Vyšlo na Lupě, 22.3.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0322001.php3

Za kolik budeme telefonovat s eTelem?

eTel je dalším z alternativních operátorů, který po podepsání propojovací dohody představil svou nabídku a ceník. Ten má některé zajímavé prvky, které souvisí s celkovou orientací eTelu a jeho přístupem k zákazníkům. Kolik tedy bude stát telefonování s eTelem?

Jak jsem psal již v jednom z předchozích článků, společnost eTel (dříve známá pod jménem Globix) podepsala svou propojovací dohodu s Českým Telecomem 13. března, jako v pořadí třetí alternativní operátor. Přesně o týden později pak eTel uspořádal setkání s novináři, na kterém představil svou nabídku, ceník i celkovou firemní strategii. Představil se jako operátor orientovaný výlučně na firemní klientelu, který se cítí být hlavně poskytovatelem hlasových služeb, ale který uznává význam a perspektivu datových služeb a proto se orientuje i na ně.

Co eTel nabízí v oblasti hlasových služeb?

Po technické stránce je nabídka hlasových služeb eTelu v zásadě stejná jako u ostatních alternativních operátorů, kteří se orientují na firemní klientelu:

  • větším zákazníkům s vlastní pobočkovou ústřednou je nabízeno přímé připojení do sítě eTelu, prostřednictvím vlastní přípojky
  • zákazníkům bez vlastní pobočkové ústředny či zákazníkům, kterým se nevyplatí budovat vlastní přípojku do sítě eTelu, je nabízeno nepřímé připojení, zprostředkované "provoláváním se" skrz síť dominantního operátora, s využitím zařízení fungujícího jako tzv. dial-up router.

Příslušná služba nese název Corporate Call a lze ji srovnávat například se službou Business Call v podání Aliatelu, která také má dvě přesně stejné varianty (s přímým připojením na síť alternativního operátora a s nepřímým připojením skrze síť dominantního operátora).

Následující dvě tabulky uvádí ceník služby Corporate Call eTelu, odpovídající přímému připojení (tj. první výše uváděné variantě). Dvě samostatné tabulky jsou zde proto, že eTel dává zákazníkům na výběr - buďto o něco dražší intervalovou tarifikaci, v zásadě shodnou s tím jak hovory zpoplatňuje Český Telecom, nebo o něco dražší tarifikaci sekundovou (od první sekundy).

intervalová tarifikace cena za minutu v Kč bez DPH min. délka zpoplatnění časový interval (sekund)
místní hovory - špička 1,18 120 60
místní hovory - mimo špičku 0,65 120 60
meziměstské hovory - špička 2,84 60 30
meziměstské hovory - mimo špičku 1,38 60 30

sekundová tarifikacecena za minutu v Kč bez DPH min. délka zpoplatnění časový interval (sekund)
místní hovory - špička 1,63 0 1
místní hovory - mimo špičku 0,89 0 1
meziměstské hovory - špička 3,29 0 1
meziměstské hovory - mimo špičku 1,55 0 1

Na následujícím obrázku jsou vyznačeny ceny místních hovorů podle různé délky v době špičky, v závislosti na tom jakou tarifikaci uživatel zvolil. Pro srovnání jsem do obrázku zakreslil (červeně) i cenu kterou si účtuje Český Telecom, a také (fialově) propojovací poplatek ve výši 66 haléřů za minutu.

Místní hovory ve špičce při přímém připojení

Obsah obrázku nejspíše hovoří sám za sebe - sekundová tarifikace u eTelu se vyplatí pro krátké hovory, něco málo přes 1 minutu, zatímco intervalová tarifikace je výhodnější u delších hovorů. Podstatné je samozřejmě to, že zákazník si může vybrat - na základě analýzy svých místních hovorů by měl být schopen zjistit, která varianta je pro něj výhodnější.

Na výše uváděných cenách vás možná zarazí to, že zde nejsou rozlišovány hovory jen v rámci vlastní sítě a hovory do jiné sítě (jako to rozlišuje například Aliatel a hovory jen ve své síti nabízí levněji). Když jsem se na tento aspekt zeptal, odpověď byla taková že jde v zásadě o ceník pro volání do jiných pevných sítí (a fakticky hlavně do sítě Českého Telecomu), zatímco do vlastní sítě dosud nebylo kam volat. Důvodem je skutečnost, že eTel, podobně jako ostatní alternativní operátoři, dosud mohl svým zákazníkům nabízet pouze odchozí hovory. Na stanovení zvláštních cen pro volání jen uvnitř vlastní sítě prý také brzy dojde.

Následující tabulka pak uvádí ceny za meziměstská volání pro zákazníky, kteří využívají nepřímé připojení k sítí eTelu (tj. kteří se "provolávají skrz síť dominantního operátora, s využitím zařízení fungujícího jako směrovač telefonních hovorů). To samozřejmě znamená, že cena každého hovoru zde má dvě složky:

  • ceny místního hovoru v síti ČTc (za předpokladu, že vstupní bod do sítě eTelu je v dosahu místního hovoru)
  • ceny "dálkové části", kterou zajišťuje eTel. Následující tabulka obsahuje pouze tuto složku.
meziměstské hovorné při nepřímém připojení
délka spojení Cena spojení meziměsto - špička (Kč) Cena spojení meziměsto - mimo špičku (Kč)
0 - 60 0 0
61 - 90 1,53 0,62
dále každá další započatá minuta nad 90 sekund: 1,53 0,62

Pokud si tyto hodnoty znázorníme graficky (pro období špičky), a přičteme k nim i první složku ceny (místní hovor v ceně 1,45 Kč za minutu), je z výsledku (hnědé křivky) názorně vidět, že celý tarif je konstruován tak, aby byl vždy nižší než standardní meziměstský tarif Českého Telecomu (ve výši 3,50 Kč za minutu), a to i u nejkratších hovorů.

Co paušální poplatky?

Další zajímavostí nabídky eTelu je skutečnost, že operátor si zde neúčtuje žádné paušální poplatky, a dokonce ani jednorázové zřizovací poplatky! Při přímém připojení vám eTel dokonce poskytne zdarma i nezbytný digitální trakt k vaší pobočkové ústředně, a při nepřímém připojení zase příslušný router. Navíc zde neexistuje nic jako "povinná minimální útrata", jako je tomu například u Aliatelu a Českého Telecomu. Ptáte se jak je to možné?

Odpověď je třeba hledat v následující úvaze: operátor si spočítá své náklady, připočte určitý zisk, a vše rozpočítá jen do očekávaného objemu hovorného svých zákazníků. Pak mu vyjdou určité částky pro hovorné (viz tabulky) a nulové paušální a zřizovací poplatky.

Má to samozřejmě jeden háček - kde má operátor jistotu, že jeho zákazníci skutečně provolají tolik, kolik předpokládal ve své cenové kalkulaci, či lépe ještě více? Aliatel a Český Telecom to řeší již zmiňovanou "minimální útratou", kterou zákazníkovi naúčtují v případě že provolal méně.

eTel ale používá jiný přístup, a k jeho správnému pochopení je třeba si doplnit jeden důležitý kamének do celkové mozaiky: pokud jsem správně pochopil celou firemní filosofii, eTel, orientovaný výhradně na firemní klientelu, funguje spíše tak, že své zákazníky oslovuje sám a následně dokáže ve spolupráci s nimi odhadnout jejich typické požadavky na telekomunikační služby a hlavně jejich rozsah. Pak asi skutečně není problém nasadit výše popsanou cenovou politiku s nulovými paušály a nulovými zřizovacími poplatky. Jako určitá pojistka pak zřejmě slouží i smlouva, uzavíraná se zákazníkem na dobu neurčitou, ale s jednoměsíční výpovědní lhůtou pro obě strany.