Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 14/97, 1. dubna 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a714k800.php3

DirecPC už i u nás

Po premiéře na loňském CeBIT-u přichází i na náš domácí trh zajímavá satelitní technologie, umožňující mj. i individuální připojování koncových účastníků k Internetu. Jde o technologii DirecPC, a na náš trh ji uvádí firma GiTy.

Satelitní technologie jsou dnes velmi populární a oblíbené, ale zdaleka nejvíce jsou využívány pro potřeby šíření televizního signálu. V této oblasti jsou již dostatečně technicky zvládnuty, a jsou také dostatečně laciné na to, aby si „satelit" mohl koupit prakticky každý. Naproti tomu pro potřeby datových přenosů se satelitní přenosy, konkrétně v podobě technologie VSAT, používají ve výrazně méně masové měřítku, a nejsou ani příliš lacinou záležitostí. Důvodem je především principiální podstata družicových přenosů, které mají všesměrový charakter - vysílání z jednoho zdroje je šířeno ke všem potenciálním příjemcům v určitém okruhu dosahu, a náklady na takovéto vysílání jsou nezávislé na tom, kolik příjemců signál skutečně přijímá. To je obrovsky efektivní a rentabilní v případě jednosměrného televizního vysílání, ale mnohem méně efektivní u vysílání z jednoho zdroje pro jednoho příjemce. Ještě horší je to pak v okamžiku, kdy někdo chce odpovědět, neboli uskutečnit přenos obráceným směrem - technicky to samozřejmě jde, ale rázem se tím ztrácí báječná efektivnost jednosměrných přenosů charakteru „distribuce". Zřejmě to je důvod, proč například technologie VSAT fungují a jsou používány, ale nedostaly se do stádia běžné komodity, ekonomicky i jinak únosné pro drobné koncové uživatele (a v oblasti datových přenosů se používají spíše pro páteřní spoje a náročnější mobilní aplikace).

Technologie DirecPC, pocházející od firmy Hughes Network Systems, je z tohoto pohledu řešením, které se snaží maximálně využít to, co je na satelitních přenosech výhodné, a současně s tím je zbavit toho, co způsobuje jejich neefektivitu. Základní myšlenka je taková, že přenosy budou asymetrické (zatímco například technologie VSAT se snaží být symetrická, a umožňovat přenosy oběma směry stejnou cestou, tj. přes satelit). Technologie DirecPC počítá s tím, že data směrem k uživateli/odběrateli půjdou přes družici, zatímco obráceným směrem budou putovat jinou cestou, například po zemi.

Celou technologii DirecPC je vhodné chápat jako platformu, na které je možné poskytovat různé specifické služby. Jednou z nich může být služba spočívající v připojení k Internetu (a poskytovaná pod označením Turbo Internet). Její podstatu ukazuje obrázek - uživatel je zde připojen k Internetu dvěma kanály, které používá používá jako jednosměrné: data směrem od něj do Internetu, které u běžného koncového uživatele bývají velmi malá, putují po telefonní síti, přes běžný modem (zde by měl stačit i pomalejší modem, např. 9,6 kbps). V opačném směru pak data přichází k uživateli přes satelit, konkrétně rychlostí 400 kilobitů za sekundu. Pro uživatele, který se například „brouzdá" Internetem na vlnách služby WWW, to je velmi atraktivní řešení - na to, aby si řekl o další WWW stránku, mu stačí modem a pomalá telefonní síť. Samotný obsah stránky mu ale bude doslova „přitékat" rychlostí 400 kbps, takže odezva by měla být báječně rychlá.

Ilustrační obrázek
Představa fungování technologie DirecPC
Služba Turbo Internet však také ještě nevyužívá v maximální možné míře přednosti satelitních přenosů, vyplývající z všesměrového charakteru jejich vysílání. Navíc je to technologie, která je vhodná pro „konzumenty", ale nikoli pro „producenty" - její úzký zpětný kanál je zcela nevhodný pro provozování vlastních serverů, například WWW serverů. Zajímavý je i cenový aspekt: podobně jako u jiných satelitních technologií zde uživatel platí v zásadě za objem přenesených dat (což třeba pro dnešní WWW stránky, plné objemných obrázků, není zrovna nejvýhodnější). Pro náročnější uživatele pak existují i paušální tarify, pokrývající neomezený objem dat. Tyto se ale hodně liší podle toho, jestli se týkají „denní", nebo pouze „noční" doby. Například v zahraničí lze pořídit „noční" přípojku s neomezeným průtokem od 6 večer do 6 ráno za necelých 40 dolarů měsíčně, a „denní" přípojku s neomezeným objemem přenosů od 6 ráno do 6 večer za 130 USD (podle údajů na domovské stránce technologie DirecPC, http://www.direcpc.com, kde lze najít další podrobnosti]. V těchto cenách však nejsou zahrnuty náklady na „pozemní" přípojku k libovolnému providerovi (prý si můžete vybrat kteréhokoli, resp. ponechat stávajícího). Jak zaznělo na tiskové konferenci firmy GiTy (http://www.gity.cz), jednorázová pořizovací cena přijímacího zařízení (paraboly a karty do počítače) by se na našem trhu měla pohybovat kolem cca 40 tisíc korun, a nabízeny by zatím měly být zřejmě jen tarify závislé na objemu přenesených dat (pro uživatele s nejmenšími nároky je například určen paušál 750,- Kč měsíčně, pokrývající 30 MB a 29,80 za každý další MB). Důležitou skutečností je také fakt, že potřebné programové vybavení pro využití služby Turbo Internet je zatím dostupné jen pro platformy MS Windows (Windows 96 a NT). K dispozici by již měla být i verze určená pro síťové prostředí, umožňující sdílení jedné DirecPC přípojky celou lokální sítí.

Kromě služby Turbo Internet však technologie DirecPC nabízí i další dvě služby, které ještě efektivněji využívají principiálních vlastností satelitních přenosů. Jedná se o služby Package Delivery, a Multimedia Service.

Službu Package Delivery si lze představit jako datovou obdobu televizního vysílání, určenou pro vyjmenované příjemce a provozovanou podle předem dohodnutého scénáře. Vše sleduje jediný cíl - rozeslat na více míst jedna a ta samá data - například nové ceníky do všech poboček firmy. Ten, kdo data vlastní, je jakýmkoli způsobem dopraví do pozemního řídícího střediska služby DirecPC (pro Evropu v německém Griesheimu), a řekne kdy a komu mají být rozeslána (či pravidelně rozesílána). Ostatní pak již probíhá zřejmým způsobem, koncovým „odběratelům" mohou být distribuované soubory dopravovány až do předem zadaných adresářů.

Služba Multimedia Service je pak obdobou služby Package Delivery, ovšem s tím rozdílem, že funguje v reálném čase - zatímco u služby Package Delivery jde v podstatě o dávkový přenos, zde se jedná například o přenos digitalizovaného zvuku či videa v reálném čase, buďto podle předem daného rozvrhu, nebo podle potřeby. Přenosová rychlost zde dosahuje úctyhodných 3 Mbps, a navíc je ještě prováděna hardwarová komprese MPEG 1. Možnosti využití jsou vcelku zřejmé: tímto způsobem může být například rozesíláno jednání nějaké konference kamkoli po celé Evropě a blízkém okolí - přesněji v dosahu družice Eutelsat II F3, na které je pro systém DirecPC vyhrazen jeden transpondér s kapacitou 12 Mbps.