Vyšlo na isdn.cz, 18.3.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0318001.php3

Kdy se dočkáme LRICu?

Má být metoda LRIC použita pro výpočet propojovacích poplatků již v roce 2002, nebo až v roce 2003? ČTÚ dnes signalizuje, že by se tak mělo stát až v příštím roce. Ještě vloni ale to samé ČTÚ podepsalo společné memorandum s APVTS, ve kterém deklarovalo svůj záměr nasadit LRIC již v roce 2002.

Český telekomunikační úřad počátkem března (konkrétně 5.3.2002) vydal cenové rozhodnutí, kterým stanovil závaznou metodiku pro výpočet cen za propojení mezi operátory (plné znění zde). Ve skutečnosti ale jeho rozhodnutí obsahuje metodiky dvě, z nichž jedna je založena na metodě LRAIC (Long Run Average Incremental Costs), a druhá je víceméně oprášenou metodikou použitou již v loňském roce, založenou na metodě tzv. plně alokovaných nákladů (FAC, Fully Allocated Costs). V samotném rozhodnutí se přitom požaduje, aby Český Telecom coby dominantní pevný operátor dodal potřebné vstupní údaje pro naplnění modelu LRIC do 15.5.2002. Současně se ve stejném rozhodnutí uvádí, že pokud nebudou k dispozici potřebné vstupní údaje pro naplnění modelu LRIC, bude použita druhá metoda (kopírující loňský princip výpočtu propojovacích poplatků).

Takováto kombinace (uložení povinnosti poskytnout určitá data a současné opatření pro případ že poskytnuta nebudou) mi nepřipadá zcela standardní, již jen proto že ponechává stále otevřenou otázkou toho, na jakém bázi (podle jaké metody) budou vypočteny nové propojovací poplatky pro tento rok - což se mimochodem mělo stát již mnohem dříve, dnes máme již druhou polovinu března. Jasno mi do toho nevnáší ani nedávné výroky předsedy ČTÚ Davida Stádníka pro ČTK, ve kterých naznačuje že jeho úřad vydá nové ceny co nejdříve. Znamená to, že již nepotřebuje údaje pro naplnění modelu LRIC od Českého Telecomu a může již nyní aplikovat tuto metodu pro výpočet letošních poplatků? Nebo to má znamenat, že nebude čekat ani na půlku května a již dnes (resp. "co nejdříve") se rozhodne použít druhou metodu, přejímající loňský způsob výpočtu?

Kdy se tedy skutečně dočkáme LRIC-u resp. LRAICu, a s ním i spravedlivějších cen za propojení (a v důsledku toho snad i nižších koncových cen)? Bude LRAIC použit již pro rok 2002, jak požadují alternativní operátoři, nebo až pro rok 2003, jak prosazuje naopak Český Telecom?

Co říká společné memorandum?

Panuje-li kolem LRAICu tolik nejasností, existuje nějaký "pevný bod", o který by bylo možné se opřít? Když se všechny zúčastněné strany vzácně shodují na tom, že metoda LRIC je do budoucna "ta správná cesta", vznikl celý spor o konkrétní načasování až v těchto dnech? Nebo se o nasazení metody LRIC jednalo už dříve? Byly z těchto jednání nějaké konkrétní závěry?

Odpověď je kladná: již počátkem loňského roku (tedy roku 2001) došlo ke sjednocení stanovisek telekomunikačních operátorů (zastoupených v asociaci APVTS) a regulátora (ČTÚ) ohledně nasazení metody LRIC resp. LRAIC již v letošním roce. Dokonce bylo na toto téma podepsáno společné memorandum. To obsahuje mj. následující body:

  • APVTS a ČTÚ se dohodly že budou spolupracovat na tvorbě modelu LRIC
  • Termín ukončení projektu: vypracování modelu do konce září 2001, testování modelu v měsíci říjnu, následované provedením požadovaných úprav s cílem připravit model k praktickému využití (stanovení cen za propojení pevných veřejných telekomunikačních sítí) od 1.1.2002
  • ČTÚ se bude zúčastňovat prací v rámci projektu a bude dávat jednoznačně najevo svá stanoviska k projektu.
  • Obě strany budou vyvíjet maximální úsilí k úspěšnému dokončení projektu v plánovaném termínu

Memorandum bylo podepsáno 14.3.2001, za ČTÚ jej podepsal předseda David Stádník, za APVTS jeho šéf Svatoslav Novák.

Co bylo dál?

Další vývoj byl již v médiích (i zde na ISDN serveru) podrobně popisován: v červnu byla na půdě APVTS ustavena odborná pracovní skupina, na jejíž práci se podílely společnosti Aliatel, Contactel, Český Telecom, České Radiokomunikace, e-Tel, GTS, Jet2Web, Transgasnet a UPC. Dále sám nezávislý regulátor (ČTÚ) a středisko Testcom, poskytující "technický servis" (například překlady odborných materiálů). Vedoucím skupiny byl nezávislý konzultant Ladislav Chudina. Jelikož šlo o značně komplikovanou problematiku, ke které v ČR není dostatečné zázemí, bylo využito služeb zahraničních konzultantů, konkrétně britské firmy Launchworks. Práce na modelu LRAIC byly dokončeny v říjnu 2001.

K tomu je vhodné dodat, že Český Telecom se aktivně podílel na metodologické části (tvorbě samotného modelu LRIC, který modeluje přírůstkové náklady efektivního operátora na propojení), ale již odmítnul naplnit tento model svými konkrétními daty - ty prohlásil za své obchodní tajemství a deklaroval, že je poskytne pouze regulátorovi.

Nákladový model LRIC tak byl naplněn daty, které pochází od alternativních operátorů nebo jsou kvalifikovanými odhady či srovnatelnými údaji ze zahraničí. Hodnoty, které vyšly, již také byly v odborných médiích citovány: například pro zakončení místních hovorů vyšly náklady ve špičce na 28 haléřů za minutu a mimo špičku na 14 haléřů. Důležité je, že jde o náklady a nikoli cenu (která nejspíše bude vyšší), ale i tak je zde výrazný prostor pro snižování výsledných cen za propojení.

Podle dostupných informací se v listopadu 2001 sešly v ČTÚ na stole dva návrhy LRIC (resp. LRAIC): jeden, který je výsledkem výše popisovaných aktivit pracovní skupiny APVTS, a v souladu se společným memorandem určený pro použití již v roce 2002. Druhý návrh měl být vlastním návrhem Českého Telecomu a měl být určen pro nasazení až v roce 2003.

ČTÚ zareagoval na oba návrhy až s odstupem čtvrt roku, vydáním svého výše citovaného rozhodnutí z 5.3.2002 - které ale také nevnáší do celé věci zcela jasno.

2002, nebo až 2003?

Odpověď na otázku ohledně data zavedení LRIC se dnes zdá být stále otevřená. Jak jsem již naznačil výše, z ČTÚ nyní přichází spíše signály nasvědčující pozdějšímu zavedení metody LRIC (resp. LRAIC), až v roce 2003 - tak jak to požadoval Český Telecom, a v rozporu s předchozím názorem regulátora, který vyjádřil svým podpisem zmiňovaného memoranda.

Co ale přimělo regulátora změnit tak zásadně názor? Navíc v situaci, kdy zakonzervování stávající výše propojovacích poplatků by nejspíše mělo dosti negativní vliv na nadcházející zavedení volby operátora - pro její rentabilitu pro alternativní operátory jsou stávající propojovací poplatky příliš vysoké.

Odpověď by mohla poskytnout tisková konference ČTÚ, plánovaná již na zítřek (úterý 19.3.2002).