Vyšlo na isdn.cz, 29.3.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0329001.php3

Nad loňskými výsledky Českého Telecomu

Telecom včera publikoval své oficiální hospodářské výsledky za rok 2001. Co zajímavého z nich lze vyčíst, dopočítat, případně odhadnout či odvodit? Třeba jak rychle roste český komutovaný Internet, či kolik miliard minut se v roce 2001 provolalo v rámci dial-up ….

Své předběžné (rozuměj: ještě neauditované) hospodářské výsledky za rok 2001 zveřejnil Český Telecom ještě koncem měsíce února. Včera pak uvolnil výsledky oficiální (auditované), které se od těch předběžných prakticky neliší. Novináři byli s těmito výsledky seznámeni na tiskové konferenci, kde zazněly i některé doplňující údaje. Lze z nich vyčíst nějaké zajímavé informace o vývoji českého telekomunikačního trhu, případně českého Internetu?

Jak se mění hovorné?

Největší podíl na výnosech Telecomu v roce 2001 stále mělo hovorné:

  • v roce 2000 činily celkové výnosy 57,2 miliardy Kč, a hovorné z toho představovalo 42%. To odpovídá cca 24 miliardám Kč výnosů za hovorné v roce 2000.
  • v roce 2001 činily celkové výnosy 55,9 miliardy Kč (což je pokles o 2 procenta oproti roku 2000). Podíl hovorného na těchto výnosech klesl ze 42 procent v roce 2000 na 38 procent v roce 2001 - a 38 procent z 55,9 odpovídá cca 21,2 miliardy (výnosů z hovorného za rok 2001).
  • meziroční pokles hovorného (z 24 miliard v roce 2000 na 21,2 miliard v roce 2001) odpovídá cca 12 procentům.

Objem hovorného

Pokud jde o objem provolaných minut, ten se měl meziročně zvýšit o 8 procent. O absolutní velikosti tohoto objemu si lze učinit představu z jiného údaje, který byl včera také publikován:

  • Počet minut, provolaných (v průměru) z jedné telefonní stanice za měsíc vrostl z 236 minut v roce 2000 na 255 minut v roce 2001 (což odpovídá již zmiňovanému nárůstu cca o 8 procent).
  • Počet telefonních stanic se za stejné období změnil jen málo (poklesl z 3 854 tisíc na 3 842 tisíc)
  • Vynásobením počtu telefonů, počtu měsíců a průměrného počtu minut připadajících na jednu stanici lze dojít k následujícím hodnotám: v roce 2000 vychází celkový počet minut na cca 10,9 miliardy, a v roce 2001 cca 11,75 miliard minut.

Jak rychle roste dial-up?

Z předchozích údajů celkem jednoduše vyplývá, že za větší objem provolaných minut Telecom získal na výnosech méně peněz. Vysvětlení je podle samotného Telecomu takové, že klesá objem "tradičních" hovorů, a naopak roste objem lacinějších "internetových" hovorů (dial-up připojení).

O míře, v jaké narůstá objem "internetových hovorů", si lze udělat představu z následujícího údaje, který zazněl na včerejší tiskovce: meziročně tento objem měl vzrůst o úctyhodných 65 procent!! Vzhledem k tomu, že prakticky veškerý dial-up provoz jde přes sítě Telecomu, je toto číslo velmi důležité a vypovídá o tom, jak rychle roste jeden z nejdůležitějších segmentů českého Internetu.

Jaký je objem dial-upu v ČR?

Na včerejší tiskové konferenci zazněl i další zajímavý údaj, který jsem nenalezl v tiskových zprávách, ale který dokresluje představu o velikosti českého trhu s dial-up připojením:

  • v roce 2000 měl celkový roční objem "dial-up" minut činit cca 2,7 miliardy minut
  • v roce 2001 to mělo být již cca 4,45 miliardy minut

To dobře odpovídá údaji o tom, že tento objem meziročně vzrostl o 65 procent. Přitom objem 4,45 miliardy minut představuje cca 38 procent celkového objemu (11,75 miliard) provolaných minut za rok 2001, který vyšel v orientačním výpočtu v předchozích odstavcích. To vcelku koresponduje s údajem, který se objevil v tiskových zprávách Telecomu: že v roce 2001 představoval dial-up již kolem 40 procent všech provolaných minut. Z toho pak jednoduše vyplývá, že tradiční hlasové služby se na celkovém objemu provolaných minut v roce 2001 podílely již jen 60 procenty.

Kolik Telecom inkasoval za dial-up?

Trend k procentuelnímu nárůstu internetových (dial-up) hovorů je zřejmě obecnějším trendem, který bude pokračovat i nadále. Lze si ale udělat alespoň orientační obrázek o tom, jak se na celkových výnosech Telecomu za hovorné podílí oněch 40 procent internetových hovorů, a jak 60 procent tradičních hlasových hovorů?

Lze tak učinit jen přibližně, pomocí velmi orientačního výpočtu. Pokud bychom vynásobili roční objem minut v roce 2001 (4,45 miliardy minut) cenou cca 15,60 Kč za 1 hodinu připojení (kterou Telecom účtoval svým zákazníkům za hodinu připojení mimo špičku v loňském roce), vychází z toho celková částka cca 1,16 miliardy Kč. To ale nebere v úvahu ani účtování po časových intervalech (a nikoli po minutách), ani podstatně vyšší cenu v době špičky, přičemž oba tyto faktory musí nutně zvyšovat výnosy z tohoto typu hovorů.

Skutečný výnos ze zmíněného objemu "internetových" minut proto mohu jen velmi hrubě odhadovat, a to někde mezi 2 až 4 miliardami korun. I tak z toho ale vychází výrazný nepoměr: pokud by za 40 procent provolaných minut Telecom inkasoval odhadované 2 až 4 miliardy korun, za zbývajících 60 procent klasických hlasových hovorů by musel inkasovat cca 17 až 19 miliard (aby výsledný součet dal celkových cca 21 miliard za rok 2001).

ISDN

Pokud jde o další zajímavé údaje, které Telecom včera zveřejnil, pak za zmínku jistě stojí vývoj ISDN služeb. Výnos z nich vzrost meziročně o 46 procent na 2,9 miliardy Kč (což je sice řádově srovnatelné s výnosy za Internet, ale zřejmě to zahrnuje i hovorné za "klasické" hovory).

Počet ISDN kanálů vzrostl ze 122 tisíc na 261 tisíc, přičemž struktura přípojek by měla být následující: přípojky PRI (resp. euroISDN30) vzrostly meziročně z cca 2,5 tisíc na cca 3,3 tisíc (odečítáno z grafu). Počet přípojek BRI (resp. euroISDN2) za stejné období vzrostl z cca 20 tisíc na 80 tisíc. Přitom zhruba 2 třetiny všech přípojek by měly být firemní (podnikových), zbývající 1 třetina soukromých.

Výnosy z internetových služeb

Zajímavý je také údaj o výnosech z internetových služeb, který Telecom včera publikoval. Ten se měl meziročně zvýšit o 24 procent a dosáhnout výše 277 milionů Kč. Pokud správně interpretuji zdroj těchto výnosů, jde o placené internetové služby, u kterých Telecom vykazuje 55 tisíc klientů (využívajících placené služby jeho dceřinné IOL). Pokud si částku 277 milionů rozpočítáme mezi 55 000 zákazníků a do 12 měsíců, vychází cca 420 Kč na jednoho zákazníka za měsíc.

Částka 277 milionů je však malá ve srovnání s výnosem z pronajatých okruhů, kde došlo meziročně k nárůstu o 18 procent na hodnotu 2,4 miliardy Kč (a největší nárůst prý byl u wholesalu). Pokud si to sečteme ještě s výnosy 2,9 mld. za ISDN služby, dostáváme cca 5,3 miliardy, které Telecom vykázal za celý segment datových služeb, internetových služeb, služeb ISDN a služeb s přidanou hodnotou.