Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p254.php3

Kontroverzní IANA

Pro fungování Internetu je zapotřebí dodržovat určité "numerické" konvence - například správně očíslovávat tzv. porty (interní adresy, podle kterých jsou identifikovány různé služby apod.), přidělit čísla tzv. autonomním systémům apod. Podobně je tomu u různých parametrů, které mají být nastavovány stejně apod. Přidělování a koordinování takovýchto numerických hodnot (tak, aby se dosáhlo jejich potřebné jednotnosti) není až tak pracné, protože faktický objem práce je zde velmi malý - důležitá je ale jednotnost, tak aby všichni věděli jaké hodnoty mají kde použít, a někdo dostatečně kompetentní rozhodoval o tom, které konkrétní hodnoty to budou. Proto již v ranných dobách Internetu musel být někdo pověřen touto rolí - v roce 1972 byl tento úkol přidělen kalifornské univerzitě USC (University of Southern California) a jejímu Institutu informatiky (Information Sciences Institute, zkratkou ISI), a to na základě grantu od amerického ministerstva obrany, které tehdy ještě financovalo rodící se Internet (skrz svou grantovou agenturu ARPA). Osobou, která tuto činnost fakticky vykonávala, byl a dodnes je pan Jonathan B. Postel (Jon Postel), který je současně pověřen i rolí RFC editora (a je tudíž podepsán pod většinou dosud vydaných dokumentů RFC).

Role "správce identifikátorů", která byla středisku ISI přidělena, nebyla zpočátku nějak formálně pojmenována. Teprve později, v roce 1987, se poprvé objevuje formální označení IANA (od: Internet Assigned Numbers Authority, doslova: Internetová autorita pro přidělování čísel) v souvislosti s Internetovými funkcemi střediska ISI. Do její působnosti spadá i zastřešení distribuce číselných IP adres, které středisko ISI provádělo až do zmíněného roku 1987, kdy je faktická distribuce IP adres delegována středisku DDN NIC (DDN Network Information Center, a ještě později na střediska InterNIC, APNIC a RIPE, viz článek "Proč se Internet nemůže řídit sám?").

Dalším úkolem, který je přisuzován organizaci IANA, je formální zastřešení správy systému DNS - faktická správa jednotlivých TLD domén je sice v rukou konkrétních správců, viz článek "Proč se Internet nemůže řídit sám?", ale jejich vzájemná koordinace a dohled nad činností a správou kořenových name serverů je formálně úkolem právě organizace IANA. Od této organizace, a jejího hlavního představitele, pana Postela, ostatně přišel první návrh na řešení problémů v rámci DNS (podrobněji viz zmíněný článek "Proč se Internet nemůže řídit sám?").

Domovská stránka IANA