Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 3/96, 16. ledna 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a603k140.php3

Zlaté, nebo žluté stránky?

V několika posledních dílech tohoto toulavého seriálu jsme se zabývali možnostmi vyhledávání osob a jejich adres prostřednictvím Internetu. Minule jsme skončili u služeb, fungujících jako obrovská elektronická nástěnka, na kterou může kdokoli umístit údaje o své osobě a zpřístupnit je tak všem ostatním, kteří by o ně mohli mít zájem. Jak to ale bude vypadat v případě, kdy nám místo jednotlivých osob půjde o celé firmy, instituce či společnosti? Existují i zde nějaké obdobné adresáře či dokonce „nástěnky"?

V poslední době se i u nás stávají velmi populární nejrůznější tištěné katalogy, obsahující adresy a další údaje o firmách v abecedním či věcném členění. Někdy jsou to relativně úzké svazky, specificky zaměřené na určitou konkrétní oblast podnikání či firmy působící v jisté geografické oblasti, zatímco jindy jde o hutné fascikly univerzálně koncipovaných seznamů. Vzhledem k počtu těchto publikací lze usuzovat, že poptávka po nich je dostatečně velká a jejich vydávání se stále vyplácí. Nebo je to spíše psychologický efekt neustále omýlaných reklam typu: „kdo není v katalogu XY, ten jako kdyby nebyl", či „nemůžete vědět všechno, ale naše stránky ano!".

Některé z tuzemských katalogů firem jsou vydávány i v elektronické podobě, na disketách či discích CD ROM. Pokud je mi ale známo, žádný z nich dosud není dostupný v on-line formě, prostřednictvím Internetu. Důvody asi budou i finanční, vždyť elektronická forma našich firemních katalogů většinou nebývá zdarma.

Poněkud lepší je situace ve světě, i když ani zde to není nijak růžové. Pro elektronické adresáře firem, nacházející se na Internetu, bohužel platí totéž co pro adresáře jednotlivých osob: neexistuje žádný globální celosvětový adresář či katalog, na který by se dalo spolehnout - v tom smyslu, že pokud někde existuje určitá konkrétní firma, je možné ji prostřednictvím tohoto adresáře najít. Existují pouze dílčí adresáře firem, které mají vždy nějak omezený „okruh působnosti", a naopak neexistuje žádný společný zastřešující „deštník", který by dokázal zajistit jejich vzájemnou koordinaci a možnost sdílení dat. V praxi je situace s adresáři firem ještě dokonce horší než v případě adresářů jednotlivých osob, protože v rámci těch alespoň existují jednotně používané techniky - jako WHOIS, Netfind, X.500 atd. Naproti tomu adresáře firem jsou nejčastěji řešeny proprietárním způsobem, a uživatelům Internetu jsou zpřístupněny prostřednictvím univerzálního rozhraní služby WWW.

Adresáře firem bývají v zásadě dvojího druhu - adresáře s abecedním členění, a s členěním věcným (například s členěním na prodejce HW, prodejce SW, konzultační firmy apod.). Rozlišení těchto dvou forem je velmi podstatné pro tištěné katalogy a seznamy, v kterých lidé hledají sami. Proto se zde také časem ustálilo jejich vhodné označení: v případě abecedního členění se hovoří o otzv. bílých stránkách (White pages), zatímco v případě věcného členění jde o žluté stránky (Yellow Pages, u nás známé v podobě Zlatých stránek, plnících také funkci telefonního seznamu). Jakmile jsou ale takovéto adresáře zpřístupněny v on-line formě s možností automatického vyhledávání, jejich abecední či věcné členění ztrácí na relevantnosti a projevuje se většinou jen tím, že uživatelům jsou nabízeny různé způsoby vyhledávání v nich: podle jména firmy (což odpovídá vyhledávání v abecedním členění, neboli tzv. bílých stránkách), nebo podle kategorií firem (což odpovídá vyhledávání ve věcném členění, neboli v tzv. žlutých stránkách). Označení „Žluté stránky" je ale natolik populární, že se používá i v souvislosti s on-line verzemi firemních adresářů, dostupných prostřednictvím Internetu.

Budetete-li chtít najít v Internetu nějakou konkrétní firmu, je asi nejrozumnější hledat ji přímo, prostřednictvím obecných vyhledávacích nástrojů (search engines), ke kterým se již brzy také dostaneme - tedy hledat její firemní WWW stránky, v naději že příslušná firma již je „na Internetu". Obracet se na internetové žluté stránky je zase výhodnější tehdy, když příslušná firma stále ještě „není na Internetu", nebo když nehledáte ani tak konkrétní firmu, jako spíše firmu určitého druhu, s určitými službami či místem působení apod. Kde ale začít?

Domovské stránky několika firemních adresářů, dostupných prostřednictvím Interenetu, vidíte na dnešních obrázcích - jsou to přitom příklady takových žlutých stránek, které nejsou nijak výrazněji věcně specializovány, ale některé se zaměřují jen na firmy z USA. Většina z nich přitom umožňuje svým uživatelům, aby si nějakou formou sami přidávali další záznamy o svých firmách. Některé adresáře přitom nabízí své služby „inzerentům" zcela zadarmo, zatímco jiné nabízí zdarma jen jednoduché a strohé záznamy, a podrobnější a obsažnější jsou již placené. Vedle těchto „univerzálních" žlutých stránek pak ale existuje mnoho specifičtěji zaměřených internetových žlutých stránek, většinou omezených na určitý region.

V této souvislosti je proto velmi důležitá otázka: jak najít nějaký vhodný on-line adresář firem, neboli nějaké konkrétní žluté stránky? V Internetu velmi často vznikají celé stránky s URL odkazy na zdroje určitého typu. Nejčastěji si je vytváří konkrétní uživatelé na svých osobních WWW stránkách. Když jsem se ale pokoušel najít nějaké zajímavé seznamy URL odkazů na žluté stránky v Internetu, moc úspěšný jsem nebyl. Samotného mne překvapilo, jak málo takovýchto seznamů existuje. Příklady vidíte na dnešním třetím obrázku, a na posledních dvou obrázcích.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka služby World Wide Yellow Pages , [URL]
  2. Domovská stránka služby Central Source Yellow Pages, s více jak 10 miliony adres , [URL]
  3. Seznam odkazů na žluté stránky v dalších zemích, nabízený službou Central Source Yellow Pages , [URL]
  4. Domovská stránka služby Yellow Pages Online, [URL]
  5. Domovská stránka žlutých stránek společnosti NYNEX , [URL]
  6. Příklad seznamu odkazů na žluté stránky v Internetu , [URL]
  7. Další příklad seznamu odkazů na internetové žluté stránky , [URL]