Vyšlo v měsíčníku IT-NET, v září 2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0900007.php3

Jaké jsou výhody ASP modelu?

ASP, alias poskytování aplikačních služeb, je trendem který má určité technologické aspekty, ale také významné aspekty "ekonomické". Nejde totiž zdaleka jen o výše naznačenou změnu vlastnictví aplikací na jejich používání ve formě služeb (někdy se v této souvislosti hovoří i o pronájmu aplikací), ale také o další aspekty typu změny struktury a výše nákladů, řešení problémů s nedostupností kvalifikovaných odborníků, rychlosti zavádění řešení do praxe atd. Většina těchto aspektů má charakter přínosů resp. výhod celého ASP modelu jako takového (o nevýhodách se zmíníme později), a je jistě zajímavé, jak tyto přínosy hodnotí koncoví uživatelé. Zde je možné využít předběžných výsledků průzkumu, který byl proveden v březnu 2001 mezi firemními uživateli v ČR (jde o průzkum organizovaný portálem sluzbyASP.cz, viz dále). Jde tedy o názory a stanoviska tuzemských uživatelů z firemní sféry, zjišťovaná na vzorku cca 200 firemním subjektů.

Lepší rozložení nákladů - 67%

Se změnou vlastnictví aplikací na používání (aplikačních) služeb souvisí i změna struktury a výše výdajů na informační technologie. Vlastnění aplikací a jejich provozování ve vlastní režii vyžaduje často dosti vysoké pořizovací náklady (investice jednorázového charakteru), a pak průběžné provozní náklady související se systémovou správou, podporou uživatelů atd. Tyto průběžné provozní náklady dnes bývají dosti vysoké, a hlavně firemním uživatelům velmi vadí že jsou obtížně predikovatelné a jejich závislost na konkrétních faktorech (například na počtu uživatelů) nebývá lineární.

Naproti tomu náklady na používání aplikací v rámci ASP modelu jsou mnohem lépe predikovatelné a tudíž i podstatně lépe plánovatelné - typicky totiž mají nulovou či malou jednorázovou složku (spojenou například se zavedením nových uživatelů), a dále průběžnou složku, která již může být přímo závislá na počtu uživatelů ve firmě, na míře v jaké se aplikace používá atd. (nebo může mít tato složka i paušální charakter apod.).

Jednou z velkých výhod ASP je tedy lepší a pro firemní uživatele podstatně výhodnější a lépe plánovatelé rozložení výdajů na informační technologie, včetně posunu výdajů do nákladů. V citovaném průzkumu portálu sluzbyASP.cz tuto přednost ASP modelu považuje za významnou a důležitou cca 67 procent respondentů.

Absolutní finanční úspora - 70 %

Jiné rozložení výdajů ještě nemusí znamenat absolutní úsporu nákladů při využití ASP modelu. Pravdou je, že ASP model nemusí být vždy a za všech okolností v celkovém součtu všech nákladů lacinější než původní přístup (vlastnictví aplikací a jejich provozování ve vlastní režii). Jedním z významných momentů je zde například to, zda poskytovatel aplikačních služeb dokáže svůj "produkt" (službu) prodat více zákazníkům, a tím mezi ně lépe rozložit své náklady. Výhodnost roste s počtem "opakování", a proto je ASP model obecně více výhodný (co do finančních aspektů) pro menší firmy, kde je větší šance na vícenásobné využití, a méně výhodný pro firmy větší, kde je tato šance obvykle menší. V praxi samozřejmě záleží na mnoha dalších faktorech, na konkrétní aplikaci a nabídce atd. Obecně snad lze říci, že pro opravdu velké firmy může být stále výhodnější řešit vše vlastními silami, zatímco nejvyšších úspor mohou dosáhnout střední a malé firmy.

Pro malé a střední firmy mohou mít tyto úspory dokonce velmi zásadní význam - střední či malá firma by při původním modelu ani nemusela mít dostatek prostředků pro pořízení (zakoupení) dostatečně kvalitní aplikace, kterou nutně potřebuje pro své fungování. Díky ASP modelu ale má šanci se k používání takovéto aplikace dostat. Významnou roli zde sehrává i závislost na "míře použití" - specializované a často dosti drahé aplikace (například pro personalistiku, strategické rozhodování apod.) jsou malými a středními firmami používány nepříliš intenzivně. Pořizovací náklady to příliš neovlivňuje, ale náklady na použití stejné aplikace v rámci ASP modelu to výrazně snižuje.

V březnovém průzkumu portálu sluzbyASP.cz se 70 procent respondentů vyjádřilo v tom smyslu, že považují za významnou a pro ně důležitou skutečnost, že ASP model přináší absolutní finanční úsporu výdajů na IT.

Rychlejší zavedení a inovace - 65%

Významnou předností ASP modelu je i rychlost, s jakou může zákazník začít používat určité řešení. Pokud by si jej pořizoval sám a sám jej provozoval, bude mu určitou dobu trvat, než projde počáteční fází "spouštění" (včetně odstraňování různých počátečních problémů, zaučení správců atd.). To navíc jen v případě, kdy se jedná o nasazení "hotového" řešení ve formě "sériové" aplikace, která není nijak specificky přizpůsobována potřebám zákazníka. Pokud by se jednalo o vývoj vlastní aplikace, trvalo by to ještě podstatně déle a navíc by to bylo spojeno i s významným rizikem neúspěchu (statistiky dokládají, že poměrně vysoké procento IT řešení vyvíjených na míru skončí neúspěchem).

Pokud se ale zákazník rozhodne řešit své potřeby v oblasti informačních technologií pomocí ASP modelu, může začít prakticky okamžitě. Fází přípravy a testování za něj prošel sám subjekt ASP, který posléze nabízí již jen plně zprovozněné a "odladěné" řešení, které je možné začít používat okamžitě. Navíc má zákazník snad vždy možnost vše si dopředu nezávazně vyzkoušet, tak aby nekupoval příslovečného "zajíce v pytli". To výrazně snižuje riziko nefunkčnosti či neadekvátnosti zvoleného řešení na straně zákazníka a zkracuje dobu od vzniku konkrétní potřeby do jejího naplnění téměř na nulu.

Dalším významným aspektem je i rychlost různých inovací, aktualizací, oprav atd. Specializovaný poskytovatel aplikačních služeb může velmi pružně a rychle reagovat na existenci nových verzí provozovaných aplikací, na potřebu jejich systémové správy a údržby (například na instalování různých "patch-ů" apod., na vývoj v oblasti antivirové ochrany, na možná ohrožení bezpečnosti atd.). Naopak jeho zákazník se o tyto záležitosti nemusí starat vůbec, a naopak má vždy k dispozici nejnovější verze atd.

V březnovém průzkumu hodnotilo rychlost inovací a funkcí jako významnou cca 65% respondentů.

Řešení nedostatku odborníků - 60%

Jedním z velkých problémů naší informační současnosti je i nedostatek kvalifikovaných odborníků, spojený s vysokými náklady na jejich zaměstnání. ASP model pomáhá řešit tento problém díky koncentraci, neboli soustředěním příslušných odborníků u poskytovatele aplikačních služeb. Koncoví zákazníci pak spolu s používáním příslušné aplikace získávají i služby těchto odborníků, ať již nepřímo skrze udržování příslušných aplikací, tak i přímo skrze poskytování podpory svým uživatelům, skrze služby konzultačního charakteru apod.

V březnovém průzkumu hodnotilo tento aspekt jako podstatný a významný na 60 procent respondentů.

Možnost získání nových technologií - 75%

ASP model působí příznivě i na rychlejší zavádění nových technologií do praxe. Subjekty, které poskytují aplikační služby, totiž výrazně motivuje k zavádění nových technologií, mj. konkurencí na poli ASP a bojem o zákazníky. Díky vlastnostem ASP modelu (rychlejší tempo inovací, rozklad nákladů mezi více zákazníků) k tomu mají i podstatně více předpokladů než by měli samotní koncoví zákazníci, pokud by si tito provozovali své aplikace ve vlastní režii.

Z pohledu zákazníků, kteří ASP model využívají, je pak podstatné to, že skrze tento model mají šanci dostat se k použití nejnovějších technologií, ke kterým by jinak nemuseli mít přístup.

V březnovém průzkumu hodnotilo tento aspekt jako podstatný a významný cca 75 procent respondentů.

Výsledky březnového průzkumu v oblasti hodnocení předností ASP modelu je možné srovnávat s výsledky obdobných průzkumů v zahraničí, zejména v USA. Podstatným rozdílem, který se při takovémto srovnání ukazuje, je rozdíl v prioritách - zatímco v USA považují řešení problému s nedostatkem odborníků za nejvýznamnější (resp. takto jej hodnotí nejvíce respondentů), u nás je mu naopak přikládána nejmenší váha (nejméně respondentů jej považuje za významný a pro ně podstatný). Podobně je tomu se zrychlováním inovačních cyklů, které jsou v ČR hodnoceny také poměrně nízko, zatímco v USA naopak vysoko. Opačně zase vychází hodnocení přístupu k nejnovějším technologiím- zatímco u nás je to kvitováno nejvíce, v USA naopak podstatně méně.

Na druhé straně je třeba se zmínit i o dalších přednostech, které ASP model skýtá, ale na které se březnový průzkum neptal. Jde například o možnost plně se soustředit na "core business" firmy, bez nutnosti rozptylovat se řešením problémům v oblasti informačních podpory a informačních technologií. Dalším důležitým aspektem je podstatně lepší škálovatelnost použitých řešení. Pokud by si totiž firmy provozovaly obdobná řešení ve vlastní režii, musela by tato řešení "růst" s nimi, s tím jak se zvětšuje velikost firmy i požadavky jejích uživatelů. U řešení plně vlastněných uživateli to ne vždy bývá možné či alespoň snadné a nepříliš nákladné. Naopak při využití ASP modelu bývá škálovatelnost velmi jednouchá a bezproblémová (a její zajištění je starostí poskytovatele služby, ne jejího uživatele).