Vyšlo v Softwarových novinách, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s200/a005s210.php3

1999: Druhé koncepční rozhodnutí

Termín pro plnou liberalizaci našeho telekomunikačního trhu, stanovený v roce 1994 Hlavními zásadami státní telekomunikační politiky, se nezadržitelně blíží, a již v loňském roce nazrál čas k přijetí dalších zásadních rozhodnutí o tom, jak by měl nově liberalizovaný trh vypadat a fungovat. Nazrál tedy čas k přijetí další "telekomunikační politiky", která by stanovila alespoň střednědobý výhled na nadcházející období počínaje po roce 2000, a stanovila základní pravidla - která pak budou formálně zakotvena i v novém telekomunikačním zákoně, který je pro otevření trhu nezbytně zapotřebí.

Nová zásadní rozhodnutí skutečně byla přijata, a to v dubnu loňského roku, kdy vláda schválila další koncepční dokument nazvaný příznačně "Národní telekomunikační politika" (schválila jej jako své usnesení č. 324/1994 ze dne 14.4.1999).

Vzniká národní telekomunikační politika

Hlavní cíl Národní telekomunikační politiky (dále jen NTP) je následující:

Cílem NTP je uspokojování potřeb české ekonomiky, požadavků fyzických a právnických osob a zájmů státu na zajištění kvalitních, spolehlivých a široce dostupných telekomunikačních služeb za optimálních podmínek v rozsahu odpovídajícím vyspělým státům Evropské unie a světa s cílem zapojit Českou republiku do globální informační společnosti 21. století.

To sice zní značně frázovitě, ale lze tomu rozumět tak, že chceme usilovat o širokou dostupnost služeb, poměřovat se s vyspělými státy EU, a že mají být respektovány zájmy a potřeby celé ekonomiky, občanů, firem i státu.

Pro konkrétní naplnění vytčeného hlavního cíle jsou v NTP formulovány čtyři hlavní procesy:

  • dokončení liberalizace, umožnění vstupu nových operátorů, vytvoření podmínek pro vznik konkurenčního prostředí a zajištění tzv. univerzální služby
  • v období plné liberalizace posílit regulaci zřízením národního regulačního orgánu (dále NRO) transformací Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který regulačními mechanizmy podle zákona o telekomunikacích zajistí nediskriminující a transparentní podmínky na telekomunikačním trhu
  • využití principu "otevřeného přístupu k síti" (ONP - Open Network Provision) pro vznik a podporu konkurence a volné soutěže. Usnadnit vstup nových podnikatelských subjektů na trh tak, aby mohly konkurovat dominantním společnostem, ovlivnit snižování cen služeb …
  • zvážit další prodej majetkových podílů státu (FNM - Fondu národního majetku) u telekomunikačních provozovatelů a k postupnému prodeji přistoupit pouze v případě zajištění účinné regulace telekomunikačního trhu ze strany NRO

Za povšimnutí stojí například třetí bod, který explicitně říká že má být usnadněn vstup nových podnikatelských subjektů tak, aby mohly konkurovat dominantním společnostem, a dále bod druhý, který říká že na praktické naplňování nediskriminujících podmínek a transparentnosti má dohlížet Národní regulační orgán. V dalším textu se pak tyto záměry opakovaně rozvádí, například větami jako "Právní řád musí vytvořit transparentní objektivní a nediskriminační pravidla, aby bylo dosaženo maximálního efektu otevření trhu a plné konkurence" (čímž je myšleno to, že příslušná pravidla mají být zabudována do nového telekomunikačního zákona, nad jehož naplňováním bude bdít Národní regulační orgán). Stejně tak je v textu opakovaně a mnoha konkrétních příkladech konstatováno, že se chceme řídit direktivami i celkovým přístupem evropského společenství, do kterého směřujeme.

Celkově lze konstatovat, že Národní telekomunikační politika jako základní koncepční dokument je vyváženým dílem, které respektuje základní trendy v oblasti telekomunikací, deklaruje záměr řídit se požadavky a doporučeními EU, a přitom řeší další vývoj tohoto trhu jako celku (na rozdíl od Hlavních zásad státní informační politiky z roku 1994, na které sice navazuje, ale které se zabývaly téměř výlučně jen pevnou hlasovou telefonií).

Co Národní telekomunikační politika jednoznačně přejímá z Hlavních zásad z roku 1994 a co opakovaně potvrzuje, je hlavní záměr: plně otevřít telekomunikační trh k 1.1.2001. O žádných odkladech či posunech nehovoří.