Vyšlo v Softwarových novinách, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s200/a005s222.php3

Unbundling the local loop

Vraťme se ještě k principu volby operátora, který jsme si prezentovali výše, a zamysleme se nad následující otázkou: je volba operátora určena jen pro dálkové hovory (meziměstské a mezinárodní), nebo má smysl i pro hovory místní a pro další služby (třeba pro informační služby, pro připojování k Internetu atd.)?

Odpověď naznačuje třetí obrázek v tomto článku ("Představa alternativního operátora, nabízejícího vedení dálkových hovorů"). Jde o to, že alternativní operátor není napojen přímo na jednotlivé místní smyčky vedoucí ke koncovým zákazníkům, ale až na ústřednu operátora vlastnícího přístupovou síť. Alternativní operátor se tedy "dostává k zákazníkovi" pouze nepřímo, přes telefonní ústřednu svého konkurenta, a své služby tedy může poskytovat jen jako "přídavek" k tomu, co poskytuje operátor vlastnící přístupovou síť. Jinými slovy: vlastník přístupové sítě "vlastní" i koncového uživatele, kterého si vždy "zkasíruje" za místní část hovoru. Alternativní operátor má šanci pouze přidávat další službu - což je smysluplné u dálkových hovorů, které jsou dražší než hovory místní, ale nemá to smysl u hovorů místních, kde by alternativní operátor musel v zásadě doplácet zákazníkovi, aby se dostal pod cenovou úroveň vlastníka místní sítě.

Principiálním řešením tohoto problému je to, čemu se v angličtině říká "unbundling the local loop", a co fakticky znamená že místní smyčky patřící jednomu operátorovi si pronajímá operátor jiný. Pak může nastat situace na obrázku (.. odkaz na následující obrázek na 4. slidu …), kdy místní smyčka původně vedoucí do ústředny jednoho operátora (který je vlastníkem smyčky) je fakticky vyvedena do ústředny jiného operátora, který pak již může zákazníkovi poskytovat plné portfolio svých služeb včetně místních hovorů.

Představa řešení s pronájmem místní smyčky (unbundling the local loop

Řešení na bázi "unbundling the local loop" je sice principiálně jednoduché a po technické stránce vcelku snadno realizovatelné. Nicméně po stránce vlastnických vztahů je problematické: za jakých podmínek by měl vlastník místních smyček "dávat z ruky" to, co má čím dál tím větší hodnotu a předávat to své konkurenci? Pokud na něco takového vůbec dobrovolně přistoupí, pak nejspíše za takových podmínek, aby mu konkurent nemohl fakticky konkurovat. Typicky jde o problém mezi dominantním operátorem, který místní smyčky zdědil z dob své monopolní minulosti, a alternativním operátorem, který by chtěl vstoupit na trh a poskytovat své služby zákazníkům přímo, aniž by musel budovat redundantní přístupové sítě. Lze asi těžko očekávat, že by dominantní operátor sám dobrovolně přepustil místní smyčky svým konkurentům za podmínek, které by pro tyto alternativní operátory byly únosné. Lze mu to nařídit, prostřednictvím zákona, a v zákoně také stanovit přesné podmínky, za jakých by se tak mělo dít.

Zkušenosti ze zemí, které tak učinily, však nejsou vždy pozitivní. Například ve Finsku vše ztroskotalo na tom, že cenu za pronájem si obě strany musely stanovit ve vzájemném jednání (a nedohodly se). V Německu má tamní Deutsche Telekom povinnost zpřístupnit místní smyčky svým konkurentům již od 1.1.1998, za podmínek stanovených zákonem. Fakticky ale Deutsche Telekom začal požadovat za zpřístupnění místních smyček vyšší cenu, než za jakou sám poskytoval své služby, čímž úspěšně eliminoval zájem většiny svých konkurentů. Současně s tím se ukázalo, že cena za zpřístupnění místních smyček není zdaleka jediným problémem celého řešení - co třeba dělat v případě jakýchkoli závad, změn apod.? Kdo by je měl řešit?

Stanovisko evropského společenství ke zpřístupnění místních smyček (unbundling the local loop) je v obecné rovině pozitivní. V době psaní tohoto článku EU připravovala vydání svého stanoviska ve formě specifické direktivy k problematice zpřístupnění místních smyček.