Vyšlo na Živě, 27.9.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0923001.php3

Jak se ÚOOÚ chystá na spamming

Včerejší tisková konference Úřadu pro ochranu osobních údajů naznačila něco z toho, jak bude tento nezávislý Úřad bojovat proti nevyžádaným obchodním sdělením, na základě nového "antispamového" zákona. Chystá on-line formulář pro podávání stížností, připravuje svá konkrétná stanoviska, a hodlá otevřít také diskusní fórum k aplikování svých nových kompetencí.

Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož hlavní poslání vyplývá již z jeho názvu, získal nedávno další povinnosti a kompetence. Až dosud se řídil hlavně zákonem č. 101/2000 Sb. ("O ochraně osobních údajů …"), ale od 7.9.2004 se jej týká také zákon č. 480/2004 Sb. ("O některých službách informační společnosti"). Ten mu totiž ukládá "výkon dozoru nad dodržováním zákona [č 480/2004 Sb.] pro šíření obchodních sdělení". Jinými slovy: právě ÚOOÚ je nyní tím, kdo by měl zkoumat a řešit případná porušení nového "antispamového" zákona.

Jak je ale Úřad na své nové úkoly a kompetence připraven? Jaké postupy bude používat on, a jaké by měli používat ti, kteří se cítí poškozeni spamem a hodlají se obrátit o pomoc právě k tomuto úřadu? Včera se na ÚOOÚ konala pravidelná tisková konference, která naznačila některé odpovědi.

Jak se obracet na Úřad?

Podle své tiskové zprávy přijímá v současné době Úřad stížnosti občanů na šíření spamu "provizorně", v podobě pro podání stížností obvyklé - ve formě písemného či elektronického podání. Další možností je to, aby stěžovatel přišel přímo na Úřad a zde jeho stížnost zaznamenal odpovědný pracovník Úřadu. K tomu je dlužno dodat, že na Úřad má smysl se obracet jen s těmi spamy, které mají charakter nevyžádaného obchodního sdělení (protože náš nový zákon se vztahuje pouze na tento druh spamů), a navíc jen v případě, že jde o spam "v dosahu naší národní legislativy" (což může mít poněkud komplikovanější vymezení).

Podstatnou náležitostí takovéhoto podání je text nevyžádaného obchodního sdělení, a také plné "internetové záhlaví" (všechny hlavičky) původní zprávy.

Důležité ale je, že jde pouze o dočasné (provizorní) řešení, a na definitivním řešení Úřad teprve pracuje. To by mělo mít podobu propracovanějšího formuláře, kterým by stěžovatel musel projít, s tím že bude dotazován na relevantní skutečnosti, které Úřadu následně pomohou případ řešit.

Stížnosti, přijaté skrz formulář, prý dostane nejprve do ruky odbor informatiky Úřadu (asi k posouzení technických aspektů, rozbor hlaviček apod.). Pak by je měl dostat odbor kontroly, který se bude snažit dopátrat odesilatele (resp. rozesilatele). Následně by se oprávněné stížnosti měly dostat až k odboru správního řízení, který bude rozhodovat o udělení sankcí (pokut), bude je vymáhat atd.

Úřad by tedy neměl zřizovat žádný "samostatný antispamový odbor", a jeho nové úkoly budou řešit jeho stávající útvary.

Kde bude laťka?

Na přípravě nového formuláře pro podávání stížností Úřad teprve pracuje, prý ve spolupráci se zainteresovanými partnery. Jedním z technických problémů, které přitom musí řešit, je i jeho vlastní ochrana před účinky zavirovaných či jinak nebezpečných zpráv, kterými budou stěžovatelé dokládat své stížnosti.

Ještě komplikovanější ale podle mého názoru bude něco jiného: Úřad si nutně musí stanovit určitou "laťku", ohledně toho co již bude považovat za spam a co ještě nikoli, a tuto pak určitým způsobem zabudovat do příslušného formuláře pro podávání stížností. Díky tomu si pak budou moci stěžovatelé sami udělat představu o tom, jakou šanci má jejich podání, aby bylo vyhodnoceno jako oprávněná stížnost. To by mohlo odfiltrovat část "jasných" případů (kdy se nejedná o spam).

Na včerejší tiskovce zaznělo, že Úřad teprve studuje nový zákon a dělá si na něj svůj názor. Jinými slovy: příslušnou laťku teprve hledá. Snad mu to nebude trvat příliš dlouho.

Již na příští pátek je například svolán seminář k novému "antispamovému" zákonu (č. 480/2004 Sb.), který pořádá MI ČR, a kterého by se měl zúčastnit ministr Mlynář i předseda ÚOOÚ Neuwirt. Tématem bude "výklad nového zákona, zejména problematiky spamu". Podrobnosti včetně pozvánky zde. Považuji za pravděpodobné, že již zde zazní alespoň základní obrysy "laťky", kterou ÚOOÚ zvolí.

Laťka bude veřejná

V reakci na to, že Úřad si teprve dělá detailnější názor na celou problematiku, jsem se včera zeptal i na to, jak se svým budoucím názorem naloží. Zda jej bude publikovat, a s ním nejspíše i detailnější stanoviska k různým souvisejícím aspektům, tak aby se s ním veřejnost mohl seznámit a řídit se podle něj. Odpověď byla samozřejmě kladná (Úřad zveřejňuje svá stanoviska již nyní, má na to na svém webu samostatnou sekci).

Jedna z konkrétních informací, které s tím vším souvisí, je to že týdnu od 18. října hodlá ÚOOÚ otevřít na svém webu diskusní fórum k "problematice aplikace své nové kompetence". Zřejmě tedy má zájem i na názoru veřejnosti a existenci zpětné vazby.

ÚOOÚ vs. MI ČR?

Součástí hledání "té správné laťky" bude i názor Úřadu na četné konkrétní aspekty, více či méně detailní. Příkladem může být problematika reklamních patiček, vkládaných různými freemaily do odesílaných zpráv.

Na včerejší tiskovce zaznělo, že takovéto stanovisko k patičkám by Úřad mohl zveřejnit jako první, snad již v dohledné době. To by mohlo být docela zajímavé, protože své stanovisko ke stejnému problému již vydalo MI ČR, které neshledalo že by reklamní patičky porušovaly nový zákon a představovaly nevyžádaná komerční sdělení. Stanovisko ÚOOÚ, které bude dbát na dodržování relevantní části zákona, ale nemusí být nutně shodné se stanoviskem ministerstva, které zákon připravilo. Při včerejší diskusi nad tím aspektem jsem pochopil, že věc je stále otevřená, a že sám předseda ÚOOÚ Neuwirt se na reklamní patičky dívá přísněji, než jak vyznívá stanovisko MI ČR.

Pokud by ke stejným aspektům existovala různá stanoviska MI ČR jako autora zákona a ÚOOÚ jako jeho "vykonavatele" (dozoru nad jeho dodržováním), bylo by to možná poněkud kuriózní, ale samo o sobě by to nemusela být žádnou tragédií. Ostatně, koresponduje to i s tím, že přesné vymezení spamu je značně netriviální. Rozhodující pochopitelně bude názor a "laťka" toho, komu je svěřen dozor nad dodržováním příslušných částí zákona (a to je ÚOOÚ). Po včerejší diskusi na ÚOOÚ jsem nabyl dojmu, že Úřad bude mít tendenci přistupovat k celé problematice spammingu spíše přísněji než benevolentněji.

Patičky: ano či ne?

Na závěr si neodpustím vlastní názor na problematiku reklamních patiček, vkládaných do textu odesílaných zpráv. Zdůrazňuji ale, že nejde o pokud vykládat zákon, ale o jejich hodnocení zcela nezávisle na novém zákonu.

Osobně bych reklamní patičky za problematické (ani za spam) nepovažoval. Vede mne k tomu zejména to, že při jejich vkládání nedochází k vytváření nových mailů. Jde o zprávy, které by tak jako tak byly odeslány, i kdyby se do nich reklamní patičky nevkládaly. To, že do nich jsou reklamní patičky s obchodním sdělením vkládány, je výsledkem volby odesilatele, který se rozhodl využít zdarma poskytované poštovní služby (a touto formou za to vlastně platí). Stejně tak mohl využít jiné služby (nejspíše placené), které reklamní patičky do odesílaných zpráv nevkládají.

Podstatná však může být velikost reklamních patiček - pokud to budou dvě, tři či čtyři řádky, pak v tom nevidím problém. Stránkové citáty z bible, koránu, firemních ceníků či reklamních brožur apod. by už byly něco jiného. Háček může být také v obsahu reklamních patiček - co kdyby třeba šlo o Viagru, či o něco ještě explicitnějšího? To už pak ale není o spammingu, ale o obsahu …

Jaký na to máte názor vy?