Vyšlo na Lupě, 20.3.2012
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b12/b0320001.php3

Aukce mobilních kmitočtů začíná

Český telekomunikační úřad včera představil hlavní obrysy nadcházející aukce mobilních kmitočtů, a dnes by je měl zveřejnit v plném znění. Dveře pro případného nového hráče otevřeny jsou, ale zase ne tak moc. Využít bude moci i národní roaming. Zato otevření stávajících sítí pro virtuální operátory se díky aukci nedočkáme.

Právě dnes, 20. března 2012, má odstartovat „největší událost roku“ v oblasti telekomunikací v ČR: aukce mobilních kmitočtů, dokonce hned ve třech pásmech současně (800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz). Protože právě dnes by ČTÚ měl na svém webu vyvěsit svůj návrh podmínek této aukce, určený do diskuse. Včera představil základní obrysy těchto podmínek novinářům na tiskové konferenci.

Pokud jste tedy čekali, že dneškem začne rovnou samotná aukce, a operátoři začnou nějak předkládat své nabídky, přihazovat atd., pak to „není zcela přesné“. A to ani s uvážením toho, že usnesení vlády č. 78 z roku 2011 ukládá ČTÚ „začít s aukcí“ nejpozději do 3 měsíců od účinnosti poslední novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Protože i toto usnesení hovoří o „zahájení procesu výběrového řízení“, prováděného formou aukce. A to znamená nejprve provést veřejnou diskusi nad podmínkami celé aukce. Takže dnes začíná právě tento první krok.

Na samotnou veřejnou diskusi zákon pamatuje 30 dny. Pak bude následovat vypořádání připomínek, a podle včera avizovaného harmonogramu by k samotnému vyhlášení výběrového řízení mělo dojít 22. června. Další kroky. Plánované do poloviny září, naznačuje následující tabulka:

Ozn.

Aktivita

Lhůta

Předběžný termín

a.

Vyhlášení výběrového řízení

22. června 2012

b.

Lhůta pro doručení otázek dle kapitoly 2.4, písm. (g)

21 dní od (a)

13. července 2012

c.

Zveřejnění odpovědí na otázky dle písmene (b)

4 dny od (b)

17. července 2012

d.

Lhůta pro doručení Žádostí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v souladu s kapitolou 6 Vyhlášení

49 dní od (a)

10. srpna 2012 do 12:00 hod.

e.

Otevírání obálek s podanými Žádostmi

pracovní den následující po (d)

13. srpna 2012 v 9:00 hod. v sídle Úřadu

f.

Vydání rozhodnutí o vyřazení z účasti na výběrovém řízení z důvodu nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a potvrzení Žadatelů, kteří splnili podmínky účasti ve výběrovém řízení

35 dní od (d)

14. září 2012

Další předběžný harmonogram výběrového řízení

g.

Pozvání do aukční části výběrového řízení (Aukce) se sdělením termínu školení Účastníků aukce a termínu realizace zkušební aukce

10 dní od (f)

24. září 2012

h.

Školení účastníků aukce, provedení cvičné aukce a její vyhodnocení

do 44 dní od (g)

7. listopadu 2012

i.

Pozvání do Aukční fáze

do 5 dní od (h)

12. listopadu 2012

j.

Provedení a ukončení Aukční fáze

do 14 dní od (i)

28. listopadu 2012

k.

Oznámení výsledků Aukční fáze

Do 3 pracovních dní od (j)

1. prosince 2012

l.

Výzva k předložení nabídky na přednostní právo výběru úseků rádiových kmitočtů

V den (k)

1. prosince 2012

m.

Lhůta pro doručení nabídek na získání přednostního práva výběru úseků rádiových kmitočtů

Do 3 pracovních dní od (l)

5. prosince 2012 do 12:00 hod.

n.

Otevírání obálek s nabídkami na přednostní právo výběru dle bodu (f) a zveřejnění pořadí přednostního výběru úseků rádiových kmitočtů

pracovní den následující po (m)

6. prosince 2012 v 9:00 hod. v sídle Úřadu

o.

Oznámení výzvy k účasti na výběru úseků rádiových kmitočtů s určením data a místa, kdy se bude výběr konat

v den (n)

6. prosince 2012

p.

Rozdělení rádiových kmitočtů Vítězům aukce

Do 5 pracovních dní od (o)

13. prosince 2012

q.

Oznámení o rozdělení úseků rádiových kmitočtů na základě výsledků Aukční části a ukončení Aukce

do 3 pracovních dní od (p)

18. prosince 2012

r.

Zveřejnění zprávy Úřadu o průběhu a výsledcích výběrového řízení

do 30 dnů od (q)

15. ledna 2013

Fakticky tak budou nové kmitočty využitelné nejdříve v příštím roce. Ale na budování nových sítí, které tyto kmitočty budou využívat, budou mít operátoři určitý čas: až 5 let. A případný nový operátor bude zvýhodněn ročním odkladem, takže na to bude mít 6 let.  Vše ale ještě s uvážením tzv. rozvojových kritérií, které specifikují, co a jak má být pokryto nejdříve.

To už jsme se ale dostali ke konkrétnějším podmínkám – a tak si znovu zdůrazněme, že jejich podoba má být zveřejněna teprve dnes. Včera si o ní novináři vyslechli jen určité „manažerské shrnutí“. A ani tato podoba nemusí být vůbec definitivní, protože v rámci veřejné diskuse může dojít k dalším změnám.

Zjednodušeně řečeno to bude taková „přetahovaná na poslední chvíli“ mezi všemi zainteresovanými stranami, o možnost ještě nějak posunout či pozměnit to či ono. A tak asi můžeme očekávat nejrůznější rituální tanečky, argumentující či přímo hrozící vším možným. Ostatně, takovéto tanečky už začaly.

Co je ve hře?

Podívejme se nyní podrobněji na to, co je ve hře a jak by měla hra (aukce) probíhat. I s vědomím, že podmínky nemusí být definitivní.

Definitivní už zřejmě je rozsah frekvencí, které budou nabízeny. Ukazuje je následující tabulka, převzatá ze včerejší prezentace ČTÚ, s členěním na jednotlivé bloky.

Povšimněte si konkrétního rozdělení frekvenčních pásem do bloků, o které se bude soutěžit, a také jejich vyvolávací ceny, v milionech korun za jeden blok. Pokud si vše posčítáte, mělo by vyjít 9,194 miliardy Kč, stále ve vyvolávacích cenách. Takže reálný výnos, pokud se aukce skutečně „rozjede“ a zájemci o spektrum začnou opravdu soutěžit, by mohla být ještě vyšší. Na druhou stranu se nemusí prodat úplně všechny bloky – takže pak by reálný výnos byl zase nižší. A to, co by zbylo, by nejspíše bylo předmětem nějaké další aukce.

Dalším důležitým údajem na předchozím obrázku je sloupec nazvaný „spektrální limit“ (v angličtině: spectrum caps). Jde o omezení rozsahu spektra, které může získat jeden jednotlivý subjekt – s cílem rozložit příděly rovnoměrněji mezi více zájemců. Za zmínku stojí zejména „limit“ 2x23 MHz v pásmu 1800 MHz, do kterého se započítává i to, co operátoři v tomto pásmu mají již dnes. Fakticky by to mělo znamenat, že zde nabízený souvislý blok o velikosti 15 MHz (a to párový, proto 2x15 MHz), je dostupný jen pro eventuálního nově příchozího. Pokud by se žádný nepřihlásil, nejspíše  by zůstal nepřidělen a musel by se stát předmětem nějaké jiné aukce.

Zajímavá je situace v asi nejlukrativnějším pásmu 800 MHz, kde je k dispozici 30 MHz (resp. párové spektrum 2x30 MHz), nabízené po šesti částech po 5 MHz. Pokud by zde mělo být nasazeno LTE, což je jistě cílem operátorů, pak by smysl dávaly až souvislé bloky o šířce 10 MHz (resp. v párovém pásmu 2x10 MHz). Takovéto bloky by zde byly tři, takže by se dostalo na každého ze stávajících operátorů. Ale už ne na případného nového příchozího. Nebo: kdyby se dostalo na nového příchozího, nedostalo by se na všechny stávající operátory. Limitem (spectrum cap) na jednoho operátora přitom je v tomto pásmu 15 MHz.

Hlavní cíl a rozvojová kritéria

Již dlouhou dobu se diskutovalo o tom, co a jak bude stát požadovat od operátorů, kteří v aukci získají nějaké kmitočty. V úvahu připadalo například to, že by soutěžící sami navrhovali své závazky a ty by se jim započítávaly k dobru v rámci kombinatorické aukce. Nakonec ale vše zůstalo u původně uvažované varianty: vše direktivně předepsat, jako povinnosti ve formě tzv. rozvojových kritérií.

To na druhé straně znamená, že operátoři budou mít více svázané ruce a budou ochotni zaplatit za spektrum menší částky – oproti alternativě, kdy by jim stát nic nepředepisoval a oni měli volnější ruce. Včera se to promítlo i do tvrzení, že cílem aukce je „důraz na dlouhodobý přínos aukce pro trh, než na okamžitý výnos z prodeje spektra“.

A jaká tedy nakonec jsou ona rozvojová kritéria? Přesněji: jejich návrh do diskuse, byť asi s malou pravděpodobností změny v důsledku diskuse. Rozdělme si to podle jednotlivých pásem.

V pásmu 800 MHz kritéria navazují na ta, která se diskutovala již dříve a která předpokládají rozdělení okresů na skupiny A a B, s tím že pokrývání okresů skupiny B je vázáno na pokrytí okresů skupiny A:

  • Pouze za každý pokrytý okres ze skupiny A (řídce osídlené oblasti) může držitel přídělu pokrýt okres ze skupiny B (hustě osídlené oblasti)
  • Pokrytí 95% okresů ze skupiny A nejpozději do 30 měsíců
  • Pokrytí všech okresů do 5 (1 rok navíc pro případného nového hráče)
  • Pokrytí železničních koridorů a dálnic do 5/6 let.

V pásmu 1800 MHz se rozvojová kritéria týkají pouze držitele souvislého bloku 15 MHz (kterým může být jen eventuální nově příchozí) a říkají, že musí pokrýt alespoň 50 procent populace do 6 let. V pásmu 2600 MHz pak jde o požadavek na pokrytí alespoň 30% populace do 5 let (pro stávajícího operátora).

Národní roaming

Jak ČTÚ dopředu avizoval, dal do podmínek aukce i právo, resp. povinnost národního roamingu.

Právo by to mělo být pro operátora, který si teprve buduje svou síť, ale potřebuje nabízet své služby celoplošně ještě dříve, než svou síť dobuduje. Proto mu bude jiný operátor povinen nabídnout k (dočasnému) využití svou síť. To je podstata národního roamingu, který funguje obdobně jako běžný roaming (tj. v zahraničí), ale je využíván „národně“.

Navrhované podmínky aukce přitom říkají, že na národní roaming budou mít právo subjekty, které v aukci získají:

  • příděl rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz minimálně o velikosti 2 × 15 MHz nebo v pásmu 2600 MHz minimálně o velikosti 2 × 20 MHz a současně nezískají rádiový kmitočtový příděl v pásmu 800 MHz a nejsou držiteli přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz, a dále ti, kteří získají
  • příděl rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz a zároveň nejsou držiteli přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz.

Obávám se, že první bod není dostatečně jednoznačný a neumožňuje posoudit, jak by to bylo například se zájemcem, který by získal nějaká příděl v pásmo 800 MHz, i oněch souvislých 15 MHz v pásmu 1800 MHz. Ale snad to lze interpretovat jako „nově příchozí“.

A komu že bude národní roaming uložen jako povinnost? V čí síti bude nově příchozí moci využívat národní roaming? Povinnost budou mít stávající operátoři a bude se týkat jak všech nově získaných frekvencí, tak i již dříve přidělených frekvencí v pásmech 900 a 1800 MHz. Převedeno na technologie to znamená povinnost národního roamingu v síti GSM (900 a 1800 MHz) a budoucí 4G („nová“ pásma).

Nově příchozí operátor bude moci využívat národní roaming až poté, co sám pokryje alespoň 20% populace, a bude si zřejmě moci sám vybrat, s kým smlouvu o národním roamingu uzavře. Ta má zahrnovat minimálně hlasové, faxové a SMS služby, i datové služby na bázi GPRS, a musí trvat nejméně 2 roky. Samozřejmě se ale obě strany mohou dobrovolně dohodnout i jinak.

Velkoobchodní nabídka? Ano, ale vlastně ne.

Jinak je to s dalším opatřením, které ČTÚ také dlouho dopředu avizoval: s otevřením sítí stávajících operátorů pro virtuální mobilní operátory, cestou povinné velkoobchodní nabídky. Zde už je ale ČTÚ podstatně opatrnější, když takovouto povinnost chce v rámci podmínek aukce uložit jen tam, kde jde o využití nově získaných frekvence. To je ale, stručně řečeno, „o ničem“.

Virtuální operátoři by byli zapotřebí co nejdříve, nejlépe okamžitě, a ne až za nějakých 5 či 6 let. A hlavně ve stávajících sítích a u stávajících služeb. Jenže právníci asi poradili ČTÚ, že něco takového je nereálné, a že by to stávající operátoři dokázali úspěšně napadnout u soudu – nejspíše kvůli výraznější „retroaktivitě“, neboli ukládání dalších povinností k již dříve uděleným licencím.

Nebo to může být tím, že ČTÚ seznal, že schůdnější cesta k dosažení stejného cíle vede přes nápravná opatření na nově otevřeném trhu mobilní originace, pokud by jej regulátor shledal nedostatečně konkurenčním (což dle mého názoru je).

Může to ale souviset i s postojem samotných operátorů, kteří se nemusí tolik bránit národnímu roamingu, ale virtuálních operátorů se bojí jak čert kříže. Asi vědí proč: virtuální operátoři by na jejich výnosy měli mnohem více zdrcující dopad než dočasná povinnost národního roamingu vůči novému hráči, který možná ani nepřijde.

Takže, pokud to mám shrnout: ČTÚ si v rámci aukce troufnul požadovat národní roaming, ale už si netroufnul požadovat (smysluplnou) velkoobchodní nabídku.

Formát aukce

Pokud jde o samotnou aukci, pak tu ČTÚ plánuje jako „souběžnou vícekolovou aukci, která je zároveň organizovaná jako vzestupná a otevřená s možností stažení Nejvyšší nabídky“. Měla by odpovídat tomu, co je v zahraničí označováno jako SMRA-S. Na podrobnější hodnocení si ale netroufám, protože to opravdu není moje parketa. A obávám se, že ani zde v ČR nejde (v oblasti telekomunikací) o záležitost, se kterou by byly nějaké významnější zkušenosti.

V zahraničí je tato forma používaná přeci jen častěji, ale spíše prý pro jednodušší kombinace frekvencí – a ne takto „z jedné vody načisto“ hned pro tři různá frekvenční pásma a tolik jednotlivých bloků.

Zajímavé také je, že ČTÚ teprve začíná hledat dodavatele vlastní aukce, formou otevřeného zadávacího řízení (nadlimitní zakázky), kterou v těchto dnech bude teprve vypisovat. Při dnešní složitosti a časové délce veřejných zakázek jsem zvědav, zda vše stihne včas. Jinak si prý ČTÚ vše zajistí vlastními silami.

Zpět ale k aukci: v ní by se měly dražit abstraktní bloky (až na dvě výjimky, a to bloky B1 a B2, které jsou nabízeny jako konkrétní, tj. se znalostí toho, o které konkrétní bloky jde). I proto je celá aukce rozdělena na dvě fáze:

  1. Aukční fáze – ve které dojde k rozdělení jednotlivých nabídkových bloků Účastníkům aukce, kteří za daný blok nabídli nejvyšší cenu (Vítězové aukce);
  2. fáze Rozdělení kmitočtů – ve které dojde k rozdělení konkrétních úseků nabízeného rádiové spektra Vítězům aukce v rozsahu a struktuře odpovídající výsledkům Aukční fáze.

Tolik prozatím pro seznámení s prvním „výkopem“ největší telekomunikační události letošního roku. Další informace určitě budou následovat a jistě je najdete i zde na Lupě.