Vyšlo ve VIP Direct, 24.4.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0423002.php3

MŠMT vypsalo veřejnou soutěž na generálního dodavatele

Ministerstvo školství vypsalo dne 18.4.2001 obchodní veřejnou soutěž na generálního dodavatele v rámci realizace projektu státní informační politiky ve vzdělávání. Jak ale celé řešení projektu vypadá? Naplní se dosavadní signály, které vyvolaly spíše obavy a kritiku?

Samotné zadání veřejné soutěže, vypsané ministerstvem, je ve věcných aspektem jen velmi obecné. Obsahuje pouze následující relevantní pasáže, které specifikují plnění veřejné zakázky jako:

  • dodávku pasivní části lokálních počítačových sítí bez aktivních prvků (dále jen "LAN") do školních budov a do dalších určených zařízení;
  • dodávku komplexních služeb infrastruktury informačních a komunikačních technologií pro učitele a žáky (dále jen "ICT"); obsahem tohoto plnění GD je rovněž dodávka klientských pracovišť vzájemně propojených aktivními komunikačními prvky v rámci LAN a připojení celé infrastruktury k Internetu; součástí ICT služeb jsou také služby centrálního internetového serveru pro zabezpečení činnosti infrastruktury ICT a vzdělávacího portálu (dále jen "CIS").

dálese zadání soutěže odkazuje na zadávací dokumentaci, která by teprve měla obsahovat podrobnosti, a kterou si uchazeči musí vyzvednout přímo na MŠMT.

Bez dostupnosti této zadávací dokumentace nelze posoudit, nakolik se naplní či nenaplní dosavadní informace o charakteru řešení, které zazněly mj. na klubovém večeru sdružení SPIS 21. března a které vzbudily "rozpaky účastníků" (tisková zpráva viz zde) a následně byly kritizovány například v diskusi na serveru e-gram. Dosud jsem také nezaznamenal veřejnou diskusi k metodice celého projektu, kterou na klubovém večeru SPISu slibovali zástupci MŠMT.

Osobně řadím mezi potenciálně nejproblematičtější následující aspekty řešení:

  • budou školy odříznuty od přímého připojení k Internetu a místo toho napojeny na virtuální privátní síť (VPN), kterou bude provozovat MŠMT? Z prezentace zástupců MŠMT na klubovém večeru SPIS mi vyplynulo, že technické řešení bude právě takovéto, že dosavadní připojení škol k Internetu zůstane nevyužito a připojení k Internetu bude realizováno připojením celé VPN v jednom centrálním bodě.
  • budou se žáci i učitelé moci volně pohybovat pouze v rámci sítě VPN a využívat pouze služeb vzdělávacího portálu, který jim zajistí vše potřebné? Z vystoupení zástupců MŠMT na klubovém večeru SPISu vyplynulo že se počítá s uzavřenou variantou, znamenající to že "školy se budou pohybovat striktně jen na "území", které jim školní osnovy vymezí". To by v praxi nutně muselo znamenat, že průchod skrz centrální připojení VPN do veřejného Internetu bude nějakým způsobem omezován provozovatelem sítě VPN.
  • budou moci školy, které již jsou vybaveny nějakou výpočetní technikou, připojovat tuto svou techniku na síť VPN? Z diskuse na klubovém večeru SPISu jsem vyrozuměl, že obecně pouze tehdy, pokud s tím bude souhlasit generální dodavatel a převezme za tuto techniku záruku.
  • budou všechny školy vybaveny a jejich "informatizace" financována stejně, bez ohledu na to jaké jsou jejich konkrétní potřeby a dosavadní stav "informatizace"? Z prezentace na klubovém večeru SPISu vyplynulo, že všechny školy budou vybaveny jednotným společným standardem.

Ze zadání výběrového řízení vyplývá, že smlouva s generálním dodavatelem nebude uzavřena na 5 let s možností prodloužení, jak se dosud na veřejnosti prezentovalo, ale na dobu neurčitou. Navíc, do 31.12.2005 ji může generální dodavatel i zadavatel vypovědět pouze z důvodů podstatného porušení povinností stanovených smlouvou, ale pouze s účinností k datu 31.12.2005 (což se rovná faktické nevypověditelnosti do konce roku 2005). Také později je možné smlouvu vypovědět pouze v případě podstatného porušení povinností stanovených smlouvou (a po předchozím "vážném varování"), nebo při nedostatku finančních prostředků ze státního rozpočtu na straně zadavatele.

Ačkoli bylo výběrové řízení vyhlášeno k 18.4.2001, nebylo k datu psaní tohoto článku (22.4.2001 večer) ještě zveřejněno na centrální adrese (http://www.centralniadresa.cz). Text zadání, ze kterého pochází zde uváděné citace, lze zatím nalézt jen na webu MŠMT (zde)