Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 46/91 v roce 1991
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a91/a146c110.php3

Datové okruhy a spoje

U lokálních počítačových sítí si potřebné prostředky pro vzájemné propojení uzlových počítačů zajišťuje a provozuje nejčastěji uživatel sám. Vzhledem k lokalizaci celé sítě (např. v rámci jediné budovy, která je vlastnictvím uživatele) tím totiž neporušuje obvyklý monopol spojových organizací (správ spojů) na vlastnictví přenosových cesty a poskytování přenosových služeb, který se obvykle týká jen větších vzdáleností a veřejných objektů a prostranství. Provozovatelé resp. zřizovatelé lokálních sítí si tedy mohou sami zvolit a zrealizovat takový způsob propojení svých uzlových počítačů, jaký jim nejlépe vyhovuje - nejčastěji pomocí kroucené dvoulinky, koaxiálního kabelu či dokonce pomocí optických vláken, tedy vesměs pomocí linkových přenosových cest, schopných přímo přenášet číslicové signály.

V případě rozlehlých počítačových sítí jsou jejich zřizovatelé v poněkud jiné pozici, neboť technické prostředky pro propojení svých uzlových počítačů si musí pronajmout od příslušných spojových organizací. Je celkem pochopitelné, že tyto spojové organizace přitom budou určovat pravidla hry - tedy přesné technické i další podmínky, které musí uživatel dodržovat, chce-li pronajatý majetek správy spojů používat.

Spojová organizace (správa spojů) uživateli poskytuje telekomunikační kanál či okruh s určitými technickými parametry, které definují, jaké signály je schopen přenášet. Uživatel ovšem může mít jiné požadavky na přenosové schopnosti okruhu, po kterém potřebuje přenášet signály jiných parametrů. Proto se na oba konce okruhu připojuje zařízení, které potřebné úpravy signálu zajišťuje (viz obr. 8.1.). Toto zařízení, fungující jako měnič signálu, se v odborné terminologii nazývá ukončujícím zařízením datového okruhu (UZD) - data circuit terminating equipment (DCE).

Uvažujme následující typický příklad: přenosový okruh nechť je běžným komutovaným telefonním okruhem, tedy okruhem analogovým, schopným přenášet analogové signály v rozmezí 300 až 3400 Hz. My ho ovšem potřebujeme využívat pro přenos číslicových dat, tedy jako okruh číslicový. Již dříve jsme si ukázali, že takovýto postup je možný - pomocí modulace. Místo diskrétního číslicového signálu tedy budeme přenášet vhodný analogový signál, který je telefonní okruh schopen přenést, a který budeme modulovat (tj. měnit jeho průběh) podle toho, jaká data (resp. číslicový signál, který je vyjadřuje) chceme přenést. Potřebujeme k tomu ale takové zařízení, které je schopno zajistit jednak potřebnou modulaci analogového signálu, jednak i opačný proces, tzv. demodulaci, tedy zpětné získání číslicového signálu ze signálu analogového. Toto zařízení se nazývá modem, což je zkratka od MOdulátor/DEModulátor.

Ukončujícím zařízením datového okruhu (zařízením UZD) bývá nejčastěji právě modem, v našem konkrétním případě modem telefonní, určený pro komutované telefonní okruhy.

Obrázek 8.1..
Obr. 8.1.: Datový spoj a okruh
Zapojíme-li na oba konce analogového okruhu (obecně telekomunikačního okruhu, viz obr. 8.1.) vhodné modemy, vznikne tím okruh umožňující přenos (číslicových) dat, a tudíž označovaný jako tzv. datový okruh - data circuit,

Spojové organizace, které jsou vlastníky telekomunikačních okruhů, kladou přísné požadavky na zařízení UZD, která je možno k jejich okruhům připojit. V každém případě musí být toto zařízení spojovou organizací po technické stránce schváleno, tzv. homologováno. Některé spojové organizace dokonce na základě svého monopolu vyžadují, aby i zařízení UZD bylo jejich majetkem, a uživateli bylo pouze pronajímáno.

K datovému okruhu (přesněji na jeho ukončující zařízení) se pak již připojují taková zařízení, která jsou zdrojem či příjemcem (číslicových) dat. Tedy nejrůznější terminály a počítače.

V nepříliš intuitivní odborné terminologii se tato zařízení souhrně označují jako koncová zařízení přenosu dat (KZD) - data terminal equipment (DTE).

Datový okruh, osazený na obou koncích zařízeními KZD, pak vytváří datový spoj - data link.

Nejrůznější terminály či počítače se však nemusí připojovat přímo na ukončující zařízení datového okruhu (zařízení UZD). Může zde existovat ještě mezistupeň - např. koncentrátor terminálů, který dovoluje více jednotlivým terminálům sdílet jediný datový okruh. Jiný příkladem mohou být různé druhy komunikačních řadičů, které se zapojují mezi počítač a zařízení UZD, a přebírají na sebe většinu činností spojených s používáním datového okruhu, které by jinak musel vykonávat počítač.