Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p215.php3

Konfederační princip

Velmi zajímavá je i celková filosofie konkrétního technického řešení, ze kterého dnešní Internet vychází, a kterou nejrůznější standardy Internetu dodržují a konkrétně naplňují. Jde o to, že Internet byl od začátku budován spíše jako decentralizovaný systém složený z mnoha komponent, které mohou mít i dosti velké odlišnosti mezi sebou (a nikoli jako jednotný a spíše homogenní systém). Filosofie autorů dnešní podoby Internetu byla taková, že jednotlivé komponenty se musí podřídit zájmům celku jen v nezbytně nutné míře (nutné pro dosažení potřebné interoperability), a všechno ostatní si mohou ponechat ve své kompetenci, resp. řešit podle vlastního uvážení. To tedy odpovídá spíše co nejvolnější konfederaci, než striktní federaci či dokonce unitárnímu státu. Velmi dobře to také koresponduje s dnešní představou Internetu jako soustavy vzájemně propojených sítí, které mají své individuální vlastníky - ti jsou omezováni, resp. zbavováni svých vlastnických práv a svobody jen v nezbytně nutné míře.

Po čistě technické stránce tento princip "co nejvolnější vazby" znamená, že Internet není vázán na žádnou konkrétní přenosovou technologii, ale naopak dokáže využít snad všechno, co je kde k dispozici. Stačí si uvědomit, po čem "běhají" různé části Internetu - tu po ATM, tu po komutovaných telefonních linkách, tu po pronajatých linkách, tu vzduchem, přes satelit, po Ethernetu apod., aniž by to jakkoli bránilo všeobecné interoperabilitě.

Dalším praktickým důsledkem je snadnost připojování různých sítí k Internetu - ty si mohou ponechat prakticky všechno ze svého technického řešení (a jen si pořídit potřebný "připojovací" prvek, např. jen vhodný směrovač, proxy bránu, poštovní bránu, firewall apod.), a stejně tak si mohou ponechat téměř všechno ze svého administrativního, organizačního, vlastnického i dalšího uspořádání. To mělo enormní význam již v době zrodu samotného Internetu, kdy se vlastníci již existujících sítí rozhodovali, zda se k této ještě nepříliš známé síti připojit. Nejinak je tomu i dnes, kdy je Internet již dostatečně etablován, ale konfederační princip při připojování k němu platí nadále.