Vyšlo v měsíčníku IT-NET, v květnu 2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0500002.php3

HP NetAction a HP OpenView - ekosystém e-služeb

Zhruba před dvěma lety firma Hewlett-Packard vsadila na tzv. e-služby a začala se mnohem více orientovat i na poskytování softwaru. V únoru představila nové přírůstky do svého portfolia, kterými zabydluje celý rozsáhlý "ekosystém e-služeb", jak sama označuje vše potřebné pro jejich fungování. Jde o zcela nový balík NetAction, pokrývající potřeby vývoje, integrace, nasazení i rutinního provozování e-služeb, a dále o doplněný balík OpenView, který nyní zahrnuje i prostředky pro správu aplikací.

Společnost HP je tradičně známa jako producent kvalitních periferií, speciálních přístrojů (například lékařských), a také výkonných serverů, unixového operačního systému, a v neposlední řadě i velmi oblíbeného řešení pro systémovou správu jménem OpenView. Na jaře roku 1999 provedla poměrně zásadní aktualizaci svého celkového zaměření, když se rozhodla vsadit na neustále se rozvíjející Internet a svět on-line služeb, a zařadit jej mezi své nejvyšší priority. Zformulovala strategii tzv. e-služeb, kterými chápe jakékoli aktivitum (jako cokoli co může nějaký podnikatelský subjekt nabídnout), které ale je "realizováno" v prostředí moderních informačních a telekomunikačních technologií. V zásadě tedy jde o strategii, která říká že firmy by měly k oslovování svých zákazníků a k vlastnímu prosazování se na trhu důsledně využívat současných trendů a současných technologií. Současně je tato představa spojena s očekáváním, že zákazníci budou preferovat poskytování služeb před poskytováním produktů. Tato představa souvisí s koncepcí ASP (Application Service Provisioning) neboli s poskytováním aplikačních služeb, které je v poslední době velmi populární. ASP model ale počítá se zapojením celé řady subjektů - od provozovatelů datacenter, přes poskytovatele konektivity (NSP), poskytovatele softwaru (ISV, Independent Software Vendor) až po samotné provozovatele koncových aplikací (ASP). Firma HP v této škále očividně míří do role ISV (tedy do role poskytovatele softwaru), i když zkrátka asi nepřijde ani s prodejem hardwaru pro provozovatele datacenter (kterým může nabídnout zejména své výkonné servery).

Strategie e-služeb firmy HP je ale poněkud obecnější než myšlenka ASP. Zahrnuje i některé další prvky, mezi které patří například představa že pro využití poskytovaných služeb nebudou uživatelé vázáni výhradně na počítače PC. Místo toho budou moci využít prakticky jakékoli zařízení, včetně PDA, mobilních telefonů, jednoúčelových terminálů apod. Díky tomu budou moci využívat poskytované služby nejen za svým pracovním stolem, ale v zásadě kdekoli se budou právě nacházet, a také kdykoli v čase. Tato představa odpovídá myšlence označované jako "ubiquitous computing" a je vlastní i mnoha dalším firmám.

Součástí strategie e-služeb je i představa, že poskytované služby budou personalizované (uzpůsobené potřebám uživatele), modulární, a také inteligentní a adaptivní - tj. schopné využívat autonomním způsobem další aplikace, přizpůsobovat se okolnostem a dostupnosti zdrojů atd. Pokud jde o způsob realizace e-služeb, zde HP předpokládá, že vše bude řešeno nikoli proprietárně, ale naopak na bázi otevřených standardů umožňujících maximální kompatibilitu a přenositelnost na co největší počet různých platforem.

Jak je strategie e-služeb naplňována?

Naplnit právě naznačenou představu e-služeb není jednoduché. Kromě nezbytné síťové infrastruktury a hardwaru to v oblasti softwaru vyžaduje připravit a uvést do praxe (a na trh) řešení, která zabezpečí minimálně následující okruhy činností:

  • možnost vývoje e-služeb, resp. aplikací a programových komponent které budou příslušné služby realizovat. Jde v zásadě o potřebu vhodného vývojového prostředí.
  • možnost provozování aplikací poskytujících e-služby - zde jde o vhodnou aplikační platformu (aplikační server)
  • možnost vzájemné interakce e-služeb - zde jde o funkci známou v prostředí Javy či Corba jako tzv. broker
  • možnost správy e-služeb - jde o vhodný nástroj pro systémovou správu a řízení poskytovaných služeb i nejrůznějších zdrojů
  • podpůrné služby pro běh aplikací - zde jde o poskytování takových služeb, které mohou být společné více službám a je tudíž vhodné je implementovat samostatně, než opakovaně v rámci každé služby. Jde mj. o podporu transakcí, o podporu distribuce obsahu, a zpřístupnění různých prezentačních platforem atd.

Prvním produktem, který zapadá do právě popsaného výčtu, se stal produkt HP jménem e-speak. Jeho název by snad mohl naznačovat, že jde o podporu práce s hlasem, ale anglické "speak" je zde použito v jiném smyslu - jde o podporu toho, aby se e-služby "domluvily" mezi sebou navzájem. Produkt e-speak je tedy v zásadě aplikační broker, neboli řešení zprostředkovávající vzájemnou interakci programových komponent, které mohou dynamicky vznikat a také zanikat pro plnění konkrétních úkolů, a přitom vzájemně spolupracovat. Produkt e-speak byl ohlášen již v květnu 1999, tedy velmi brzy po ohlášení samotné koncepce e-služeb. Používá otevřené standardy (XML, LDAP, HTTP, WAP, SSL, SLP a SNMP), a získal si poměrně velkou pozornost - určitě i díky tomu, že zdrojový kód e-speaku byl koncem roku 1999 uvolněn pro vývojáře (v rámci GPL/LGPL licence).

Pro další nezbytné komponenty celého "ekosystému e-služeb" však firma HP neměla žádné vlastní technologie ani hotové produkty. Proto se vše rozhodla řešit akvizicí externích subjektů. Jde konkrétně o firmu Bluestone, produkující známý a kvalitní middleware (mj. aplikační server Total-e-Server na bázi J2EE, Java Transaction Service, vizuální vývojové nástroje pro XML či XML server). Společnost Bluestone přitom úzce spolupracovala s HP již od roku 1998 (její XML server dokonce již byl integrován do HP ChangeEngine), ale po červnu 2000 dochází na podstatně výraznější sblížení. Na podzim je zahájen proces odkupu celé firmy Bluestone, který vrcholí v lednu 2001. HP tím získává nejen celou firmu Bluestone i s jejím know-how, ale především hotové produkty které může zaintegrovat do svého portfolia a nabízet svým zákazníkům.

Dva balíky: OpenView a NetAction

V polovině února 2001 představila firma HP veřejnosti dva samostatné, ale vzájemně provázané balíky (software suites): OpenView a NetAction, ke kterým pak ještě přidala další prvky pro zabydlení fungujícího ekosystému e-služeb.

Koncepce dvou samostatných balíků je zajímavým řešením, které firmě umožnilo dosáhnout potřebné modularity i zhodnotit to nejlepší, co již měla v této oblasti k dispozici. To je především systém OpenView, který je spíše celou platformou pro systémovou správu a management (a v současné době se podle údajů HP používá ke správě až 70 procent všech zařízení na Internetu). Na platformu systému OpenView byly proto přidány ty funkce, které souvisí se správou a managementem ekosystému e-služeb - konkrétně například prostředky pro správu kvality služeb (QoS) v sítích kde jsou e-služby poskytovány, či prostředky pro řízení tzv. IP multicastu (například při distribuci živého obrazu či videa), prostředky pro správu paměťových zařízení, prostředky pro diagnostiku problémů a nestandardních situací a další.

Ostatní funkce, související nikoli se správou ale s vývojem, integrací, nasazením a provozováním, pak byly soustředěny do druhého balíku (suite), který dostal příznačný název Netaction. Zde je základem výkonný a robustní aplikační server (původní Total-e-Server firmy Bluestone), založený na J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Kolem něj pak jsou soustředěny další podpůrné prvky, z nichž některé pochází opět od firmy Bluestone (mj. XML server Total-e-Syndication pro distribuci obsahu v XML, či Total-e-Transaction, což je transakční server na bázi Javy), a ostatní původní produkty HP (např. výkonný engine e-speaku, který byl zaintegrován do balíku Netaction, či Process Manager pro správu procesů a další). Samozřejmostí je vzájemná integrace obou balíků (mj. tak aby OpenView dokázal zajišťovat správu prostředků v rámci Netaction), tak i integrace produktů na bázi dřívějšího e-speaku s jeho novou implementací v rámci Netaction.