Vyšlo v týdeníku CHIPweek číslo 27/98, 30. června 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a98/a827k180.php3

ISDN - II.

ISDN, Integrated Services Digital Network (digitální síť s integrovanými službami)
viz též minule - další vývojové stádium veřejné telefonní sítě, fungující již plně digitálně včetně svého zakončení, vedoucího až k jednotlivým koncovým uživatelům. Na tuto plně digitální telefonní síť jsou pak "nasazeny" (jsou do ní integrovány) další služby, sloužící jednak ke zvýšení komfortu při telefonování, a jednak pro poskytování zcela nových služeb, zaměřených hlavně na datové přenosy. Základem pro poskytování všech přenosových služeb v rámci ISDN jsou jednak tzv. datové kanály (kanály typu B) o přenosové rychlosti 64 kbps, a jednak řídící kanály (kanály typu D) o přenosové rychlosti 16 nebo 64 kbps.
 
BRI, Basic Rate Interface
konkrétní druh přípojky ISDN, určený zejména pro domácnosti. Je tvořen dvěma kanály B a jedním kanálem D o rychlosti 16 kbps. Umožňuje používat dvě ISDN zařízení současně (každé na jednom B kanálu). SPT Telecom nabízí tento druh přípojky pod označením EuroISDN2.
 
PRI, Primary Rate Interface
konkrétní druh ISDN přípojky, určený především pro kanceláře, pro připojování pobočkových ústředen, pro připojování počítačových sítí atd. Počet B kanálů v rámci této přípojky se liší v Evropě a v USA (a Japonku), a je dimenzován podle kapacity spojů, po kterých je tato přípojka vedena: v Evropě, v rámci tzv. EuroISDN, je celá přípojka PRI realizována pomocí jednoho spoje E1 o kapacitě cca 2Mbps, což umožňuje sestavit PRI z 30 kanálů B a jednoho D kanálu 64 kbps. V USA a Japonsku je přípojka PRI dimenzována podle zdejších spojů T1 o cca 1,5 Mbps, což dovoluje sestavit PRI jen z 24 kanálů B a 1 kanálu D. U nás nabízí SPT Telecom "evropskou" variantu přípojky PRI pod názvem EuroISDN30.
 
EuroISDN
označení pro evropskou variantu ISDN, která se od varianty ISDN používané v USA a Japonsku liší zejména dimenzováním přípojky PRI. Kromě toho ale existují mezi oběma variantami i další odlišnosti, například v konkrétním protokolu, který se používá v rámci služebního kanálu D) pro potřeby řízení, neboli tzv. signalizace (i v tom, zda tato signalizace probíhá v rámci datových kanálů B či mimo ně, v samostatném služebním kanálu D). Další odlišností je pak i konkrétní způsob digitalizace hlasu při telefonování.
 
AOC, Advice Of Charge
jedna z celého spektra "přidaných" služeb, které zvyšují komfort volajících účastníků. Tato služba poskytuje průběžné informace o protelefonovaných poplatcích.
 
CLIP, Calling Line Identification Presentation (zobrazení čísla volajícího)
další ze služeb ISDN, známá i z prostředí mobilních telefonů. V rámci navazování spojení je přeneseno i číslo volající stanice, a může být zobrazeno na displeji telefonu volaného účastníka. Této možnosti se využívá i při datových přenosech, kde číslo volajícího může být použito pro potřeby ověření přístupových práv.
 
CLIR, Calling Line Identification Restriction (zákaz zobrazení čísla volajícího)
opačná funkce, umožňující aby volající zakázal zobrazení svého čísla volanému.
 
MCID, Malicious Call Identification (Identifikace zlomyslného volání)
i při nastaveném zákazu zobrazování (službou CLIR) přeci jen lze za spolupráce s telefonním operátorem identifikovat skutečného volajícího.
 
MSN, Multiple Subscriber Number (Vícenásobné účastnické číslo)
ISDN přípojka typu BRI umožňuje připojení až osmi zařízení (z nichž ale jen dvě mohou být současně aktivní, vzhledem k existenci pouze dvou datových kanálů typu B). Standardně je k jedné přípojce BRI poskytnuto jen jedno telefonní číslo, stejného typu jako pro klasické (analogové) telefonní přípojky. Aby ale bylo možné jednoznačně identifikovat každé z těchto osmi zařízení, je nutné požádat provozovatele ISDN sítě o přidělení dalších telefonních čísel (MSN). Tato čísla přitom nemusí následovat za sebou, ale mohou to být libovolná čísla.
 
AO/DI, Always On/Dynamic ISDN
použití BRI přípojky ISDN je zpoplatňováno analogicky, jako použití běžného telefonu - vedle pravidleného paušálního poplatku uživatelé platí ještě i časový tarif, za použití jednotlivých kanálů B (u nás jsou tyto časové tarify shodné s tarify klasické telefonní sítě, včetně časových délek impulsů. Zpoplatňováno však není použití služebního kanálu D, a tak se zákonitě objevily pokusy využít tuto možnost pro cenově výhodnější komunikaci. Prostřednictvím technologie AO/DI lze využít služební kanál D k přenosu dat, rychlostí 9,6 kbps, prostřednictvím protokolu X.25.
 
BONDing
jednou z výhod ISD je možnost sdružovat jednotlivé kanály do větších celků v situaci, kdy je potřeba vytvořit přenosovou cestu s větší propustností. Jednou z technik, která toto umožňuje, je tzv. bonding (od: "Bandwidth On Demand Interoperability Group"). Při použití této metody dochází ke ůsplynutí" B kanálů na bitové úrovni, takže výslednou přenosovou cestuy je možné využít i pro přenos nestrukturovaných binárních dat (bitového proudu), například pro potřeby videokonferencí.
 
MPPP, Multilink Point-to-Point Protocol
další metoda spojování B kanálů u přípojky BRI do větších celků s vyšší propustností (do jednoho kanálu o rychlosti 128 kbps). Je alternativní k metodě BONDing a liší se v tom, že neprobíhá na bitové úrovni, ale na úrovni paketů. Jde v zásadě o vylepšená protokol PPP z prostředí TCP/IP.
 
Call bumping
možnost dynamicky přidělovat jednoltivé B kanály platí i opačně, v tom smyslu že jsou-li právě oba B kanály u BRI přípojky používány jako jeden datový kanál o 128 kbps a náhle vnikne potřeba uskutečnit také telefonní hovor, pomocí tzv. "call bumping" je možné dočasně odebrat jeden B kanál datovým přenosům a použít jej pro potřeby telefonního hovoru.
 
NTBA, Network Termination Basic Access (jednotka ukončení sítě NT)
zařízení, které se připojuje na konec dvoudrátové účastnické přípojky, vedoucí od telefonní ústředny. Z druhé strany toto zařízení vytváří čtyřdrátové rozhraní (rozhraní S/T), ke kterému se připojují zařízení uzpůsobená standardům ISDN (např. ISDN telefony). Na toto rozhraní lze u přípojky BRI připojit až 8 různých zařízení. V USA je toto zařízení majetkem uživatele, v tuzemsku patří provozovateli ISDN a je dodáváno jako součást ISDN přípojky.
 
TE, Terminal Equipment (koncové zařízení TE)
takto se označuje zařízení uzpůsobené standardu ISDN, které lze připojit přímo na rozhraní S/T, které vytváří zařízení NTBA (např. speciální ISDN telefon, ISDN fax, nebo ISDN karta do PC apod.)
 
TA, Terminal Adapter
uživatelé mohou chtít připojovat ke svým ISDN přípojkám i taková zařízení, která nejsou uzpůsobena ISDN a nelze je připojit přímo na rozhraní S/T (například znakové terminály pracující asynchronně a využívající rozhraní RS%232-C). Pro potřeby takovýchto ne-ISDN zařízení je nutné potřebné přizpůsobovací (převodní) funkce realizovat externě, ve formě tzv. terminálového adaptéru. Ten pak může sloužit i více ne-ISDN zařízením současně, tj. k jednomu terminálovému adaptéru lze připojit více ne-ISDN zařízení.
 
U interface (U rozhraní)
dvoudrátové rozhraní na vstupu k zařízení NTBA
 
S/T interface (rozhraní S/T)
rozhraní mezi zařízením NTBA a jednotlivými ISDN zařízeními. Někdy je rozdělováno na dvě samostatná rozhraní S a rozhraní T, mezi kterými je realizována funkce multiplexu (umožňující připojit až 8 zařízení k jednomu rozhraní, na principu sběrnice, které je výstupem ukončujícího zařízení NT). Tato funkce je ale typicky integrována přímo do zařízení NTBA, a proto rozhraní S a T obvykle splývají.
 
R interface (R rozhraní)
rozhraní mezi terminálovým adaptérem TA a ne-ISDN zařízením.