Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s216.php3

Peering

  • propojení providera s ostatními providery: jednotliví provideři nejsou ve skutečnosti propojeni stylem "každý s každým", ale spíše hierarchicky (jak ostatně naznačuje následující obrázek) - každý provider je obvykle sám napojen na jednoho "nadřazeného" providera, který bývá označován také jako tzv. "upstream" provider. Kromě toho může být na každého jednotlivého providera napojen určitý počet "downstream" providerů, kterým poskytuje potřebnou konektivitu (zprostředkovává propojení s ostatními částmi Internetu). Velmi důležitý přitom je konkrétní způsob propojení s upstream poviderem, zejména jeho celková přenosová kapacita (obecně: čím větší tím lepší). Kromě toho samozřejmě velmi záleží i na velikosti samotného providera (na počtu zákazníků a způsobu připojení jeho zákazníků, a na počtu uzlů a nejrůznějších zdrojů v jeho síti, i na počtu downstream providerů a "velikosti" jejich připojení). Teprve s uvážením všech těchto veličin je možné usuzovat na to, zda připojení daného providera k jeho upstream providerovi je dostatečné či nikoli.
Představa připojení providera, jeho zákazníků a downstream providerů (větší obrázek)

Způsob propojení providera s ostatními providery (a tím vlastně i jeho propojení do Internetu jako takového) je významným způsobem ovlivněn také kvalitou jeho peeringu. Pod pojmem "peering" se přitom rozumí takové propojení mezi jednotlivými providery, které jim umožňuje vyměňovat si datový provoz přímo, a ne způsobem který by odpovídal hierarchické struktuře jejich propojení. V praxi jde například o to, aby provoz mezi dvěma tuzemskými providery mohl v rámci jejich peeringu probíhat přímo, a nikoli přes páteřní části Internetu (nejčastěji přes vzdálené USA, se všemi důsledky na rychlost komunikace, které to přináší). Představu peeringu ukazuje následující obrázek.

Představa peeringu (větší obrázek)

V rámci ČR přitom jednotliví provideři (zejména ti větší, kteří vůči ostatním fungují jako upstream provideři) zajišťují svůj peering nejčastěji skrze jeden neutrální peeringový bod, ve kterém se sbíhají "výběžky" jejich dílčích sítí a skrz který si vzájemně po dvojicích vyměňují data. Tento neutrální peeringový bod je provozován nezávislým sdružení NIX.CZ, a členy jsou prakticky všichni velcí tuzemští provideři (přesný výčet členů lze nalézt na adrese http://www.nix.cz). Peering skrze neutrální peeringový bod NIXu ovšem neprobíhá nutně stylem "každý s každým". O tom, zda si dva konkrétní provideři budou či nebudou vzájemně vyměňovat data v rámci peeringu, rozhoduje to zda mají mezi sebou uzavřenu potřebnou bilaterální dohodu. Samotné členství nějakého providera ve sdružení NIX-u proto neznamená, že by musel automaticky tzv. peerovat se všemi ostatními providery v NIX-u - nemusí dokonce peerovat s žádným z nich. Konkrétní momentální stav popisuje tzv. peeringová matice (dostupná na adrese http://www.nix.cz/peeringd.html). Z ní je patrné mj. i to, že faktický peering mezi providery může být realizován i mimo sdružení NIX a jeho neutrální peeringový bod - tento peeringový bod je tedy dobré chápat jako technické řešení, které má peering usnadnit, ale není jeho jediným možným technickým řešením. Vždy si mohou dva provideři vybudovat samostatné propojení mezi svými sítěmi a dohodnout se na vzájemném peeringu.