Vyšlo v Softwarových novinách, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s200/a005s220.php3

Proč možnost volby?

Zastavme se nyní na chvilku u toho, proč je vůbec žádoucí aby si koncový uživatel mohl vybírat operátora, alespoň v právě naznačeném smyslu. Může tím vůbec něco získat? Odpověď může znít naprosto banálně, ale přesto je dobré si ji zdůraznit: jde především o peníze, neboli o náklady uživatele na jeho hovory. V prostředí, kde své služby nabízí více operátorů, lze očekávat že se jejich tarify budou vzájemně lišit - například i v závislosti na denní době, na délce hovoru, na objemu "odebíraných" služeb atd. Uživatelé samozřejmě mají zájem na tom, aby jejich telefonní účty byly co nejnižší, a tak si budou pečlivě vybírat podle toho, kdo jim nabídne nejvýhodnější podmínky.

Výrazný efekt to samozřejmě bude mít i na samotné operátory a na rozvoj konkurence mezi nimi. Snad není třeba rozvádět, že skutečná konkurence a možnost výběru operátora bude trvale tlačit na pokles cenové hladiny, bude nutit jednotlivé operátory fungovat efektivněji, vycházet vstříc svým zákazníkům atd.

Jednorázová volba vs. trvalá předvolba

Vraťme se nyní k technické realizaci volby operátora, naznačené v předchozím odstavci. Jde v zásadě o to, jakým konkrétním způsobem vyjádří volající své přání ohledně toho, kudy (přes síť kterého operátora, a tudíž i za jaký tarif) má být veden jeho hovor. Zde existují dvě hlavní varianty: jednorázová volba (anglicky: call-by-call selection) a trvalá předvolba (carrier pre-selection).

Jednorázová volba spočívá v tom, že uživatel vyjádří své přání specifickým prefixem (předčíslím), které "vyťuká" bezprostředně před číslem volaného. Je to stejný princip jako u stávajících služeb "volání po Internetu", jako je Paegas Internet Call (či pozdější Net Call 55 nebo Xcall). Podstatné je zde to, že projevené přání volajícího má platnost jen pro daný hovor (proto "jednorázová volba"), a nijak neovlivňuje další případné hovory. U dalších hovorů musí být takováto jednorázová volba opakována vždy znovu.

Naproti tomu trvalá předvolba, jak již její název naznačuje, umožňuje uživateli jednorázově vyjádřit svou preferenci, a toto jeho vyjádření pak automaticky ovlivňuje všechny následné hovory (až do případné změny uživatelova rozhodnutí). Můžeme si představit, že jde o naprogramování čehosi (telefonní ústředny operátora), tak aby veškeré hovory od konkrétního uživatele směrovala určitým konkrétním způsobem, který si uživatel sám zvolil.

Obvyklým požadavkem přitom je, aby jednorázová volba měla vyšší prioritu než trvalá předvolba. Tedy aby uživatel měl možnost, kdykoli to uzná za vhodné, jednorázově "přehlušit" svou trvalou předvolbu pomocí jednorázové volby.