Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s203.php3

Co znamená připojit se k Internetu?

Dnešní Internet není jednou homogenní počítačovou sítí, která by měla jednoho konkrétního vlastníka. Internet je ve skutečnosti tvořen celou řadu dílčích počítačových sítí, které mají své individuální vlastníky, a tito vlastníci se dohodli na tom, že své sítě navzájem propojí. Teprve výsledná soustava vzájemně propojených sítí, která existuje díky této dohodě, představuje to co je chápáno jako Internet (a psáno s velkým I, neb je to vlastní jméno této konkrétní soustavy sítí).

Skutečná architektura dnešního Internetu
Skutečná architektura dnešního Internetu (větší obrázek)

Skutečnou architekturu dnešního Internetu ukazuje obrázek - jak z něj lze vypozorovat, v "centru" je určitý počet vysokorychlostních sítí, které fungují jako páteřní sítě. Jsou vzájemně propojeny v bodech, které se označují jako NAP (Network Access Point), a které si lze představit jako velmi výkonné datové výhybky - mají za úkol rozdělovat datový provoz mezi jednotlivé páteřní sítě takovým způsobem, aby se nakonec všechna data dostala ke svému cíli. Skrze propojovací body jsou k páteřním sítím připojeny další dílčí sítě, typicky s regionální působností. Na tyto regionální sítě pak mohou být napojovány další a další sítě, až vzniká stromovitá struktura kterou ukazuje předchozí obrázek.

Důležité přitom je, že jednotlivé dílčí sítě, na obrázku reprezentované elipsami, jsou svými vlastníky provozovány na komerčním základě, proto aby mohly zákazníkům poskytovat za úplatu určité služby. S výjimkou páteřních sítí, kde jde hlavně o transport dat, spočívají tyto služby právě v možnosti připojit se k dané síti, a tím i k ostatním uzlům v ní. Díky přímému i nepřímému propojení dílčích sítí pak uzel připojený k jedné z nich získává současně i přístup ke všem ostatním dílčím sítím, které dohromady tvoří Internet - hlavně ke všem uzlů tohoto Internetu, a k jejich službám, zdrojům, nabídkám atd.

Skutečná architektura dnešního Internetu
Představa připojení k Internetu z pohledu koncového uživatele (zákazníka konkrétního providera) (větší obrázek)

Ten, kdo provozuje nějakou dílčí síť a nabízí svým zákazníkům připojení k této své síti, tak fakticky nabízí přístup k celému Internetu (tuto představu ilustruje obrázek, který je zjednodušeným pohledem připojeného uživatele na architekturu Internetu). Právě kvůli tomu je provozovatel dílčí sítě označován jako "poskytovatel přístupu", či z angličtiny převzatým termínem "Internet provider" (často také jako "Internet Service Provider", zkratkou ISP, někdy též IAP, od: Internet Access Provider, doslova "poskytovatel připojení").

Nyní, po tomto obecnějším úvodu, si již můžeme přesněji vymezit, co se vlastně rozumí pod "připojením k Internetu": zájemce o připojení, provozující jeden samostatný počítač nebo celou skupinu počítačů propojených do samostatné lokální sítě, si musí najít vhodného poskytovatele (providera), dohodnout se s ním na podmínkách, za kterých se může jeho jednotlivý počítač či celá síť propojit s dílčí sítí providera, a toto propojení také zrealizovat.