Vyšlo v Softwarových novinách, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s200/a005s214.php3

Jak se zákon schvaloval?

Návrh telekomunikačního zákona úspěšně prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně - což ale vypovídalo jen o tom, že se jím tato sněmovna hodlala dále zabývat. Rozhodující bylo až druhé a třetí čtení, ve kterém se projednávaly faktické připomínky, ve formě pozměňovacích návrhů.

V průběhu druhého a třetího čtení se samozřejmě objevila celá řada pozměňovacích návrhů, týkajících se zmíněného paragrafu 78. Nakonec poslanci přijali návrh, který představuje jen velmi kosmetickou změnu: rozlišuje totiž dvě formy volby operátora, a to jednorázovou a trvalou, a tu první odsouvá pouze o rok a půl místo původních dvou let. Přijatý pozměňovací vedl k následujícímu novému znění inkriminovaného paragrafu 78, který se kvůli dalším pozměňovacím návrhům změnil na paragraf č. 76:

Výběr provozovatele veřejné telekomunikační sítě a přenositelnost účastnických telefonních čísel

§ 76


(1) Provozovatelé veřejných pevných telekomunikačních sítí s výrazným podílem na trhu jsou povinni ve svých sítích podle číslovacího plánu umožnit přístup ke službám kteréhokoliv s uvedenými sítěmi propojeného poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb, kromě služby pronájmu okruhů, a to jak formou nastavení předvolby čísel, tak krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání.
(2) Provozovatelé veřejných pevných telefonních sítí ve svých sítích zajistí přenositelnost telefonních čísel podle číslovacího plánu tak, aby účastníci veřejné telefonní služby, kteří o to požádají, si mohli ponechat svoje účastnické číslo, jestliže se rozhodnou změnit provozovatele veřejné pevné telefonní sítě nebo provozovatele veřejné digitální sítě ISDN nebo poskytovatele veřejné telefonní služby, své zeměpisné umístění nebo službu.
(3) Provozovatelé veřejných pevných telekomunikačních sítí, kteří jsou uvedeni v odstavci 1 jsou povinni splnit povinnost uvedenou v odstavci 1 formou krátké individuální předvolby čísel pro jednotlivá volání nejpozději do 30. června 2002.
Provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí, kteří jsou uvedeni v odstavci 1 a 2 jsou povinni splnit povinnost uvedenou v odstavci 1 formou nastavení předvolby čísel a povinnost uvedenou v odstavci 2 nejpozději do konce roku 2002.
Paragraf 76 (dříve 78) ve verzi, která prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně a byla předána do Senátu

Pečlivým porovnáním posledních dvou verzí (verze předané do Poslanecké sněmovny a verze schválené ve třetím čtení) lze zjistit, že půlroční posun termínu o jednorázové předvolby není jedinou změnou. Další změnou je to, že dominantní operátoři musí poskytovat obě formy předvolby, zatímco dříve měli za povinnost poskytovat jen jednu z nich.

Pozměňovací návrhy, které požadovaly aby volba operátora i přenositelnost byly přístupné již v původně uvažovaném termínu (ihned s liberalizací) bohužel neprošly. Stalo se tak diky hlasovací proceduře v Poslanecké sněmovně, která v případě přijetí jednoho pozměňovacího návrhu k určitému bodu resp. kauze činí ostatní pozměňovací návrhy ke stejnému bodu (kauze) nehlasovatelné. Kvůli tomu například neprošel i podstatně méně radikální pozměňovací návrh (mimo jiné i od parlamentního zpravodaje, poslance Zdeňka Švrčka), který chtěl dosáhnout toho aby Úřad (neboli ČTÚ) měl právo rozhodnout o konkrétním termínu do kterého mají být inkriminované služby zavedeny, podle reálných technických možností.

Další osud návrhu zákona sledoval ústavou předepsanou trajektorii: text byl podstoupen Senátu, který se k němu měl vyjádřit. Také senátoři přitom považovali za potřebné přijmout určité pozměňovací návrhy k zákonu, a výhrady měli i k termínu zavedení volby operátora a přenositelnosti čísel. Podle dostupných informací zvažovali dvě základní varianty - buď udělit zákonem pravomoc regulátorovi, aby rozhodnul podle skutečné situace (což odpovídalo jednomu z nepřijatých pozměňovacích návrhů sněmovny), nebo zákonem explicitně stanovený termín určitým způsobem zkrátit. Nakonec získala navrch tato druhá varianta a senátoři se rozhodli pro zkrácení termínů o šest měsíců. Inkriminovaný paragraf 76 (původně 78) tak dostal následující podobu:

Výběr provozovatele veřejné telekomunikační sítě a přenositelnost účastnických telefonních čísel

§ 76


Provozovatelé veřejných pevných telekomunikačních sítí s výrazným podílem na trhu jsou povinni ve svých sítích podle číslovacího plánu umožnit přístup ke službám kteréhokoliv s uvedenými sítěmi propojeného poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb, kromě služby pronájmu okruhů, a to jak formou nastavení předvolby čísel, tak krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání.
Provozovatelé veřejných pevných telefonních sítí ve svých sítích zajistí přenositelnost telefonních čísel podle číslovacího plánu tak, aby účastníci veřejné telefonní služby, kteří o to požádají, si mohli ponechat svoje účastnické číslo, jestliže se rozhodnou změnit provozovatele veřejné pevné telefonní sítě nebo provozovatele veřejné digitální sítě ISDN nebo poskytovatele veřejné telefonní služby, své zeměpisné umístění nebo službu.
Provozovatelé veřejných pevných telekomunikačních sítí, kteří jsou uvedeni v odstavci 1 jsou povinni splnit povinnost uvedenou v odstavci 1 formou krátké individuální předvolby čísel pro jednotlivá volání nejpozději do 31. prosince 2001.
Provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí, kteří jsou uvedeni v odstavci 1 a 2 jsou povinni splnit povinnost uvedenou v odstavci 1 formou nastavení předvolby čísel a povinnost uvedenou v odstavci 2 nejpozději do 30. června 2002.
Paragraf 76 ve verzi schválené Senátem

Skutečnost, že senátoři přijali novou verzi se zapracovanými pozměňovacími návrhy znamená, že se celý návrh musel vrátit do Poslanecké sněmovny k novému projednání (a nejde přitom jen o paragraf 76, senátoři prosadili určité úpravy i v dalších paragrafech).

Poslanecká sněmovna má tři možnosti, jak se zachovat k návrhu který jí Senát vrátil:

  • přijmout (resp. schválit) verzi přijatou Senátem, a to en block, bez jakýchkoli změn. K tomuto rozhodnutí stačí nadpoloviční většina přítomných poslanců.
  • potvrdit svou původní verzi návrhu, jinými slovy: přehlasovat verdikt Senátu. K tomu je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců, neboli 101 hlasů ze 200.
  • třetí možností, na kterou dojde pokud nenastane žádná z předchozích variant, je to vše začně odznovu - vláda bude muset vypracovat nový návrh zákona, který bude muset znovu podstoupit celý proces schvalování. Tato katastrofická vize by téměř určitě znamenala, že příchod nového roku 2001 oslavíme bez platného telekomunikačního zákona, který by říkal jak má fungovat liberalizovaný telekomunikační trh. Důsledky si lze jen těžko představit.

Poslanecká sněmovna by měla mezi těmito třemi možnostmi volit na své květnové schůzi. Až budete číst tyto řádky, nejspíše již budete znát výsledek jejího rozhodování.


Poznámka pod čarou: Poslanecká sněmovna se nakonec rozhodla pro druhou verzi, neboli potvrdila svůj dřívější verdikt a přehlasovala Senát.