Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s670.php3

Koncepce ISO/OSI

Koncepce ISO/OSI je "oficiální" koncepcí počítačových sítí, pocházející od mezinárodní organizace ISO (International Standardization Organization, správně: International Organization for Standardization), která sdružuje národní standardizační (normalizační) organizace. Předpokládá existenci sedmi vrstev, a je ve skutečnosti pouze tzv. Referenčním modelem ISO/OSI (RM ISO(OSI) - specifikuje kolik má být vrstev a co má která vrstva dělat, ale neobsahuje již konkrétní protokoly, které by měly úkoly jednotlivých vrstev fakticky naplňovat.

Skutečnost, že koncepce ISO/OSI v užším slova smyslu neobsahuje jednotlivé protokoly, souvisí se způsobem jejího vzniku a celkově maximalistickým přístupem autorů. Ti nejprve chtěli vytvořit standard, který by pokrýval veškeré otázky kolem architektury tzv. otevřených systémů (tedy například i interní fungování jednotlivých uzlů sítě, které mohou být i samostatnými a izolovanými počítači). Posléze se ukázalo, že něco takového by bylo příliš náročné a zdlouhavé, a tak se autoři omezili pouze na problematiku vzájemného propojování uzlů sítě (chápaných jako "otevřené systémy"). Odsud také název OSI, který znamená: Open Systems Interconnection (doslova: propojování otevřených systémů). Po zahájení prací se ale ukázalo, že i toto omezení ještě nepostačuje, resp. že výsledný objem práce je příliš velký, než aby jej bylo možné zvládnout v takovém časovém horizontu, který byl k dispozici. Proto se nakonec autoři ISO/OSI rozhodli pro řešení ve formě "referenčního modelu": zadefinovali, kolik má být vrstev, jaké má být rozhraní mezi jednotlivými vrstvami, co má která vrstva vykonávat a jaké služby má poskytovat, ale již se nedostali k tomu, aby přesně vyspecifikovali jak konkrétně má ta která vrstva své funkce vykonávat, tj. nepřipravili jednotlivé protokoly. Tyto konkrétní protokoly samozřejmě vznikaly a nadále vznikají, ale formálně už jako samostatné protokoly, pouze "logicky" zasazené do rámce referenčního modelu ISO/OSI.