebude jedinou významnou událostí, která čeká tuzemský svět telekomunikací v roce 2002. V září se dočkáme "noci velkých čísel", během které dojde k velkému a zásadnímu přečíslování všech telefonů v ČR (a to nejen pevných, ale i mobilních). Nejpozději do konce roku 2002 by pak měla být zavedena volba operátora ve své náročnější variantě s trvalou předvolbou, a také tzv. přenositelnost čísla. O co vlastně jde a jak se vše odehraje?

První velkou událostí, která v letošním roce čeká naše telekomunikace, je volba operátora. Tou jsme se podrobněji zabývali již v předchozím (dubnovém) čísle Telefonu, a tak již jen stručně pro zopakování: volba operátora umožňuje, aby si volající zvolil telekomunikačního operátora, který zajistí vedení jeho hovoru. Pokud budete někomu volat například z Prahy do Brna, vyberete si toho operátora který vám bude nejlépe vyhovovat (třeba podle ceny, podle kvality hovoru či podle čehokoli jiného, je to skutečně jen na vás), a jemu také za celý hovor zaplatíte - i přesto, že nejste připojeni přímo k síti tohoto operátora, ale k síti Českého Telecomu. Právě Český Telecom, coby dominantní operátor (neboli: operátor s rozhodujícím podílem na trhu) totiž má povinnost takovouto volbu operátora ve své síti umožnit.

U volby operátora jsou možné dvě varianty. První spočívá v tom, že volající vždy znovu, při každém jednotlivém hovoru, vytočí čtyřmístné či pětimístné číslo určující jím zvoleného operátora, a teprve pak vytáčí číslo volaného účastníka. Tato varianta, tzv. "s krátkou individuální předvolbou", by v síti Českého Telecomu měla být zavedena nejpozději do konce června 2002.

Druhá varianta spočívá v tom, že majitel pevné telefonní linky dopředu jednou řekne, že chce aby všechny jeho hovory byly vedeny přes toho a toho operátora. Tato jeho volba je zanesena do sítě tak, aby při následných voláních již nemusel vytáčet žádná předčíslí (což ale může, pokud se pro daný hovor rozhodne pro jiného než "přednastaveného" operátora). Tato varianta, s tzv. "pevnou předvolbou", by v síti Telecomu měla být zavedena nejpozději do konce roku 2002.

V době psaní tohoto článku, koncem dubna, vedení Telecomu opakovaně ubezpečovalo veřejnost, že první variantu volby operátora (s krátkou individuální předvolbou) stihne ve své síti zavést v zákonem stanoveném termínu, tedy nejpozději do 30.6.2002. Ovšem za cenu urychlení digitalizace své sítě o dva a půl roku. Původně totiž Telecom plánoval dokončit plnou digitalizaci své sítě až ke konci roku 2004, ale bez plné digitalizace by nebyl schopen zajistit ani volbu operátora v jeho jednodušší variantě - proto musí digitalizaci stihnout nejpozději do zavedení první varianty volby operátora.

Přenositelnost čísel

Vedle volby operátora existují i další mechanismy a opatření, která mají napomoci nástupu faktické konkurence na telekomunikační trh. Jednou z nich je i tzv. přenositelnost čísel (anglicky: numer portability). O co se jedná?

Představte si, že jste zákazníkem jednoho telekomunikačního operátora, ale z nějakého důvodu uvažujete o přechodu k jinému operátorovi, samozřejmě i se svým telefonem. Nový operátor vás jistě rád uvítá, a mimo jiné vám poskytne i nové telefonní číslo, z rozsahu čísel které právě jemu dal k dispozici platný číslovací plán. To je ale potenciální kámen úrazu, protože až dosud jste používali určité konkrétní telefonní číslo, které vám přidělil váš původní operátor. No a za dobu jeho používání si na toto číslo zvykli všichni vaši známí, přátelé, či obchodní partneři atd. Toto číslo máte nejspíše vytištěno na svých vizitkách, a jste-li firma, i na svých prospektech, brožurách, ve svých inzerátech atd. Samozřejmě můžete své okolí postupně "přeučit" na nové číslo, pořídit si nové vizitky, vytisknout nové prospekty, zaplatit si inzeráty avizující změnu vašeho čísla atd. Ale to vše určitou dobu trvá, může to být zdrojem mnoha nepříjemných zmatků, a hlavně to něco stojí! Tyto náklady vám ale nikdo nepokryje, vynaložit je musíte sami, ze svého. Jaký to ale má efekt?

Bezesporu ten, že náklady spojené s přechodem začnete vyvažovat přínosem, kterým vám vyplyne z přechodu k jinému operátorovi. Jinými slovy, pokud vám přechod k novému operátorovi nepřinese alespoň tak velkou úsporu, aby vám v rozumném čase pokryla náklady spojené s přechodem, nejspíše se pro přechod nerozhodnete.

Fakticky se tím vytváří další bariéra, která brání fungování konkurence a "drží" uživatele u jejich stávajících operátorů - nejspíše právě u těch dominantních.

Řešením, které se snaží pomoci odstranit tuto dodatečnou bariéru, je tzv. přenositelnost čísel. Jak již samotný termín napovídá, jde o to, že zákazník jednoho operátora bude moci přejít k jinému operátorovi, a své dosavadní telefonní číslo si bude moci "vzít sebou" a používat jej nadále.

U nás by to mělo být možné ve stejném termínu jako volba operátora s trvalou předvolbou, tedy nejpozději do konce roku 2002. Aby to mělo smysl, musí se tato povinnost vztahovat nejenom na dominantního operátora, ale obecně na všechny operátory, mezi kterými má být umožněn "přenos" čísel. Ačkoli by po technické stránce bylo možné i to, aby si uživatelé "přenášeli" svá čísla z pevných linek na mobilní a naopak, náš telekomunikační zákon pamatuje na přenositelnost pouze mezi pevnými linkami. Ukládá proto povinnost zavést tuto možnost všem "pevným" operátorům, s termínem nejpozději do konce roku 2002.

Pro úplnost je vhodné dodat, čeho všeho se přenositelnost čísla bude týkat: nejen přechodu od jednoho operátora k jinému operátorovi, ale také přechodu od jedné služby k jiné (například přechodu z analogové linky na ISDN). Dále se bude týkat i změny umístění. Pokud se například přestěhujete z jedné části republiky na její druhý konec, opět si budete moci vzít své číslo sebou.

To vše bude mít zajímavé důsledky pro informace, které z telefonních čísel vyplývají - dnes z nich lze například poznat, s přesností na UTO (uzlový telefonní obvod), kde se volaný účastník nachází. Jakmile bude zavedena přenositelnost čísel, toto již nebude možné. Z telefonního čísla bude možné si odvodit pouze to, kde si dotyčný nechal svůj telefon poprvé zřídit - ale již z něj nikdo nepozná, kolikrát se s ním přestěhoval třeba na druhý konec republiky.

Přenositelnost čísel samozřejmě bude dobrovolná. Ten, kdo o ni nebude mít zájem, ji samozřejmě nebude muset využít.