Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 41/94 v roce 1994
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a94/a441c120.php3

Information System

V anglicky psané odborné literatuře, a zvláště pak v té pocházející zpoza oceánu, se to mnohdy jen hemží termínem Information System (zkratkou IS) - jistě k nevelké radosti našich překladatelů, pro které to představuje nemalý oříšek.

Problém je totiž v tom, že v USA používají tento termín jako zastřešující označení snad téměř všeho, co je možné realizovat pomocí počítačů - Information System je například to, co je provozováno v typickém výpočetním středisku (univerzity či nějakého výzkumného ústavu), co slouží k uchovávání a následnému zpřístupnění nejrůznějších dokumentů a dat, co řídí výrobu, technologické procesy, městskou dopravu či něco podobného, co zajištuje zpracování nejrůznějších administrativních a jiných agend, včetně bankovních transakcí, co se zabývá přenosem zpráv a informací apod.

Jak již tento první výčet napovídá, jde vesměs o systémy, které zajišťují určité zpracování dat, resp. informací - proto se někdy místo termínu Information System používá i termín Information Processing System, případně Data Processing System. Prováděné zpracování se přitom týká informací ve všech možných podobách - včetně těch, které jsou zapotřebí pro bezprostřední řízení výroby či technologických procesů, pro nejrůznější provozní agendy apod.

To, co se dnes v USA označuje jako Information System, však nevzniklo až s příchodem počítačů. Již dříve existovaly obdobné systémy, provozované jinými způsoby a prostředky (například ručně). Ty, které byly na počítačích založeny, se z počátku označovaly ještě jako Computer-Based Information Systems (zkratkou CBIS), ale záhy se použití počítačů stalo natolik dominantním, že na nich založené systémy o svou rozlišující příponu "Computer-Based" přišly.

Na používání termínu Information System je podstatné také to, že je chápán komplexně - obvykle se pod něj zahrnují jak technické prostředky (hardware), tak i nezbytný systémový i aplikační software, ale také lidé, kteří celý systém provozují a vytváří jeho "organizační rozhraní" vůči okolnímu světu. Však také jedna z možných definic pojmu Information System říká, že jde o "soustavu lidí, postupů a techniky, navržené, postavené, provozované a udržované pro potřeby sběru, zaznamenávání, zpracování, ucho vávání, vyhledávání a zpřístupňování informací". No a pod takovouto definici se vejde snad opravdu všechno.

Systémy označované společným zastřešujícím pojmem Information System bývají klasifikovány podle mnoha různých kritérií. Jedním z nich, a zřejmě nejpoužívanějším, je kritérium účelu, ke kterému slouží. Podle takovéto klasifikace pak například existují Business Data Processing Systems, které zajišťují nejrůznější provozní agendy (mnohdy transakčního charakteru, jako například rezervace letenek, vedení účtů v bankách apod.), dále Management Information Systems, jejichž hlavním cílem je poskytovat podporu a podklady lidem, kteří něco řídí a kteří přijímají určitá rozhodnutí apod., tzn. manažerům, ředitelům a jiným řídícím a organizačním pracovníkům. Další velkou kategorií jsou pak různé Computer-Integrated Manufacturing Systems, přímo řídící výrobu či jiné výrobní procesy, a dále například Computer Networks and Distributed Systems, které představují nejrůznější distribuované systémy realizované v prostředí počítačových sítí.

Jak ale správně překládat do češtiny anglické Information System? České "informační systém" je většinou chápáno mnohem úžeji jako to, co je v angličtině označováno jako "Management Information System" - tedy ve smyslu "systému na podporu řízení". V praxi by to mohlo dokonce vypadat tak, jako kdyby šlo o systém, který řídící pracovníky zcela zbaví povinnosti cokoli řídit a bude vše řídit sám. Skutečný "Management Information System" však nemá za cíl z někoho sejmout jeho povinnosti, ale pouze mu pomáha t v jeho práci tím, že mu k ní bude poskytovat nejrůznější podklady a údaje.

U ostatních možných významů anglického termínu Information System je asi nutné podrobněji rozlišovat, co jsou vlastně zač, a teprve podle toho je konkrétněji označovat, například: "systém řízení výroby", "kancelářský systém", "bankovní systém", "rezervační systém" apod.