Vyšlo v Hospodářských novinách, 9.10.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b1009001.php3

Konvergence hlasu a dat

O konvergenci a konvergovaných sítích se tradičně mluví v souvislosti s komunikační infrastrukturou, schopnou přenášet hlas i data. V poslední době ale dochází k výrazné konvergenci i na úrovni služeb, jak na straně poptávky, tak i na straně nabídky.

Termín "konvergence", znamenající splývání, resp. přibližování se k sobě, se v oblasti telekomunikací i ve světě počítačových sítí tradičně používá v souvislosti se přenosovými sítěmi. Původně si oba tyto světy budovaly samostatné a oddělené přenosové sítě (neboli: tzv. přenosovou infrastrukturu), z nichž jedna sloužila potřebám přenosu hlasu (především pro telefonování) a druhá potřebám přenosu dat. Důvody byly jednak historické, a z jisté části také technické, protože přenosy hlasu i přenosy dat mají poněkud odlišné požadavky na přenosovou síť a její vlastnosti. Bylo to však dosti neekonomické, protože budovat a provozovat dvě samostatné sítě určitě vychází dráže než u jedné společné sítě.

S postupem času, a především pak s růstem technologických možností, se však ukázalo jako schůdné a možné vyhovět rozdílným potřebám přenosu dat i přenosu hlasu prostřednictvím jedné společné sítě. Pro ni se vžil název "konvergovaná síť", který sám o sobě dosti výmluvně napovídá o trendu ke vzájemnému "splývání" obou původně samostatných sítí.

V praxi byl postup konvergence samozřejmě pomalejší než "na papíře" či v nejrůznějších laboratořích - již existující a fungující sítě se nerušily ale zůstávaly v provozu, nicméně nově budované sítě se již typicky budují jako "konvergované" a schopné vyjít vstříc potřebám obou druhů přenosů. Příkladem mohou být páteřní sítě významných telekomunikačních operátorů a internetových providerů, budované na technologii ATM či na protokolu IP.

Konvergence služeb

S postupem času zcela zákonitě došlo na konvergenci i na vyšších úrovních. Objevily se totiž takové služby, které v sobě kombinují prvky přenosu hlasu i přenosu dat. Příkladem může být vkládání multimedií do WWW stránek - ty pak mohou obsahovat třeba různé předem připravené audio a videoklipy, či živé zvukové a obrazové přenosy (realizující například vysílání rozhlasových či televizních stanic po Internetu, přímé přenosy charakteru videokonferencí apod.). Zajímavým příkladem vzájemného prorůstání je i možnost iniciovat klasický telefonní hovor přímo z WWW stránky, pouhým kliknutím na předem připravenou ikonku. Hodí se to například při nákupu v elektronickém obchodu, když se návštěvník ztracený v "odlidštěných" WWW stránkách potřebuje poradit s živým prodavačem.

Do budoucna je jistě možné očekávat, že i takováto konvergence bude důsledná a úplná - všechno budou data, bude možné je přenášet jednou společnou přenosovou sítí a bude záležet pouze na tom, jak je bude interpretovat a jak s nimi naloží jejich koncový příjemce. Zda si je přehraje jako zvuk, zobrazí jako živý obraz, nebo si je zobrazí jako text, statický obrázek, spustí jako program apod.

Typickými příklady "čistě datových" služeb jsou přístup k Internetu, propojení lokálních sítí LAN v různých lokalitách, připojení vzdálených terminálů či služby virtuálních privátních sítí (sítí VPN) apod. U čistě hlasových služeb jde hlavně o klasické telefonování.

Konvergence poskytovatelů

Vraťme se ale do každodenní reality, ve které je používání hlasu a dat v rozhodující míře stále ještě odděleno, jak co do přenosu tak i co do využití - lidé buďto telefonují (případně sledují televizi, rozhlas apod.), a činí tak prostřednictvím klasické telefonní sítě (případně prostřednictvím televizních přenosových kanálů, resp. rozhlasových frekvencí atd.). Nebo pracují s počítači a přenáší klasická "počítačová data" (např. WWW stránky, emailové zprávy, různé soubory atd.) prostřednictvím tradičních počítačových sítí, ať již privátních či veřejných (například Internetu).

Této "dvojkolejnosti" principiálně odpovídá i model dvou různých poskytovatelů služeb - telekomunikačních operátorů, zaměřených na hlasové služby, a internetových providerů, zaměřených na datové služby. I zde však dochází k výrazné konvergenci a oba typy subjektů stále více splývají v jediný typ univerzálního "poskytovatele služeb", který dokáže uspokojit požadavky svých zákazníků jak v oblasti služeb hlasových, tak i datových. Příkladem může být Český Telecom, který byl tradičním telekomunikačním operátorem zaměřeným výhradně na hlasové služby, ale dnes nabízí i široké portfolio datových služeb. Pro alternativní operátory, jako např. Aliatel, Contactel, eTel či GTS již je charakteristické, že přímo vznikly s cílem poskytovat hlasové i datové služby současně.

Konvergence poptávky

Konvergence operátorů je logickým důsledkem dvou faktorů. Jedním je výše citovaná konvergence na úrovni přenosových sítí, která přináší technickou možnost poskytovat oba druhy služeb současně. Druhým důvodem je poptávka, která dnes také konverguje - stále více zákazníků z firemního sektoru má určité potřeby jak v oblasti přenosu hlasu tak i v oblasti přenosu dat, ale chce mít jen jednoho partnera v roli poskytovatele služeb.

Konvergence poptávky na straně (firemních) zákazníků má ještě další konkrétní důsledky. Například ten, že "konvergovaná" nemusí být jen vlastní síť (infrastruktura) poskytovatele služeb ale také zákazníkova přípojka, kterou je propojen se sítí svého poskytovatele. Tuto přípojku pak může zákazník používat k "odběru" různých druhů služeb, včetně hlasových i datových. Na straně poskytovatelů jsou dalším důsledkem kombinované nabídky (označované jako "balíčky", "bundly", apod.) které v sobě sdružují hlasové i datové služby.