Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s217.php3

Agregace

  • počet zákazníků providera v poměru ke kapacitě přístupových bodů jeho sítě: pokud má provider velký počet zákazníků využívajících například komutované připojení, ale současně s tím má jen relativně malý počet modemů na které se zákazníci připojují ("dovolávají"), pak pro zákazníky bude velmi obtížné fakticky se dovolat tehdy, kdy to potřebují oni. Analogická úvaha platí i pro zákazníky kteří se připojují tzv. pevnou linkou o určité maximální kapacitě. Každý z nich může generovat zátěž (spočívající v požadavcích na přenos dat) o velikosti odpovídající této maximální kapacitě. K této zátěži se samozřejmě připojuje i zátěž generovaná zákazníky s komutovaným připojením. Přitom zátěže, průběžně generované jednotlivými zákazníky providera, se slučují - v nejhorším možném případě se jejich velikost aritmeticky sčítá. Jelikož ale tyto zátěže nejsou téměř nikdy rovnoměrné v čase, ale jejich velikost různé kolísá a roste, obvykle se nějakým způsobem v čase "prolnou". Výsledná zátěž je pak menší než prostý aritmetický součet "maxim" jednotlivých zátěží. Snad žádný internet provider nedimenzuje své sítě podle aritmetického součtu maxim všech potenciálních souběžných požadavků - vždy počítá s nějakým "prolnutím" a volí kapacitu svého připojení (k upstream providerům i pro potřeby peeringu) spíše podle očekávaného průměrného stavu. Poměr mezi součtem teoretických maximálních zátěží a očekávanou skutečnou zátěží vyjadřuje tzv. stupeň agregace. Představu agregace 2:1 naznačuje obrázek. Drtivá většina providerů negarantuje svým zákazníkům žádný maximální stupeň agregace (a dokonce ani nezveřejňuje jeho skutečné hodnoty).
Představa agregace (větší obrázek)

Pro praktickou práci s Internetem je samozřejmě velmi důležitá i spolehlivost příslušného providera. Pojem "spolehlivosti" je ale značně široký, a zahrnuje mnoho vzájemně souvisejících faktorů - například provozuschopnost přenosových cest, funkčnost serverů důležitých pro provoz (např. DNS serverů, poštovních serverů, WWW serverů atd.), správné nakonfigurování všech systémů, rychlost odstraňování různých závad a výpadků, odborná úroveň a schopnosti lidského personálu providera atd.