Vyšlo na Lupě, 10.12.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b1210001.php3

Stalo se: končí (anti)regulace tarifu Mini

Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o zrušení dosavadní cenové regulace hlasového tarifu Mini. Ta dosud přinesla spíše jeho faktické zdražení, než zlevnění. Sama Telefónica O2 CR mezitím umožnila dočasné snížení ceny měsíčního paušálu, na 3 měsíce o 20%. Jaké jsou poslední personální změny u TO2 CR?

Minulý týden se na webu ČTÚ, mezi materiály určenými k veřejné konzultaci, objevil návrh na zrušení cenové regulace u tarifů Mini, poskytovaných Telefónikou O2 Czech Republic. Pamětníci si snad ještě vzpomenou, že jde o předposlední cenovou regulaci na našem trhu, týkající se nikoli velkoobchodních služeb, ale služeb pro koncové zákazníky. Tedy pokud nepočítáme nedávno nařízenou regulaci koncových cen pro roaming, pocházející až dalekého Bruselu. Druhé zbývající regulační opatření (tuzemské provenience) se týká relevantního trhu č. 7 („Minimálního souboru pronajatých okruhů“, který ale díky nedávné aktualizaci seznamu relevantních trhů přestal existovat.

Historie tarifu Mini

Samotná cenová regulace tarifu Mini, uložená v dubnu 2006 (text rozhodnutí, článek) byla svým způsobem zcela opačná, než jak by se na první pohled dalo čekat. Nepožadovala totiž snížení cen, ale jejich faktické zvýšení. Konkrétně šlo o to, že regulátor měl při analýze relevantního trhu zjistit, že cenový program Mini si „na sebe nevydělá“ (jeho cena nepokrývá náklady) a je dotován z jiných služeb (tzv. křížově financován). A tak regulátor uložil inkumbentovi (mezitím už přejmenovanému na Telefóniku O2 Czech Republic) povinnost toto křížové financování odstranit:

Účastník řízení je povinen při sjednávání cen za poskytování služby přístupu k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby odstranit u cenového plánu MINI křížové financování tak, aby došlo k nápravě do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Inkumbent tento požadavek splnil opravdu promptně, během několika málo dnů (k 11.5.2006). Oproti původnímu stavu (ještě z roku 2002), kdy měl tarif Mini výrazně vyšší minutové hovorné, toto srovnal na úroveň ostatních tarifů (např. tarifu Standard). Současně ale zatížil každý jednotlivý odchozí hovor „příplatkem“ ve výši 5,95 Kč (včetně DPH).

U tarifu O2 Mini je cena za používání pevné linky zvýšena o příplatek k hovoru 5Kč (5,95 Kč s DPH). Příplatek není účtován u některých volání, jako jsou např. tísňová volání.

Tím „pokryl“ i ty zákazníky, kteří by chtěli využít tarif Mini i pro volbu operátora, a díky tomu mohl volbu a předvolbu operátora u tohoto tarifu nově povolit (původně byla zakázána). Regulátor po něm chtěl i to, aby umožnil využití tarifu Mini i pro ADSL. Inkumbent to také splnil, ale takovým způsobem, který fakticky nezměnil předchozí stav. Při souběhu tarifu Mini s ADSL si totiž začal účtovat (a dodnes účtuje), příplatek ve výši 119 Kč:

Při používání služby xDSL nebo O2 TV s tarifem O2 Mini je cena za používání pevné linky o 100 Kč (119 Kč s DPH) vyšší.

To vše byly události z počátku května 2006. Od té doby došlo jen k mírné aktualizaci podmínek  pro použití tarifu Mini, když k 1. září 2007 začal být příplatek ve výši 5,95 Kč účtován i k dalším druhům hovorů, jako například k modrým a bílým linkám, k voláním do Memoboxů, na VOIP čísla (s prefixem 910), či na čísla se zvýšeným tarifem (prefixy  900, 906, 908, 909 a 976).

No a dnes tedy přichází návrh na zrušení popsané cenové (anti)regulace. Regulátor konstatoval, že jeho původní požadavky (odstranit křížové financování) byly splněny, a své původní nařízení se rozhodl zrušit:

Na základě zjištění, že na trhu č. 1 došlo k nápravě a povinnosti uložené u služby přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby za účelem využívání veřejně dostupné telefonní služby jsou plněny, rozhodla Rada Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Rada“) o zrušení povinností uložených rozhodnutím o ceně č. CEN/1/04.2006-15.

Následně odstartoval formální proces zrušení původního rozhodnutí, zahrnující formální náležitosti, mezi které patří i zveřejnění příslušného návrhu k veřejné diskusi (konzultaci) - což se stalo právě minulý týden. Předpokládám ale, že jde skutečně již jen o formality, a že popisovaná cenová regulace bude skutečně zrušena.

Jaké to bude mít vše praktické dopady, není lehké odhadovat. Nemusí být žádné, a tarif Mini (dnes O2 Mini) může pokračovat dál bez jakékoli změny. Nebo může být úplně zrušen. Či jen nějak pozměněn – ale to už je jen na jeho poskytovateli, na Telefónice O2 Czech Republic.

Ceny shodné pro domácnosti i firmy?

Je zde ale ještě jeden zajímavý faktor, který souvisí se změnami na evropské úrovni, konkrétně s redukcí počtu relevantních trhů. Dosud totiž byly trhy přístupu k pevné síti (týkající se měsíčních paušálů) rozděleny podle toho, zda koncovým uživatelem je nepodnikající fyzická osoba či podnikatel/firma. Nově dochází nikoli ke zrušení těchto dvou trhů (dosud trhů č. 1 a 2), ale k jejich sloučení do jediného relevantního trhu (nově č. 1).

Ovšem měsíční paušály pevných telefonních linek pro soukromé osoby a podnikatele/firmy se u TO2 CR liší dosti výrazně: zatímco základní tarif pro soukromé osoby (O2 Standard) přijde na 403,41 Kč včetně DPH, základní tarif pro firmy (O2 Trend) přijde na 495 Kč bez DPH. Rozdíl je 156 Kč bez DPH, resp. 185,64 Kč včetně DPH.

Teď ale: jak se takovýto výrazný rozdíl bude slučovat se změnou „pohledu“, reprezentovanou  sloučením obou relevantních trhů? Nebude to inkumbent interpretovat jako signál, popud či dokonce příkaz ke sjednocení cen pro obě skupiny uživatelů? A pokud ano, pak kterým směrem? Zkuste si tipnout, v anketě na konci článku.  

Dočasné snížení měsíčního paušálu

Zajímavým signálem, který může, ale také vůbec nemusí souviset s výše popisovanými skutečnostmi, je nový dokument, který lze nalézt na webu Telefóniky O2 Czech Republic. Jmenuje se „Obchodní podmínky pro krátkodobé snížení měsíční ceny za používání pevné linky“, má platnost od 1.12.2007 do 29.2.2008, a nabízí fyzickým osobám možnost získat na 3 měsíce slevu ve výši  20% z výše měsíčního paušálu. Konkrétně z jeho základní části, která nezahrnuje žádné hlasové služby (například určitý objem volání), a odpovídá tarifu O2 Standard (v ceně 403,41 Kč). Snížení měsíční ceny je tedy o částku 80,68 Kč včetně DPH za každý ze tří měsíců (resp. o 242,04 Kč za tři měsíce).

Na webu TO2 CR jsem ale již nenalezl nic dalšího, co by uvedenou možnost nabízelo, propagovalo, či alespoň jen zmiňovalo. Všechny odkazy ve vyhledávačích vedly jen na zmíněný dokument. Tipuji tedy, že jde o marketingovou akci (či součást nějaké marketingové akce), která ještě nebyla oznámena. A to i přesto, že popisované obchodní podmínky již platí (od 1.12.2007). Ze samotného dokumentu také není patrná žádná návaznost na nějaké jiné úkony, jako například na povinnost objednat si nějakou jinou službu či produkt. Třeba jde o nějaký teprve chystaný  „dárek pod stromeček“.

Možnost získat na dobu tří měsíců popisovanou slevu ve výši 20 procent se přitom týká:

Stávajících i nových účastníků s bytovou telefonní přípojkou typu pevná linka

kteří nemají u poskytovatele žádné nedoplatky. Nabídka se netýká digitálních linek (ISDN), a stejně tak se netýká tarifů O2 Mini a O2 Expres Mini. O snížení je přitom nutné požádat, a to buď telefonicky nebo písemně (bez dalšího upřesnění, a tedy nejspíše přes obvyklé komunikační kanály TO2 CR).

Personální změny v TO2 CR

Když už jsme u Telefóniky O2 CR, dovolím si zmínit i personální změny, ke kterým zde došlo. Týkají se například dosavadního výkonného ředitele pro marketing v segmentu rezidenčních zákazníků, pana Simona Burckhardta, který je z titulu své funkce podepsán i pod výše citovaným dokumentem s možností získat slevu na měsíčním paušálu. Právě on však nyní odchází, a na jeho místo nově nastupuje dosavadní ředitel pro marketing v podnikatelském a korporátním segmentu Matts Erik Johansen.

"Simon Burckhardt ve společnosti pracoval na významných pozicích v marketingu, prodeji a byl pro ni více než tři roky velkým přínosem. Díky jeho dlouholetým zkušenostem v oboru telekomunikací firmu povznesl na přední místo v oblasti nabídky produktů a služeb na českém trh. Simona k odchodu vedou osobní důvody, především návrat k jeho velké rodině, která po celou dobu jeho působení v Praze žila v Anglii. Bude tady s námi ještě několik měsíců, aby předání celého oddělení proběhlo co nejefektivněji a nejplynuleji," uvedl k rozhodnutí pana Burckhardta generální ředitel společnosti, Salvador Anglada.

Ačkoli to s tím nejspíše nijak nesouvisí, aspoň časově to hezky koreluje s nynějším sloučením relevantních trhů přístupu k pevné síti pro domácnosti a firmy.

O další změně, která má (na rozdíl od výše popisované) charakter přestupu mezi dvěma soupeřícími kluby, jste se  mohli dočíst i zde na Lupě: pan Miloslav Diviš, který měl dosud na starosti službu Volný TV u Czech On Line (dnes už Telekom Austria Czech Republic), přestoupil k 1.12.2007 k Telefónice O2 Czech Republic, na post „Strategy and Business Development Manager IPTV“.

Zůstal tak nejen v oboru, ale i u stejného typu služby, kde určitě bude moci zhodnotit své dosavadní zkušenosti – byť u přímé konkurence. Všimly si toho i komentáře u zpráviček na Lupě a Digizone, které se poněkud podivovaly nad možností tak rychlého přestupu.

Za sebe si dovolím ocenit, že pan Diviš byl jedním z velmi mála manažerů, kteří byli ochotni občas přispívat do internetových diskusí se svými názory a zkušenostmi, byť asi ne oficiálně, a přitom neskrývat svou identitu. Kultivovanosti i obsahu diskusí to určitě prospělo. Jen se obávám, zda v tom bude moci pokračovat i na novém pracovišti.

Za sebe bych rád řekl, že rozumím tomu, proč představitelé firem a nejrůznějších institucí (až na čestné výjimky) nechtějí přispívat do internetových diskusí – že se jim nelíbí jejich úroveň a mnohdy i nekonstruktivnost a další zápory, se kterými nechtějí být jakkoli spojováni. Jenže ono to má i druhou stranu mince: pokud se diskusí neúčastní ti, kteří mají co říci, a dokázali by tak učinit konstruktivně a kultivovaně, pak tím jen dále otevírají prostor těm, kteří jim v diskusích naopak tolik vadí.