Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s227.php3

Pevné datové okruhy

Velmi typickým způsobem propojení zákazníka a jeho providera, zejména při tzv. připojení pevnou linkou, je použití pevných datových okruhů (pevných v tom smyslu, že existují trvale v čase). Při jistém zjednodušení si je lze představit jako analogii drátové místní smyčky, resp. jako "kus drátu" vedoucí mezi dvěma body, ovšem uzpůsobený pro přenos dat, a to oběma směry (proto také "datový okruh"). Ve skutečnosti mohou být takovéto datové okruhy vytvářeny mnoha různými způsoby, přičemž konkrétní technické řešení by mělo být z pohledu uživatele irrelevantní - o vše by se měl postarat zřizovatel okruhu. Z hlediska fungování okruhu je důležité, že se chová jako vyhrazená přenosová kapacita, s určitou přenosovou rychlostí (od které se samozřejmě odvíjí i cena, ještě v závislosti na vzdálenosti).

Důležité je také to, že v drtivé většině případů zůstává datový okruh majetkem svého zřizovatele, a uživateli je pouze pronajímán. Proto se také hovoří o "pronajatých okruzích". Výjimkou bývají snad jen bezdrátové okruhy, u kterých si zákazník sám zakoupí potřebná koncová zařízení, a datový okruh si vlastně zřídí sám.

V praxi mohou být pronajaté datové okruhy zřizovány jako okruhy telefonního typu - tedy vlastně vedené skrz veřejnou telefonní síť tak, že využívají jejích přenosových tras. Ty jsou pak vyčleněny, v tom smyslu že jsou vyhrazeny pro potřeby zákazníka a nejsou využívány pro hlasové služby (telefonii). Jako nejjednodušší příklad si lze představit tzv. dvoudrátový analogový okruh, který vznikne z běžné (komutované) telefonní linky tím, že na telefonní ústředně dojde k pevnému (a nikoli pouze dočasnému) propojení celé trasy vedení okruhu, začínající a končící drátovou místní smyčkou na obou koncích. Faktická realizace sice může být poněkud komplikovanější, ale v zásadě lze vystačit s představou, že propojením na ústřednách vznikne "jeden souvislý kus drátu", který uživatel dostane do pronájmu. Jelikož jde o okruh analogový, musí si jej uživatel na obou koncích osadit vhodnými modemy (ovšem takovými, které podporují režim "pevné linky", což jsou buď specializované modemy, nebo některé z modemů, určené pro komutované připojení). Rychlost, jakou je možné na takovémto analogovém dvoudrátovém okruhu dosáhnout, závisí na jeho délce a kvalitě, ve které jej provozovatel telefonní sítě zřídí - typicky lze dosahovat rychlostí 28,8 kbps, až 33,6 kbps.

Představa pronajatých datových okruhů (větší obrázek)

Pro vyšší přenosové rychlosti se obvykle již používají digitální přenosové okruhy - ovšem digitální z pohledu svého pronajímatele, protože zřizovatel okruhu může okruh zřídit v zásadě jakýmkoli způsobem, který je pro něj dostupný, samozřejmě i s využitím přenosových tras existujících zcela mimo telefonní sítě. V majetku a také v působnosti zřizovatele okruhu zůstává obvykle i ukončující zařízení, které vůči uživateli vytváří potřebné digitální rozhraní.

Digitální okruhy se v praxi vyskytují v mnoha variantách a stupních kvality, chápané mj. i jako chybovost přenosu i jako dostupnost okruhu. Jedním z nejčastějších rozdílů je to, zda jde o okruhy tzv. "dohledované" (tj. spravované svým zřizovatelem, který sám monitoruje stav okruhu a sám se stará o bezprostřední nápravu), nebo zda naopak dohledované nejsou. Například SPT Telecom nabízí své pronajaté digitální okruhy ve variantách Premium (která je dohledovaná), a Standard (která dohledovaná není). Součástí kontraktu mezi zřizovatelem okruhu a pronajímatelem bývá i závazek odstraňovat závady do předem stanovené doby. Zřejmě nejvyšším stupněm jistoty pro zákazníka je tzv. Service Level Agreement (SLA), kterým se zřizovatel okruhu zavazuje k dodržení konkrétních parametrů poskytované služby, s tím že při jejich nedodržení platí zákazníkovi předem stanovené sankce. V době psaní toho článku poskytovala na našem trhu SLA pouze společnost Aliatel.

Pronájem datových okruhů je činnost, která je na našem telekomunikačním trhu již plně liberalizována. Díky tomu již existuje určitá konkurence mezi telekomunikačními operátory kteří pronajaté okruhy poskytují, byť tato konkurence není ještě příliš veliká. Nicméně její příznivý efekt, v podobě celkového poklesu cen i větší vstřícnosti operátorů vůči zákazníkům, se blahodárně projevuje již dnes.

Ilustrační příklady cen za různé druhy okruhů přináší článek "Jaká je nabídka Internetu?".