Vyšlo v Deníku Insider, 13.10.2014
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b14/b1013002.php3

Ochrana spotřebitelů dle NOZ: místo OPT-OUT nově OPT-IN

Navrhovaná novela občanského zákoníku chce změnit princip ochrany spotřebitelů při sjednávání smluv po telefonu: místo možnosti odstoupit od již uzavřené smlouvy (principu OPT-OUT) bude nutný další explicitní úkon spotřebitele, vyjadřující naopak jeho souhlas (princip OPT-IN).

Novému občanskému zákoníku je vyčítáno, že právě on otevřel Pandořinu skříňku s možností platně uzavírat smlouvy čistě jen po telefonu. Tedy nikoli v tradiční písemné podobě, typicky na papíře, s podpisy obou stran i s dalšími důležitými náležitostmi, a hlavně v klidu, s možností řádně si vše promyslet a zvážit. Místo toho lze dnes platně uzavřít smlouvu (a být vázán jejími důsledky) třeba i "za běhu", a to obrazně i doslova. Stačí na to třeba jen pouhé souhlasné zamručení do telefonu někomu, kdo vás právě zastihl (třeba i při skutečném běhu) s tou nejúžasnější nabídkou, jaká kdy existovala. Pokud jej ihned nepošlete do horoucích pekel, ale začnete se s ním (či s ní) vybavovat, reálně riskujete, že vás protistrana nepěkně podvede. Že zatímco vy budete interpretovat podstatu rozhovoru jako něco nezávazného, třeba jen jako projev zájmu o pouhé poskytnutí dalších informací, protistrana to bude brát již jako závazné objednání svých služeb. A hned podle toho také začne jednat. Včetně důrazného vymáhání pohledávky, kterou si tímto způsobem vůči vám vyrobila. Mnohdy bez vašeho vědomí a proti vaší vůli.

Samotné uzavírání smluv po telefonu ale není "výdobytkem" až nového občanského zákoníku. Takováto možnost existovala již dříve, a také již dříve způsobovala problémy. Nový občanský zákoník celou možnost jen "dále zvýraznil" - a tím i on přispěl k tomu, že problémy kolem uzavírání smluv po telefonu v poslední době výrazně eskalují. Dokonce tak moc, že se to promítlo i do snah novelizovat samotný nový občanský zákoník, které před časem představil resort spravedlnosti. A to směrem k výraznému posílení ochrany spotřebitelů právě při uzavírání smluv po telefonu.

V současné době je spotřebitel - tedy někdo, kdo jedná jako nepodnikající fyzická osoba - chráněn na principu "OPT OUT": smluvní vztah, sjednávaný "na dálku" (ne nutně jen po telefonu) nejprve vznikne, a teprve následně má spotřebitel možnost z něj "vystoupit" (proto: OPT OUT): do 14 dnů může od smlouvy odstoupit, bez udání důvodu a bez sankcí. Jenže ani tento princip (OPT-OUT) očividně není dostatečný: řada spotřebitelů, zejména těch starších a již "méně pohotových", třeba ani neví, že takováto možnost a cesta existuje. Nebo je pro ně příliš trnitá a složitá. Nebo se po ní jednoduše nestihnou včas vydat. Případně si ani neuvědomí, že musí něco sami aktivně udělat - aby kontrovali tomu, co vůči nim již "udělal" někdo jiný.

Proto navrhovaná novelizace nového občanského zákoníku usiluje o obrácení principu: z OPT-OUT na OPT-IN, a to právě (a pouze) u telefonického sjednávání smluvních vztahů. Nově by to mělo být tak, že po telefonu by šlo smlouvu jen jakoby předjednat - ale pro její závaznost by byl nutný další explicitní úkon na straně spotřebitele. Poskytovatel by musel nejprve poslat spotřebiteli svou nabídku v písemné formě, a spotřebitel by s ní musel vyjádřit svůj souhlas (proto: OPT-IN). Tedy podepsat nabídku, pokud by byla "na papíře", nebo poslat svůj souhlas s nabídkou (pokud by ji dostal v elektronické formě). Teprve pak by se smlouva stala pro spotřebitele závaznou.

No, určitě je to řešení, které má šanci zabránit velké řadě nedorozumění, i předejít zcela záměrným podvodům. A to právě díky požadavku na explicitní (a tudíž i vědomý) úkon spotřebitele, vyjadřující jeho souhlas. Na druhou stranu se na adresu těchto změn určitě snese i kritika - hlavně asi za to, že celý proces uzavírání smluv po telefonu komplikuje i těm, kteří se chovají slušně a korektně. Ale pokud by zůstal současný stav, i pro ty korektní a slušné by to nejspíše dopadlo ještě hůře: aktivity těch nekorektních by způsobily úplnou diskreditaci celé možnosti sjednávání čehokoli po telefonu. Protože lidé by si po vlastních negativních zkušenostech vypěstovali o to větší zábrany a přestali věřit, že mohou existovat i korektní a slušné nabídky.

Nicméně je zde ještě jeden důležitý aspekt: než se navrhovaná změna principu (z OPT-OUT na OPT-IN) prosadí, vlastně pokud vůbec, uplyne ještě hodně vody ve Vltavě, a ještě hodně lidí asi bude nějak napáleno. Podle dostupných odhadů by přijímání celé nezbytné novely, až do její účinnosti, mohlo zabrat přibližně dva roky.

A kromě toho: jak dnešní, tak i navrhovaná budoucí ochranná opatření se týkají jen spotřebitelů. Tedy jen těch, kteří vystupují a jednají jako nepodnikající fyzická osoba. Drobní podnikatelé a živnostníci takovouto ochranu nemají a nejspíše mít nebudou - a budou tak ponecháni napospas stále promyšlenějším a agresivnějším praktikám dobře cvičených a všech kliček znalých "telefonních predátorů".