Vyšlo na Živě, 6.5.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b0506001.php3

Budeme mít dražší ADSL?

Alternativní operátoři, sdružení v Asociaci pro spravedlivou konkurenci, kritizují nedávná rozhodnutí ČTÚ. Poukazují například na nelogičnosti kolem stanovení poplatků za internetový dial-up a kolem tzv. nadhovorového pásma, na které by nyní měli připlácet 158 korun měsíčně. To zvýší koncovou cenu ADSL, realizovaného přes propojení, až o 25 procent.

Od "černého pondělí" 25. dubna, kdy náš telekomunikační trh zasáhla nebývalá regulační smršť (čtyři nová cenová rozhodnutí ČTÚ a jeden dodatek), uplynula už řada dnů. Hned tři dny poté vyrukoval se svou reakcí Český Telecom, když ve čtvrtek 28. dubna představil úplné zemětřesení ve svých hlasových tarifech (podrobněji). Reakce alternativních operátorů však stále nepřicházela. Mezitím, k 1. květnu, nabyl účinnosti nový zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, který naprosto zásadně změnil celou oblast regulace. A alternativci stále nic, jakoby se nemohli probrat z hlubokého šoku. Až včera ….

ASK protestuje a chce se domáhat nápravy

Včerejší reakce přišla jen od některých alternativních operátorů. Konkrétně od těch, kteří jsou sdruženi v asociaci ASK (Asociaci pro spravedlivou konkurenci). To jsou: Tiscali, eTel, Telenor Networks, Tele2, Czech On Line a Skynet. V tomto výčtu schází například Contactel, který je členem jiné asociace (APVTS), ale nikoli ASK.

Podstatou reakce uvedených alternativních operátorů je jejich "jednoznačná shoda na pochybnostech o cenových rozhodnutích ČTÚ z 25. dubna", se kterými alternativní operátoři nesouhlasí. Vytýkají jim zejména to, že jdou proti liberalizaci našeho trhu, že "extrémně zatěžují všechny obory podnikání v oblasti Internetu", a negativně dopadají i na koncové zákazníky. Těm hrozí, že si nebudou moci vybírat mezi více alternativními a vzájemně si konkurujícími nabídkami, ale budou odkázáni jen na to, co jim nabídne Český Telecom.

Proti předmětným rozhodnutím hodlají alternativci z ASK protestovat na více frontách:

  • ČTÚ již zaslali svůj rozklad námitek vůči rozhodnutím.
  • Příští týden hodlají podat formální podněty a námitky jak ČTÚ, tak i ÚOHS.

Chtějí se přitom domoci jak korekce již vydaných rozhodnutí, tak i vydání dalších, dosud chybějících rozhodnutí. Hodlají také poslat své podněty Radě ČTÚ, i Ministerstvu informatiky.

Pojďme ale od povšechných nářků a protestů alternativních operátorů ke konkrétním věcem: na co přesně si stěžují? Co konkrétně považují na rozhodnutích regulátora za špatné? Rozeberme si to podrobněji pro ADSL.

ADSL

U ADSL mají alternativci na výběr, zda poskytovat své služby buď na bázi přeprodeje velkoobchodních služeb Českého Telecomu, nebo na bázi ADSL propojení. První varianta je zcela v moci Českého Telecomu, který publikuje svou velkoobchodní nabídku přístupu, do které regulátor nezasahuje. Poslední řádná nabídka, kterou Český Telecom publikoval, pochází ze srpna 2004, kdy ČTc spustil své služby Internet Expres. Později, v souvislosti s uvedením varianty Internet Expres Optimal, pak přišel ještě s "akční velkoobchodní nabídkou", která ale nebyla vůbec zveřejněna. Časová platnost této "akční" nabídky mi není známa, podle alternativců prý již skončila ale je "operativně" prodlužována.

Druhou variantou je využití ADSL propojení. Propojení je obecně standardním vztahem mezi telekomunikačními operátory, a k propojení pro ADSL existuje i cenové rozhodnutí regulátora (03/PROP/2004) z 1. dubna 2004. S praktickým naplněním tohoto rozhodnutí ale mají alternativci problémy, které musel řešit regulátor formou rozhodnutí individuálních sporů. Jedním ze sporných momentů je i hrazení nákladů na tzv. nadhovorové pásmo, neboli za využití té části přenosového pásma, které ke svému fungování využívá ADSL. V původním rozhodnutí regulátora z loňského roku se píše, že alternativní operátor musí tyto náklady hradit pouze v případě, že nejsou hrazeny zákazníkem v rámci jeho měsíčního paušálu za pevnou telefonní linku. A tady je velkou otázkou, zda jsou či nejsou. To z původního rozhodnutí explicitně nevyplývá.

Nadhovorové pásmo: je či není v paušálu?

Alternativci se proto již dříve regulátora dotázali, jak to s nadhovorovým pásmem přesně je. Zástupci Czech On Line i Tiscali na včerejší tiskovce uvedli, že dostali odpověď v tom smyslu, že cenové programy Českého Telecomu již náklady za nadhovorové pásmo pokrývají (s výjimkou Home Mini). Pravda, týkalo se to původních tarifů, které Telecom nyní šmahem ruší, a místo nich zavádí nové (podrobněji). Jak to tedy bude s novými cenovými programy?

Na první pohled se vše zdá být jasné - nové (regulované) cenové programy zlevnily o 10, resp. 16 Kč, a současně přišly o kredit ve výši 102 Kč. Rozdíl je 92 Kč, resp. 86 Kč ve směru efektivního zdražení, nikoli zlevnění. Kam by se potom "ztratily" ještě náklady na nadhovorové pásmo? Pokud by se nějak odečetly, výše měsíčního paušálu by musela klesnout, a ne stoupnout (po uvážení ztráty kreditů).

Nebo ještě jinak, bez komplikace s kredity: dosavadní tarif Home Zero neobsahuje žádný kredit, a stojí méně než nový Telefon Standard. Je možné, aby levnější Home Zero obsahoval náklady na nadhovorové pásmy (jak se vyjádřil regulátor), a dražší Telefon Standard je neobsahoval?

Dodatek: za nadhovorové pásmo se má platit

Jenomže: součástí posledních rozhodnutí regulátora je i "Dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 03/PROP/2004" , který v zásadě říká toto:

alternativní operátoři musí při ADSL propojení platit Telecomu navíc ještě 158 Kč za nadhovorové pásmo na každé pevné lince.

Takovéto rozhodnutí by mělo svou logiku v případě, pokud by cenové programy Českého Telecomu již neobsahovaly náklady za nadhovorové pásmo. To je ale ve sporu s výše uvedenými skutečnostmi - s předchozím vyjádřením regulátora (ohledně původních tarifů) a s efektivním zdražením nových tarifů.

Pokud by ale platila druhá možnost, a náklady na nadhovorové pásmo již byly v nových cenových programech zahrnuty, bylo by i pak rozhodnutí regulátora nelogické: měl by snad zákazník platit za nadhovorové pásmo dvakrát? Jednou v rámci cenového programu, a podruhé skrze alternativního operátora, který příslušnou částku pouze přepošle Telecomu? Nebo Telecom adekvátně sníží výši měsíčního paušálu tomu, kdo si na své pevné lince kromě hlasu pořídí i ADSL, jako to dělal u tarifu Universal?

Nově oznámené cenové programy Českého Telecomu, určené pro souběh hlasu s ADSL (tarify Telefon Expres), nic takového nepřipouští, a jejich měsíční paušály jsou na haléř shodné s jejich "protějšky" bez ADSL. To odpovídá první variantě, neboli tomu že náklady na nadhovorové pásmo v nových cenových programech obsaženy nejsou.

Důsledek: zdražení ADSL

Alternativní operátoři, sdružení v asociaci ASK, na výše popsané nelogičnosti poukazují. Zdůrazňují zejména skutečnost, že nejprve jim regulátor odpověděl, že (původní) cenové programy Telecomu již pokrývají náklady na tzv. nadhovorové pásmo, a posléze jim přikázal tyto náklady explicitně hradit. Nyní by tedy měli platit Telecomu o 158 Kč na linku více, a to budou nutně muset promítnout do koncové ceny svých služeb, realizovaných přes ADSL propojení. Výsledné zdražení pro koncového zákazníka, oproti dosavadnímu stavu, vyhodnotili na 25 procent (u nejlevnější varianty). K tomu je ještě třeba vzít v úvahu i důsledky zákazu ADSL u tarifu Mini a vynucený přechod uživatelů na dražší hlasový tarif.

Zajímavá byla také jiná věc, na kterou alternativní operátoři včera poukázali: že koncem března jim regulátor poskytl k připomínkování návrh nového cenového rozhodnutí o ADSL propojení, které "podle indikací ČTÚ i podle metodiky mělo znamenat snížení cen za ADSL". Nakonec ale regulátor vydal úplně jiné rozhodnutí (vlastně jen dodatek k předchozímu rozhodnutí), a ceny nesnížil ale skrze platbu za nadhovorové pásmo naopak významně zvýšil.

Jaký bude osud Internetu zdarma?

Alternativní operátoři včera poukazovali také na řadu dalších nelogičností, které nedávná regulační smršť přinesla. Třeba na to, že jednorázový aktivační poplatek za zpřístupnění místní smyčky (v rámci unbundlingu) sice výrazně poklesl, ale stále je více než dvakrát vyšší než evropský průměr - a je také výrazně vyšší oproti zřizovacím poplatkům za pevnou linku (pokud ji zřizuje sám Český Telecom). Ale to by bylo na další dlouhé povídání.

Stejně tak alternativní operátoři ostře kritizovali nové stanovení terminačních (ale i originačních) poplatků za internetový dial-up. Podle jejich propočtů klesla cena za terminaci o 80 procent, zatímco cena za originaci naopak stoupla až o 27 procent. Obojí je v jejich neprospěch, a tudíž to výrazně zhorší možnost provozovat a dále rozvíjet služby na bázi dial-upu. Stejně tak to zmenší jejich šance efektivně konkurovat Českému Telecomu, a jemu naopak umožní ještě více posílit svou pozici na trhu.

Kromě toho poukazovali alternativci i na další nelogičnosti v oblasti dial-upu. Třeba na to, že regulátor nově stanovil ceny za internetovou originaci, a to shodně s hlasovou originací. S tím ovšem nekoresponduje skutečnost, že průměrná délka hlasového hovoru (3 minuty) je podstatně menší než délka dial-upového připojení (25 minut). Jelikož ale originační i terminační poplatky jsou lineární, tj. neobsahují jednorázovou složku, musí se tato jednorázová složka "rozpočítat" do minutové sazby, podle průměrné délky spojení. Když je ale tato délka tak rozdílná, měla by i minutová sazba vyjít rozdílně. Dosud rozdílná byla, ale nově už není - a to alternativci (a asi nejen oni) hodnotí jako chybu výpočtu. Ale i to by bylo na delší samostatné povídání.

Další nelogičností, na kterou jsem poukazoval již v předchozím článku zde na Živě, je to že ani výrazný pokles terminačních poplatků se neprojevil na poklesu koncových cen dial-upu u Českého Telecomu. Ty, alespoň podle mých závěrů, naopak ještě stouply.

Zajímavé ale je, že jak zástupci Czech On Line, tak i zástupci Tiscali se včera přihlásili k pokračování modelu Internet zdarma, který nebudou opouštět. Připustili ale, že nejspíše nepřežijí "virtuální ISP" (jako např. Seznam, Atlas, iDnes atd.), kteří také nabízí dial-up na principu "Internet zdarma", který ale fakticky provozuje některý alternativní operátor, a oni jej pouze přeprodávají.