Vyšlo na Lupě, . .2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0406001.php3

Český Telecom zdražuje a zlevňuje

Český Telecom včera ohlásil rozsáhlé změny ve svém ceníku hlasových služeb pro domácnosti, v souvislosti s ukončením regulace. Kámen přitom nezůstal na kameni a řada služeb fakticky zdražila. Ti, kteří telefonují hodně, si nicméně mohou polepšit a ušetřit. Naopak ti, co telefonují jen málo, mají o důvod více poohlédnout se po nějaké výhodnější alternativě.

Významná část dosavadního ceníku a podmínek hlasových služeb Českého Telecomu byla předurčena cenovými rozhodnutími Českého telekomunikačního úřadu, učiněnými ještě podle dřívějšího zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích. Podle nového zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích však tato cenová rozhodnutí pozbývají platnost koncem tohoto měsíce, a místo nich nastupují "nová pravidla hry", stanovená již podle nového regulačního rámce, na základě provedených analýz relevantních trhů a z nich vycházejících nápravných opatření.

Vzhledem ke zpoždění v analýzách relevantních trhů však tato nová pravidla ještě nejsou "ustálena" - některá již existují v závazné podobě, některá v navrhované podobě, a jiná se teprve formují. Situace je značně nepřehledná, a tak bylo otázkou, jak se vlastně Český Telecom vlastně zachová a jak využije změny a možnosti, které se před ním otevřely. Jak vyplní prostor, který se vytvořil ukončením dosavadní cenové regulace a zatím dosti chaotickým nástupem nových regulačních opatření?

Celou situaci možná nejlépe vystihuje následující citace z tiskové zprávy, kterou včera promptně vydal Český telekomunikační úřad (již s podpisem nového předsedy):

V souladu s výsledky analýz, které prokázaly značnou míru konkurence, nebudou ceny pro koncové účastníky až na výjimky dále regulovány.

A jaké že jsou ty výjimky? Co se přeci jen regulátor chystá nařídit Telecomu, u kterého shledal že má na trhu hlasových služeb postavení subjektu s významnou tržní silou? Zdůrazněme si hned od začátku, že jde o segment služeb pro nepodnikající (tj. fyzické osoby a domácnosti), a nikoli pro firmy. Včera oznámené změny se totiž netýkají firem.

Vynecháme-li nápravná opatření, která se týkají hlavně interního fungování operátora (jako je oddělená evidence nákladů a výnosů, či povinnost nákladové orientace cen), jsou pro koncové zákazníky nejvýznamnější tyto dvě podmínky:

  • do jednoho roku nebalancovat tarif Mini (odstranit u něj tzv. křížové financování)
  • umožnit volbu a předvolbu operátora (míněno: u všech tarifů)

Dosud například platilo, že u tarifů Mini není povolena volba ani předvolba operátora, ani souběh s ADSL. Prý kvůli tomu, že jde o "dotovaný" tarif, který má nyní být rebalancován (rozuměj: má mu být zvýšen měsíční paušál tak, aby plně pokrýval deklarované fixní náklady).

A jak to tedy nakonec dopadlo? Zde je nejprve stručný přehled hlavních změn, ke kterým se postupně vrátíme podrobněji:

  • měsíční paušály se zvyšují až o 22 procent
  • tarif Telefon Mini se formálně otevírá pro využití volby operátora. Fakticky je na něj ale instalována jiná zábrana proti volbě operátora, v podobě jednorázového sestavovacího poplatku pro každý hovor (ve výši 5,95 Kč)
  • k tarifu Mini už si lze pořídit i ADSL. Vzhledem ke zvýšení měsíčních paušálu to ale stejně vychází dráž, než dosavadní nejlacinější kombinace ADSL+ Telefon Standard
  • ceny meziměstských hovorů se snižují na úroveň hovorů místních. Srovnává se ale i jejich časová tarifikace, takže cena za krátké meziměstské hovory se prakticky nezmění
  • v nabídce se objevuje zcela nový tarif telefon Nonstop, nabízející neomezený počet hovorů v ceně paušálu (do 30 minut) po celých 24 hodin
  • ceny za internetový dial-up se vyrovnávají a stávají nezávislými na délce volání. Krátká volání (co 10 minut) zlevňují, další minuty naopak zdražují
  • snižuje se hovorné pro volání z pevné linky na mobilní telefony, v době mimo špičku

Zdražení paušálů

Pojďme nyní podrobněji k jednotlivým bodům. Začněme zvýšením měsíčních paušálů, které je načasováno k 11.5.2006 a které bude pro většinu uživatelů asi nejbolestnější. K tomuto zvýšení dochází i přesto, že již provedené analýzy trhu konstatovaly potřebu změny (rebalancování, odstranění křížového financování, fakticky zvýšení) jen u jediného tarifu Mini. Jenže, vzhledem k charakteru nápravných opatření, která nově již nezahrnují cenovou regulaci, regulátor Telecomu nebrání zvyšovat ani ostatní měsíční paušály. No a ten toho využil. Jak konkrétně, ukazuje následující tabulka. Všechny ceny jsou včetně DPH.

cenový program (tarif) Dosud od 11.5.2006 změna
Telefon Mini 199 Kč 236,81 Kč +19 %
Telefon Standard, Telefon Expres Standard 329 Kč 403,21Kč +22,6 %
Telefon Start, Telefon Expres Start 399 Kč 468,86 Kč +17,5 %
Telefon Volno, Telefon Expres Volno 429 Kč 498,61 Kč +16,2 %
Telefon Volno Plus, Telefon Expres Volno Plus 499 Kč 570,01 Kč +14,2 %
Zvýšení měsíčních paušálů (ceny včetně DPH)

Systematické zvýšení měsíčního paušálu u všech tarifů si dovolím dát do kontextu se včerejší tiskovou zprávou ČTÚ, ve které se nový předseda vyjádřil ke zvýšení takto:

Přesto, že dochází ke zvýšení měsíčního paušálu za připojení k telefonní síti, považuje ČTÚ tento krok za nezbytný k tomu, aby byla dokončena náprava těchto cen deformovaných křížovým financováním. To současně umožnilo snížit minutové ceny volání.

Pravdou je, že analýza relevantního trhu č. 1 zmiňuje, že některé cenové programy (tarify) jsou křížově financovány a nepokrývají oprávněné náklady. Neuvádí ale, které tarify to konkrétně jsou (což by dle mého názoru analýza říci měla). Konkrétní je až návrh nápravných opatření, který se zmiňuje pouze o tarifu Mini:

Na základě předložených historických nákladů účastníka řízení v rámci výsledků oddělené evidence nákladů, tržeb a výnosů společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., za rok 2004 bylo prokázáno, že cena u cenového plánu MINI nabízeného účastníkem řízení nepokrývá provozní náklady.

S tím koresponduje i konkrétní povinnost, uložená Telecomu, a to do jednoho roku odstranit křížovému financování právě u tarifu Mini. Už mi to ale nekoresponduje s tím, že ČTÚ ústy svého předsedy hovoří o cenách deformovaných křížovým financováním obecně, a nikoli pouze u tarifu Mini.

Telefon Mini

To už jsme se ale dostali k tarifu Telefon Mini, který prošel zřejmě největšími změnami. Až dosud měl například formálně zakázánu volbu operátora, neboť tak ve svém (původním) cenovém rozhodnutí rozhodl regulátor (ČTÚ), svým cenovým rozhodnutím 01/2005 z 22. dubna 2005. Nyní, s koncem dubna 2006, toto cenové rozhodnutí automaticky ztrácí platnost, a Telecom tak již nemůže bránit volbě a předvolbě operátora u tohoto tarifu. Takže nově je i zde volba operátora možná, stejně jako možnost přikupovat si další nadstavbové balíčky.

Stává se tedy z tarifu telefon Mini, byť zdraženému o 19 procent oproti dosavadnímu stavu, vhodný tarif právě pro ty uživatele, kteří chtějí využít služeb jiných operátorů skrze volbu či předvolbu operátora? Bohužel nikoli. Místo formální zábrany v podobě zákazu volby operátora se zde nově objevuje jiná, a podle mého názoru neméně účinná zábrana: jednorázový sestavovací poplatek ve výši 5,90 Kč za každý odchozí hovor. Platí to obecně pro všechny hovory, včetně hovorů vedených přes volbu či předvolbu operátora (ptal jsem se na to explicitně i na včerejší tiskové konferenci). Výjimkou jsou podle nového ceníku pouze volání na bezplatné linky, na linky s prefixem 800, 900, 906, 908, 909 a 976 a na odesílané SMS.

Takže tím se volba a předvolba operátora na linkách s tarifem Mini stává fakticky bezpředmětná, protože cenově nedává smysl (snad kromě opravdu extrémně dlouhých hovorů, či hovorů do drahých zahraničních destinací). Ale k hlavním útoku na volbu a předvolbu operátora se ještě dostaneme.

Vzhledem k zavedení tak vysokého sestavovacího poplatku pro každý hovor (který Telecom označuje jako "příplatek k hovoru"), už je prakticky nevýznamné to, že minutové hovorné, které bylo původně dvojnásobné oproti tarifu Standard, se mohlo vrátit snížit na polovinu (tedy fakticky srovnat na úroveň tarifu Telefon Standard).

Telefon Expres Mini

Od loňského dubna měl tarif Mini zakázán také souběh s ADSL. Takže i ten, kdo nechtěl využívat hlasové služby od Českého Telecomu, si pod něj musel "podložit" nejbližší vyšší hlasový tarif, kterým byl tarif Telefon Expres Standard, za 329 Kč (vč. DPH). Teprve k této "ceně povinné podložky" se pak přičítala cena za to, co takový zákazník skutečně chtěl, tedy za samotné ADSL.

Nyní zákaz souběhu mezi tarifem Mini a ADSL padl, vzhledem k ukončení platnosti rozhodnutí regulátora. Telecom tedy musel souběh umožnit - a tak připravil příslušnou verzi tarifu Telefon Expres Mini (od 11.5.2006). Problém je v tom, že tento nový tarif přijde na 355,81 Kč vč. DPH, zatímco běžný tarif Telefon Expres Standard dosud přišel na 329 Kč včetně DPH. Takže, shrnuto a podtrženo, Telecom sice vyšel vstříc "lacinější podložce pod ADSL", ale ta tak jako tak zdražila, o 355,81 - 329 = 26,81 Kč. Navíc toho, kdo si tuto novou "lacinější" podložku pod své ADSL pořídí, a přeci jen si někdy někam zavolá, si ke každému hovoru připlatí již zmiňovaný sestavovací poplatek 5,95 Kč.

To už je pak snad i lepší ponechat si tarif Telefon Expres Standard, vystavit se zdražení o 74,21 Kč, ale přeci jen mít možnost si občas zavolat, bez tvrdé penalizace ve výši 5,96 Kč za každý hovor.

Místní a meziměstské hovory

Další významná změna se týká dálkových (meziměstských) hovorů, které se nově staví na roveň hovorům místním. A to jak pokud jde o cenu (minutové hovorné), tak i pokud jde o časovou tarifikaci. Dosud totiž byly místní hovory zpoplatněny stylem 120+60 (tj. první dvě minuty vždy celé, a pak po clech minutách), zatímco dálkové hovory stylem 60+30 (první minuta vždy celá, a pak po půlminutách).

Takže třeba krátký meziměstský hovor, do délky jedné minuty, přišel dosud u tarifu Telefon Standard ve špičce na 3,19 Kč (vč. DPH, započítána celá 1 minuta). Nově sice minutová cena u stejného dálkového hovoru klesá na 1,58 Kč, ale i u hovory v délce do jedné minuty volající stejně zaplatí první dvě minuty celé, a tedy 2 x 1,58 = 3,16 Kč. Takže prakticky stejně. U delších hovorů ale už jsou nové minutové ceny dálkových hovorů přeci jen výhodnější.

Srovnání cen dálkových hovorů ovšem vyřazuje ze hry stávající služby na bázi volby operátora, které nabízely největší výhody právě u těchto hovorů. Například Tele2 nabízí u služby Tele2Komfort (na bázi CPS) hovorné ve výši 1,89 Kč za minutu (včetně DPH), což bylo výrazně výhodnější než dosavadních 3,19 Kč od Českého Telecomu. Jenže nyní je to naopak více než 1,58 Kč za místní hovor.

Nový paušální tarif Telefon Nonstop

Možnost volat za fixní částku, tj. za paušál, zavedl Český Telecom již poměrně dávno, v podobě tarifů Víkend a Volno. Týkalo se to ale jen volání v době mimo špičku, zatímco ve špičce se hovory zpoplatňovaly tak jako dosud, po minutách. V "celodenním" paušálu tak Telecom předběhli jiní operátoři, jako například VOLNÝ, byť jen na bázi VOIP. Jeho služba "TelefoNet Nezavěšuj", nabízející hovory za paušál po celý den, je dostupná od října loňského roku, za 475 Kč měsíčně (včetně DPH).

Nyní, a to vlastně již od 1.4.2006, začíná "celodenní hovory za paušál" nabízet už i Český Telecom, v podobě nového tarifu Telefon Nonstop. I u něj však stále platí podmínka, že volat za paušál lze jen do 30 minut souvislého hovoru, a eventuelní další část hovoru se již zpoplatňuje po minutách. Uživatel však může zavěsit a zavolat znovu, počet hovorů není omezen. Volat za paušál přitom lze na všechny pevné sítě v ČR (tedy i k alternativním operátorům), ale nikoli na čísla s prefixy jako 971 (což je internetový dial-up).

Podstatná je samozřejmě i cena, nový telefon Nonstop přijde na 760,41 Kč měsíčně (včetně DPH). To je o dost více, než TelefoNet o Nezavěšuj od Volného, byť tento ještě vyžaduje vhodnou internetovou konektivitu.

Srovnaný dial-up

Poměrně významnou změnou prochází i ceny internetového dial-upu. Ten byl až dosud prezentován jako jeden z nejvýhodnějších široko daleko, a přepočítáván na celé hodiny. Zde se totiž příznivě uplatnilo snížení minutové ceny po 10 minutě souvislého připojení, s tím že do oné 10 minuty se cena za dial-up fakticky nelišila od běžného hlasového hovoru. No a nyní Český Telecom přikročil k tomu, že minutové ceny srovnal, tak aby byly stejné bez ohledu na to, o kolikátou minutu připojení se jedná. Výsledný efekt je pak ten, že minutová cena v průběhu první desetiminutovky klesá, zatímco minutová cena dalších minut naopak roste. Jak, to ukazuje následující tabulka, pro tarif Telefon Standard, s cenami včetně DPH:

dosud nově
špička, každá z prvních 10 minut 1,58 Kč 1,19 Kč
špička, každá z dalších minut 0,90 Kč 1,19 Kč
mimo špičku, každá z prvních 10 minut 0,62 Kč 0,42 Kč
mimo špičku, každá z dalších minut 0,29 Kč 0,42 Kč

Jak ale hodnotit tyto změny? Nejlépe asi použitím stejného etalonu jako dříve, tedy s hodinovou cenou, podle následující tabulky (a stále pro Telefon Standard):

dosud nově změna
Ve špičce za 1 hodinu 60,8 Kč 71,4 Kč +17,4 %
Mimo špičku, za 1 hodinu 20,7 Kč 25,2 Kč +21,7 %

Z této tabulky je vidět, že obvykle uváděné "hodinové ceny" poměrně výrazně stouply. Telecom to ovšem včera prezentoval přesně obráceně, když uvedl že stejně dvě třetiny uživatelů dial-upu se připojují na dobu kratší 10 minut. Pro ně pak je nynější změna skutečně zlevněním - ale současně to znamená, že až dosud, přes všechny proklamace o tom, jak je u nás dial-up zvýhodněn oproti normálním hlasovým hovorům, tyto dvě třetiny uživatelů nijak zvýhodněny nebyly a platily stejně, jako kdyby se připojovali na běžná geografická čísla, a nikoli na čísla s prefixem 971.

Výhodnější volání na mobil

K další změně dochází i u volání z pevné linky na mobil. Zde až dosud neexistovala časová pásma, resp. celý den byl považován za dobu špičky, a minutová cena hovoru cena hovoru na mobil byla vždy stejná. Nově Telecom zavádí rozlišení mezi dobou špičky a mimo špičku i pro tato volání, a to stejně jako u pevných sítí (tj. špička je od 7 hodin ráno do 19 hodin večer v pracovní dny, a doba mimo špičku je od 19 hod. do 07 hod., plus celé víkendy a státní svátky. Ke změně minutového hovorného pak dochází v době mimo špičku, a to z 6,50 Kč na 4,64 Kč, což představuje zlevnění od 28 procent.

Osobně si ale nemyslím, že by tato úprava měla šanci nějak významněji zasáhnout do zvyků lidí, a přiměla je více volat na mobily právě z pevné linky. Pokud tak potřebují činit jinak než opravdu příležitostně, stále se jim vyplatí pořídit si také mobil.

Celkové hodnocení

Celkové hodnocení výše popisovaných změn samozřejmě není jednoznačné ani jednoduché, a náležité docenění všech dopadů si nejspíše vyžádá ještě nějaký čas. V prvním přiblížení ale lze říci, že jde o další postup směrem k logickému cíli, který Český Telecom (záhy už Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) má, a to zastavit úbytek pevných linek a výnosů, které tyto pevné linky generují. Však také popisované změny mohou odměnit (zlevněním) toho, kdo je využívá intenzivněji pro dálkové hovory, případně chce volat celý den z paušál. je ale otázkou, zda takový uživatel je stále ještě zákazníkem Českého Telecomu, nebo zda si již nenašel něco výhodnějšího jinde, například u služeb na bázi VOIP. Případně u mobilních operátorů, kteří intenzivně volajícím již také nabízí zajímavě nízké ceny volání, v rámci různých VPN a tarifních zvýhodnění.

Naopak u ostatních uživatelů pevných linek, kteří volají spíše jen málo, si dovolím předpokládat že převáží efekt zdražení měsíčních paušálů. Největší smůlu asi budou mít ti, kteří mají pevnou linku od Českého Telecomu jenom proto, že chtějí ADSL, a to bez hlasového tarifu stále zřídit nejde. Z toho, že je díky novému tarifu Telefon Expres Mini potkalo zdražení jen o 26,81 Kč (s pastí sestavovacího poplatku, pokud by si přeci jen zavolali), místo zdražení o 74,21 Kč, radost nejspíše mít nebudou. O tom, čemu se říká "nahé ADSL", si bohužel mohou nechat jen zdát. To ČTÚ se naopak zdá být spokojeno s tím, jak to s "podložkou pod ADSL" dopadlo:

Oznámené tarify dále respektují požadavek ČTÚ, aby uživatelé, kteří chtějí využívat pouze ADSL, nemuseli platit plnou měsíční cenu za připojení v případě, že nechtějí využívat hlasové služby.