Vyšlo na Lupě, 20.4.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0520001.php3

Jaké bude "jiné" ADSL?

Na obzoru jsou nové nabídky ADSL, realizované jinak než přeprodejem toho, co podle svých představ navrhl a připravil Český Telecom. České radiokomunikace a Telenor Networks vsadily na zpřístupnění místní smyčky, Czech On Line zase na propojení. Telenor a Czech On Line chtějí nabízet služby na velkoobchodní bázi, Radiokomunikace přímo koncovým zákazníkům.

Naše "ASDL scéna" je již delší dobu značně jednotvárná, alespoň pokud jde o rozsah a parametry nabízených služeb. Všechny nabídky (až na jednu výjimku) totiž vychází z toho, jak ADSL navrhl a dimenzoval Český Telecom. Není ostatně divu, když jde fakticky jen o přeprodej jeho služeb, a jednotliví "přeprodejci" mohou soutěžit pouze v tom, jak málo si k základní ceně Telecomu přirazí. Na nějakou změnu v rychlostech či agregaci při tomto "přeprodejním modelu" nemají šanci. Jedinou výjimkou až dosud bylo GTS, které nabízí "své vlastní ADSL" (GTSL) na vlastních místních smyčkách, které provozuje ve vymezených částech Prahy 1 a 2.

Jak se ale zdá, situace by se mohla v brzké domě změnit. Na trhu by se měly již brzy objevit nové nabídky ADSL služeb, které budou vycházet z jiných "obchodních modelů" a také z jiných technických řešení, než je dosavadní přeprodej velkoobchodních služeb ČTc. Pravdou je, že zpočátku budou dostupné jen v několika málo lokalitách, a teprve s postupem času (a zřejmě i podle obchodní úspěšnosti) se budou rozšiřovat i do dalších lokalit. Pravdou také je, že alespoň zpočátku budou tyto nabídky cílit spíše na business zákazníky, než na rezidenční segment. Na druhou stranu i tyto nabídky jistě přinesou tolik potřebný čerstvý vzduch do již zadýchaného ovzduší kolem ADSL, a měly by pomoci rozhýbat trh s ADSL službami. To by pak mělo prospět i té jeho části, která je zaměřena na rezidenční zákazníky (soukromé osoby a domácnosti).

V současné době se rýsují tři takovéto "alternativní" nabídky ADSL služeb (nepočítáme-li již existující alternativu v podobě GTSL), od společností:

 • Czech On Line
 • České radiokomunikace
 • Telenor Networks
Co chystá Czech On Line?
Zatím nejméně je toho známo o záměrech společnosti Czech On Line. V médiích se nedávno objevila velmi strohá informace o tom, že tato společnost chystá velkoobchodní nabídku ADSL služeb, bez dalšího upřesnění. Vzhledem k tomu, že Czech On Line nemá podepsanou smlouvu o unbundlingu (zpřístupnění místní smyčky) s Telecomem, a ani nebyl nikde zmiňován jako zájemce o takovouto smlouvu, dovolím si předpokládat že půjde o ADSL služby realizované skrze propojení s Českým Telecomem. Czech On Line je totiž jedním z mála operátorů, kteří vytrvali ve svých snahách domoci se takovéhoto propojení, a regulátor nedávno rozhodl příslušný spor o propojení v jeho prospěch.

Takže to, co by Czech On Line mohl nabízet svým zákazníkům, by bylo právě (a pouze) to, co by se mu podařilo vyjednat v rámci propojení s Telecomem (zejména pokud jde o rychlosti, agregaci a další parametry). Nejspíše by se to tedy až tak moc nelišilo od dosud nabízených variant ADSL. Pokud by ale Czech On Line poskytoval takovéto "podobné" služby na velkoobchodní bázi dalším operátorům, resp. providerům, jaký by to mělo smysl?

Smysl by viděl byl v tom, že Czech On Line by byl jakýmsi "zprostředkovatele ADSL propojení", ke kterému by pak mohl přidat nějaké vlastní služby. Z větší části by tak fakticky prodával svou schopnost úspěšně absolvovat martyrium sjednávání propojovacích dohod s Telecomem. Tipuji, že jeho velkoobchodní nabídka by mohla být zajímavá pro menší operátory a providery, kteří nedisponují dostatečným "vyjednávacím potenciálem" na sjednání vlastních propojovacích dohod s Telecomem. Tito operátoři/provideři by pak mohli přicházet na trh s nabídkami, cílenými i na rezidenční segment.

Co chystají České radiokomunikace?
Odlišný přístup, co do obchodního modelu i technické realizace, zvolily České radiokomunikace. Ty vsadily na vlastní DSL technologii, nasazenou na místní smyčky získané skrze mechanismus jejich zpřístupnění (unbundling). Jak známo, ČRa jsou jedním ze dvou subjektů, které smlouvu o zpřístupnění již podepsaly.

Základní obrysy své budoucí nabídky ADSL služeb, realizovaných touto cestou, ČRa naznačily toto úterý, na konferenci Vysokorychlostní sítě 2004. Na rozdíl od Czech OnLine (a také nabídky od Telenoru), zřejmě nepůjde o nabídku velkoobchodních služeb, ale o nabídku určenou již přímo koncovým zákazníkům.

Podobně jako Telenor se ČRa rozhodly nasadit na zpřístupnění místní smyčky dvě technologie z rodiny xDSL:

 • ADSL (s dosahem max. 3 km, což není dáno možnostmi technologie ale požadavky Telecomu), s (technologií daným) maximem 8 Mbps na downstreamu a s tím, že využíváno je pouze nadhovorové pásmo místní smyčky
 • SHDSL (Single Pair high bit rate DSL), se stejnou rychlostí v obou směrech (jde o symetrické řešení), s možným dosahem i na větší vzdálenosti a s využitím celého frekvenčního pásma místní smyčky

Podle úterní prezentace ČRa by obě datové služby měly být nabízeny společně s hlasovými službami, v klasické "switched" podobě (PSTN a ISDN BRI a PRI) i v podobě VOIP (VoDSL).

V případě ADSL by datové služby měly být nabízeny s agregací 1:10 až 1:5, v případ SHDSL bez agregace (resp. agregací 1:1).

U SHDSL by rychlosti měly dosahovat až 2 Mbit/s (v obou směrech), u ADSL by měly být nabízeny tyto rychlosti:

 • 512/128 kbit/s
 • 1024/256 kbit/s
 • 2048/512 kbit/s

Zkušební provoz probíhá již od března t.r., řádný provoz by měl začít na přelomu května a června, zpočátku v Praze a (zřejmě) Českých Budějovicích. Do konce roku pak ČRa plánují zpřístupnit popisované služby ve 20 lokalitách v ČR.

Co chystá Telenor?
Nejvíce a nejpodrobněji o svých záměrech a plánech informuje společnost Telenor Networks, která je vedle ČRa dalším držitelem "smlouvy o zpřístupnění" (historicky prvním, protože smlouvu podepsala jako první, 5. prosince 2003). Její nabídka tedy bude také založena na využití vlastní DSL technologie (hlavně od Alcatelu), nasazené na "zpřístupněné" místní smyčky. Na rozdíl od ČRa však Telenor Networks hodlá poskytovat své služby dalším operátorům a providerům, formou velkoobchodních (wholesale) služeb.

Pokud jde o volbu technologie, pak i zde se Telenor a ČRa shodli na ADSL a SHDSL. Vzhledem k velkoobchodnímu charakteru služeb Telenoru je samozřejmě odlišné "zakončení" DSL služeb: zatímco ČRa budou zajišťovat pro své koncové zákazníky přístup k Internetu i samotné hlasové služby, Telenor bude předávat datový provoz příslušnému operátorovi/providerovi na výstupu ze své ATM sítě.

ADSL služby hodlá Telenor nabízet ve dvou produktových řadách:

 • ADSL So-Ho, s agregací 1:30 a s rychlostmi 512/128 a 1024/256 kbit/s
 • ADSL Business Line, s agregací 1:4 a rychlostmi 256/64, 512/128, 1024/256 a 1024/384 kbit/s.

Uvedené rychlosti jsou nominální (ve smyslu: maximální). V případě řady Business Line je garantována i minimální přenosová rychlost: například přípojka s (nominální) rychlostí 1024 kbit/s na downstream má garantovánu minimální přenosovou rychlost 256 kbit/s (což přesně odpovídá agregaci 1:4). Na upstream je nominální rychlost současně rychlostí garantovanou tj. jde o agregaci 1:1).

Popsán byl i způsob řešení agregace: ke každému koncovému uživateli povede samostatný virtuální okruh (VC) ATM sítě, provozovaný v režimu VBR (Variable Bit Rate, buď rt-VBR nebo nrt-VBR). Pro každého operátora/providera budou virtuální okruhy jeho klientů sdruženy do společné virtuální cesty (VP), samostatně pro služby ADSL So-Ho a ADSL Business Line. V rámci těchto virtuálních cest (VP) pak bude docházet k příslušné agregaci (1:30, resp. 1:4).

SHDSL služby bude Telenor poskytovat ve třech produktových řadách:

 • SHDSL Dynamic, s rychlostmi 512 a 1024 kbit/s (vždy v obou směrech stejně, jde o symetrickou DSL technologii), s agregací 1:4 a s garantovanou min. rychlostí 256, resp. 512 kbit/s.
 • SHDSL Fixed, s garantovanými rychlostmi 512 a 1024 kbit/s (bez agregace, resp. s agregací 1:1)
 • Private Network SHDSL, opět s rychlostmi 512 a 1024 kbit/s (jde o propojení dvou koncových účastníků).

Jak k ADSL, tak i SHDSL službám přitom bude nabízena i smlouva SLA (Service Level Agreement), zaručující kvalitativní parametry. Např. u ADSL Business Line a u všech SHDSL bude měsíční dostupnost 99,5%.

Také Telenor Networks, podobně jako ČRa, chce začít nabízet své DSL služby již "naostro" od počátku června. Od února přitom probíhal pilotní provoz v lokalitě Fibichova, a v roli zákazníků Telenoru se na něm podíleli čtyři operátoři: Contactel, Czech OnLine, GTS a Nextra. Každý z nich pak měl několik svých (koncových) zákazníků jako účastníků pilotního provozu.

Jak včera na setkání s novináři naznačili představitelé Telenoru, pilotní provoz ukázal že na zpřístupněných místních smyčkách je možné dosahovat i vyšších rychlosti, než s jakými se dosud počítalo. Například u ADSL by zřejmě bylo možné jít až na plných 8 Mbit/s, a u SHDSL na 2 megabity (zde je zajímavá odlišnost Telenoru od ČRa, který rovnou hovoří o nabídce na 2 Mbit/s, zatímco Telenor dosud uvádí jen 1 Mbit/s). Omezením u ADSL je ale max. délka místní smyčky 3 km (což je dáno požadavky Telecomu). Dalším omezením, které vyplývá z požadavků Telecomu, je to že "zpřístupnit" lze jen ty místní smyčky, které jsou "aktivní" (jsou na nich poskytovány hlasové služby). Takže pokud chce nějaký koncový zákazník využít DSL služeb Telenor Networks (zprostředkovaně přes dalšího operátora/providera, jelikož jde o velkoobchodní služby), musí na to obětovat svou již existující pevnou telefonní linku. Nebo si musí nejprve nechat zřídit novou pevnou linku od Telecomu (a stát s jeho zákazníkem), a teprve pak si nechat tuto místní smyčku zpřístupnit a stát se zákazníkem někoho jiného. Logické, že?

K 1. červnu, kdy má být ukončen pilotní provoz a zahájen řádný provoz, by mělo být v dosahu Telenoru na 62 000 pevných linek v lokalitách Dlouhá, Fibichova, Letná, Praha-střed a UTB. S tím, jak bude postupovat předávání kolokačních prostor, by měly být zpřístupněny lokality:

 • do konce června: Libeň, Pštrossova, Školská, Těšnov, Vinohrady. Tím by "pokrytí" stouplo na 113 000 pevných linek
 • do konce července: Dejvice, Pankrác, Vršovice, celkem 181 000 linek
 • ve druhé polovině 2004: Holešovice, Malostranské náměstí, Smíchov, Václavská, celkem 230 000 linek (stále vše v Praze)
 • do konce roku 2004: pokrytí by se mělo rozšířit do měst Brno, Ostrava, Plzeň, Hradec králové, Liberec, Pardubice, Olomouc, České Budějovice, Zlín, Ústí nad Labem a Karlovy Vary