Vyšlo v Softwarových novinách, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s200/a005s215.php3

Výhrady k návrhu telekomunikačního zákona

Odsunutí volby operátora a přenositelnosti čísel o dva roky, resp. o rok a půl, jsou sice nejvíce medializovanými výhradami vůči novému telekomunikačnímu zákonu, ale určitě ne výhradami jedinými. Například ad-hoc vzniklé společenství 9 asociací připomínkujících zákon (složení viz níže) se shodlo na následujících hlavních připomínkách (text i počet připomínek je krácen, plné znění lze nalézt na ISDN serveru, zde). Dlužno dodat, že připomínky pochází z června 1999, a tudíž se týkají první verze zákona (tedy ještě bez odkladu volby operátora a přenositelnosti čísel).

 1. Návrh plně netransponuje, nebo transponuje chybně relevantní principy a zásady obsažené v dokumentech EU. V celé řadě případů je návrh v rozporu s vládou schváleným věcným záměrem zákona a s dokumentem Národní telekomunikační politika. Všechna uváděná neplnění, rozpory či chybné transpozice lze dokladovat.
 2. V návrhu stále chybí řada definic pojmů, které jsou v něm dále používány. Kromě toho i některé z definic v návrhu obsažených jsou nelogické nebo neodpovídají definicím v dokumentech ES.
 3. Předloha je v podstatě návrhem zákona o samostatném ČTÚ a posílení jeho mnohdy zbytečně byrokratických kompetencí a rozhodovacích pravomocí, zatímco evropský trend směřuje k regulaci na základě dobrovolné a uvědomělé účasti regulovaných subjektů
 4. Návrh obsahuje řadu vnitřních rozporů a nejednoznačných znění, např. postupy a zásadami o povolování nejsou pokryty všechny telekomunikační činnosti, nejednoznačný výklad je dále v problematice přidělování čísel a kmitočtů, v připojování koncových zařízení apod.
 5. Návrh neobsahuje (v rozporu se schváleným záměrem zákona a Národní telekomunikační politikou) transparentní princip financování univerzální služby
 6. Pronájem telekomunikačních okruhů je jednou z cest zabezpečení rychlého nástupu konkurence. Pravidla pro poskytování této služby v návrhu však nejsou ve shodě s požadavky příslušných, tuto problematiku upravujících Direktiv EU
 7. Zcela zmatečně a nepřehledně je koncipována část zabývající se problematikami otevřeného přístupu k síti a propojování
 8. Jednou ze zásadních podmínek pro zavedení spravedlivé konkurence by mělo být rebalancování cen a odstranění křížového financování. Tím budou vytvořeny spravedlivé podmínky pro konkurenci v dnes lukrativních úrovních sítě (meziměstská a mezinárodní). Návrh zákona v rozporu s věcným záměrem a Národní telekomunikační politikou neobsahuje principy stanovení cen za telekomunikační služby ani cen za propojení. Způsob tvorby cen uvedený v návrhu zákona (tj. cenovým rozhodnutím Úřadu) je v rozporu jak s Direktivou 96/16, podle níž má být držiteli licence umožněno stanovit ceny na základě nákladů, tak se zákazem křížového financování.

Připomínky pochází od následujících subjektů

 • Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS)
 • Česká asociace telekomunikací (ČAT)
 • Česká asociace kabelových komunikací (CACC)
 • Asociace poskytovatelů obsahu sítě Internet (APO)
 • Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR
 • Sdružení pro informační společnost (SPIS)
 • Asociace firem pro ochranu informací
 • Českomoravská elektrotechnická asociace
 • · Asociace dodavatelů systémů pro společný příjem a rozvod TV a R signálů