Vyšlo na Lupě, . .2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b1101001.php3

Nad hospodářskými výsledky Českého Telecomu za 3Q2004

Výnosy celé skupiny Českého Telecomu za první tři čtvrtletí meziročně vzrostly o 24 procent. Výnosy samotného Telecomu, ze segmentu fixních komunikací, však mírně klesly. Nejvíce poklesly výnosy z hovorného, rostou naopak datové služby. Nejvíce však rostou příjmy od ostatních operátorů a příjmy ze zřizovacích poplatků.

Minulou středu, v předvečer státního svátku ČR, zveřejnil Český Telecom své ekonomické výsledky za první tři čtvrtletí letošního roku (tisková zpráva, prezentace pro analytiky). Jsou optimistické a v meziročním srovnání vykazují výrazný růst celkových výnosů i čistého zisku. O kolik, to ukazuje následující tabulka:

Za 3Q2003 Za 3Q2004 Změna v %
Celkové výnosy 37,519 mld. Kč 46,528 mld. Kč +24%
EBITDA 18,243 mld. Kč 22,491 mld. Kč +23%
Čistý zisk 3,700 mld. Kč 4,509 mld. Kč +22%
Tabulka: Výnosy, EBITDA a čistý zisk celé skupiny Českého Telecomu

K těmto celkovým výsledkům je třeba dodat, že jde o výsledky již tzv. konsolidované, neboli se započítáním "příspěvku" Eurotelu do celkového hospodaření Českého Telecomu. Výše tohoto příspěvku je ale závislá na výši majetkové účasti Telecomu v Eurotelu - a právě zde došlo meziročně k zásadní změně, která se promítla i do vykazovaných čísel. Během prvních tří čtvrtletí loňského roku vlastnil Telecom pouze 51 procent Eurotelu, a tak se do jeho tehdejších celkových výsledků započítávalo jen 51 procent jeho výsledků (jako tzv. částečná konsolidace, ve výši odpovídající tehdejšímu vlastnickému podílu). V roce 2004 už je ale ČTc stoprocentním vlastníkem Eurotelu, a tak se do výsledků letošních tří kvartálů započítávají výsledky Eurotelu již v plné výši (formou tzv. plné konsolidace).

Pokud bychom příspěvek Eurotelu zase odpočítali, resp. vzali pouze výsledky samotného Telecomu (bez Eurotelu, tj. pouze za segment fixních komunikací), celkový obrázek by vypadal poněkud odlišně:

Za 3Q2003 Za 3Q2004 Změna v %
Celkové výnosy 27,226 mld. Kč 25,682 mld. Kč - 5,67%
EBITDA 13,163 mld. Kč 12,461 mld. Kč -5,33%
Tabulka: Výnosy a EBITDA ČTc z fixních komunikací
Tabulka: Výnosy a EBITDA ČTc z fixních komunikací

Následující tabulka naopak ukazuje výnosy, dosažené samotným Eurotelem (tj. v segmentu mobilních komunikací) za loňské a letošní tři kvartály:

Za 3Q2003 Za 3Q2004 Změna v %
Celkové výnosy 20,182 mld. Kč 20,848 mld. Kč +3,3%
Tabulka: Výnosy Eurotelu

Výnosy Eurotelu tedy mírně rostou (o 3,3 procenta). Výnosy samotného Telecomu naopak mírně klesají (o 5,67%). Nynější nárůst výnosů celé skupiny Českého Telecomu, o 24%, je tedy dán především změnou v konsolidaci, neboli jiným způsobem započítávání výsledků Eurotelu do celkového součtu.

Obdobná situace přitom nastane i s celoročními výsledky a jejich meziročním srovnání. Výsledky Eurotelu se totiž do celkového součtu započítávaly 51 procenty až do konce listopadu, a teprve od loňského prosince již v plné výši.

Jak rostou fixní data?
Segment, u kterého si Český Telecom právem pochvaluje jeho nárůst, je segment (fixních) datových služeb. Přesněji: jde o segment internetu, datových služeb, služeb s přidanou hodnotou a ostatních telekomunikačních služeb, zahrnující mj. placené internetové služby (IOL), a také ADSL. Tento segment zaznamenal meziroční nárůst o 16,3%, když jeho výnosy za první tři kvartály kalendářního roku vzrostly z 2,320 mld. Kč na letošních 2,692 mld. Kč.

Celý tento segment lze dokonce detailněji "rozklíčovat":

  • placené internetové služby: nárůst o 4%, na 441 mil. Kč.
  • ADSL: výnosy 305 mil. Kč.
  • datové služby: meziroční nárůst o 14% procent, na 1,2 mld. Kč.
  • služby s přidanou hodnotou a ostatní telekomunikační služby: zbývá cca 746 mil. Kč

Vývoj výnosů v tomto segmentu za jednotlivá čtvrtletí ukazuje následující obrázek.

Jak klesá hovorné?
Pokud ale Telecom opakovaně hovoří o tom, že právě zvýšené výnosy v segmentu datových služeb kompenzují (byť jen částečně) úbytek výnosů v segmentu hlasových služeb:

Podíl internetu a datových služeb na celkových výnosech nadále rostl a částečně kompenzoval pokles výnosů z tradičních hlasových služeb.

pak mi to příliš nevychází. Celý segment datových služeb (včetně služeb s přidanou hodnotu a "ostatních" telekomunikačních služeb) sice vzrostl o 16,3 procenta, zatímco výnosy z hovorného poklesly celkově o 25 procent (z toho: analogové linky o 28%, ISDN o 16%). To na první pohled skutečně vypadá na "částečné kompenzování" (16,3% vs. 25%).

Ovšem v absolutních číslech to vypadá úplně jinak: nárůst o 16,3 procent u datových služeb odpovídá zvýšení výnosů o 372 mil Kč (z 2,320 mld. na 2,692 mld. Kč). Ovšem pokles hovorného o 25% je poklesem z 10,270 mld. Kč na 7,696 mld. Kč, neboli o plných 2,576 mld. Kč.

Počty linek a paušály
Výrazný pokles výnosů z hovorného u pevných linek doprovázel i mírný pokles výnosů z měsíčních paušálů, daný jednak změnami cenových programů, ale spíše asi úbytkem pevných linek. Ještě na konci loňského třetího čtvrtletí měl ČTc celkem 3,6 milionu pevných linek (z toho bylo 460 000 B-kanálů ISDN). Letos jich na konci třetího kvartálu bylo již jen 3,410 milionu (z toho 493 ISDN kanálů). Čistý meziroční úbytek analogových (PSTN) linek by tedy měl odpovídat počtu 223 tisíc, zatímco ISDN kanálů naopak přibylo 33 tisíc.

Výnosy z měsíčních paušálů poklesly meziročně z 9,149 mld. Kč na 8,909 mld., tedy celkově o 240 mil. Kč. Vývoj za jednotlivá čtvrtletí ukazuje následující obrázek.

Zveřejněn byl také údaj o průměrném počtu provolaných minut (MOU, Minutes of Use). Také ten mírně poklesl - z loňských 287 minut (v průměru za měsíc) na letošních 266 minut.

Poměr mezi hlasovými minutami a dial-upem se meziročně téměř nezměnil: z 53,2% (pro dial-up na konci 3Q2004) na 54,1% na konci 3Q2004.

Kde je největší růst?
Segmentem, který naopak výrazně roste a také výrazně přispívá ke kompenzaci klesajících výnosů z hovorného, jsou výnosy od jiných operátorů. Tedy například platby, které Telecom inkasuje od alternativních operátorů v rámci služeb, fungujících na bázi volby operátora (CS/CPS, za originaci i terminaci hovorů ve své síti). Zde Telecom dosáhl meziročního růstu ještě vyššího než u datových služeb - o plných 20 procent, na 2,8 miliardy korun. Jde přitom o výnosy jak od tuzemských operátorů, tak i od operátorů zahraničních. Přitom výnosy od tuzemských operátorů rostly ještě podstatně rychleji, meziročně o plných 39 procent (na cca 1,5 mld. Kč), zatímco výnosy od zahraničních operátorů rostly jen relativně málo, o cca 4 procenta, na 1,3 mld. Kč.

Vysoký nárůst v platbách od jiných tuzemských operátorů mi ale poněkud nekoresponduje s tím, jak se Telecom opakovaně pochlubil "zpomalením" volby operátora:

Stejně jako ve druhém čtvrtletí, také ve třetím čtvrtletí došlo ke stagnaci v nárůstu provozu přes CS/CPS, což podtrhuje zlepšení konkurenčního postavení ČESKÉHO TELECOMU oproti ostatním provozovatelům pevných linek, a to v podmínkách nepříznivého regulatorního prostředí.

Pravdou je, že Telecom také sám platí ostatním operátorům, nejvíce asi za terminaci internetového dial-upu. V porovnání s částkami, které sám inkasuje od ostatních operátorů, se dokonce dostává "do minusu" - za loňské tři kvartály zaplatil (a dal si tudíž do nákladů) 3,711 mld. Kč, zatímco za letošní tři kvartály to bylo 3,641 mld. Kč. Důležitý je ale trend: zatímco příjmy od ostatních operátorů výrazně rostou (celkově o 20 procent, od tuzemských dokonce o 39 procent), pak jeho výdaje (platby ostatním operátorům) naopak mírně klesají.

Pokud by tento trend vydržel, dostal by se Telecom v platbách od/k jiným operátorům do plusu zhruba za dva roky.

S výnosy od ostatních operátorů ovšem úzce souvisí i další "kolonka", a to poplatky za zřizování a ostatní výnosy. Sem by zřejmě měly patřit výnosy například za zřizování ADSL přípojek, či za zřízení "zpřístupněné místní smyčky", nebo sazby inkasované za převedení zákazníka na pevnou předvolbu operátora (CPS). Že nejde o zanedbatelné položky, svědčí celkový objem tohoto segmentu: za první tři kvartály loňského roku se jednalo o 1181 milionů Kč, zatímco za letošní 3Q šlo již o 1679 mil. Kč. To odpovídá nárůstu o 42,2%

Pro přehlednost následuje ještě tabulka se strukturou výnosů samotného Českého Telecomu (za segment fixních komunikací):

3Q2003 3Q2004 změna v procentech
Pronajaté okruhy 2031 mil. Kč 2090 mil. Kč +2,9%
Zřizování a ostatní 1181 mil. Kč 1679 mil. Kč +42,25
Prodej zařízení materiálu 208 mil. Kč 202 mil. Kč -2,9%
Výnosy od provozovatelů jiných sítí 2332 mil. Kč 2797 mil. Kč +19,9%
Internet, datové služby, služby s přidanou hodnotou a ostatní telek. služby 2320 mil. Kč 2692 mil. Kč +16%
Paušály 9149 mil. Kč 8909 mil. Kč -2,6%
Hovorné 10270 mil. Kč 7696 mil. Kč -25,1%
Tabulka: Struktura výnosů Českého Telecomu (z pevných linek)