Vyšlo na Lupě, 5.12.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b1205001.php3

Jak rychlé je české ADSL?

Podle výsledků měření serveru DSL.CZ se skutečně dosahovaná rychlost na přípojkách 512/128 kbps pohybuje v průměru kolem 245 kbps, s poměrně velkými odchylkami u jednotlivých providerů. Obdobná měření ve Velké Británii vykazují 430 až 450 kbps u deseti nejlepších ISP. Telecom sám uvedl při prezentaci nového ADSL očekávanou průměrnou rychlost kolem 350 kbps.

V minulých dnech nás regulátor seznámil s tím, jak je naše ADSL drahé. Dospěl k závěru, že ceny u nás jsou na evropském průměru (podrobněji viz článek "Cenové srovnání ČTÚ: jsme na průměru"). Jeho zkoumání se však omezilo hlavně na cenové aspekty a nominální rychlost, s tím že další aspekty (stupeň agregace, celková kvalita služby, skutečně dosahovaná přenosová rychlost atd.) byly zohledněny již méně, případně vůbec ne. Faktem je, že je obtížné získat pro tyto další aspekty potřebné podklady, a také je správně zohlednit. Částečně by mohl pomoci audit ADSL, který se chystá financovat Ministerstvo informatiky a který by měli provést lidé z odborných pracovišť ČVUT - ale to je teprve hudba budoucnosti.

Již dnes ale jsou dostupné jiné údaje, které lze využít k prvnímu náhledu na to, jak je naše ADSL ve skutečnosti rychlé, či naopak pomalé. Jde o výsledky měření, které již delší dobu provádí server DSL.CZ, skrze svůj "Speedmeter". Před časem bylo fungování této měřící služby upraveno tak, aby se provozovatel mohl dozvědět, jaký druh přípojky je právě měřen, a přes kterého providera tato přípojka vede do Internetu. Tyto informace následně umožňují "odfiltrovat" jiné přípojky než ADSL, a naměřené výsledky (už jen pro ADSL) pak rozdělit ještě podle jednotlivých providerů.

V průběhu listopadu takto na DSL.CZ proběhlo celkem 164 954 měření, z nichž 17 712 se týkalo ADSL přípojek. Následovalo ještě "očištění" o některá měření (např. ta, kde uživatel neuvedl svého providera a typ ADSL služby), a z výsledku vznikla tabulka, ukazující jakých reálných rychlostí dosahují ADSL přípojky od jednotlivých providerů. V plném rozsahu ji najdete na DSL.CZ, zde je její zřejmě nejzajímavější část, týkající se nejpoužívanějších přípojek s nejnižší cenou, s objemovými limity a s agregací 1:50

512/128
kbps
192/64
kbps
Contactel 251 N/A
Czech On Line (Volný) 360 122
Český Bezdrát 388 N/A
Český Telecom (IOL) 338 123
IPEX 355 105
Nextra 238 118
SkyNet 226 85
Tiscali 134 117
Ostatní 391 123
Celkový průměr 245 115
% z objednané rychlosti 48% 60%
Tabulka: skutečně dosahované rychlosti za listopad 2003 podle providerů

Z této tabulky je patrný poměrně velký rozptyl přes jednotlivé providery, což může mít řadu různých důvodů. Na serveru DSL. CZ to komentují takto:

Ve výsledcích je vidět, že v současné době nejrychlejší ADSL mají Český Telecom a menší poskytovalé. U Českého Telecomu je hlavním důvodem překročení kritického množství klientů, kde důsledky chování velmi aktivních uživatelů jsou v rámci relativně velkého počtu klientů eliminovány. Dá se očekávat, že ostatní velcí ADSL poskytovatelé (Contactel, Czech Online, Nextra, SkyNet, Tiscali) se budou postupně rychlostem dosahovaným Českým Telecomem přibližovat.

Důvodem pro slušné rychlosti dosahované u menších poskytovatelů je fakt, že vzhledem k malému počtu klientů nedochází k plnému efektu agregace. Pokud se těmto poskytovatelům vyplatí nabízet ADSL i nadále, dá se u nich při nezměněných technických podmínkách ze strany Českého Telecomu spíše očekávat snižování průměrných dosahovaných rychlostí.

Další zajímavou částí naměřených výsledků jsou celkové průměry přes všechny rychlosti:

Agregace 1:50, s limitem agregace 1:20, bez limitu
512/
128
kbps
1024/
256
kbps
192/
64
kbps
320/
128
kbps
256/
64
kbps
512/
128
kbps
1024/
256
kbps
Celkový průměr 245 404 115 169 145 298 375
% z objednané rychlosti 48% 39% 60% 53% 57% 58% 37%
Tabulka: celkové průměry podle ADSL služeb

Velmi zarážející mi přijdou nízká čísla u přípojek bez limitů (s agregací 1:20), kterých je zatím jen málo a agregace by se na nich nemusela tolik projevovat.

Pro celkové hodnocení uvedených výsledků je ale nutné vzít v úvahu, že z principu nemohou být reprezentativní, a to ani při nejpropracovanější metodice samotného měření a zpracování výsledků: na Speedmeter se totiž obrací jen ti uživatelé, kteří o to mají sami zájem, resp. sami se tak rozhodnou učinit. Nejde tedy o reprezentativní vzorek všech uživatelů, resp. vlastníků připojení. Intuitivně lze tušit, že výrazně větší zastoupení asi budou mít ti, kteří nejsou s rychlostí své přípojky spokojeni. To by pak znamenalo, že naměřené hodnoty je třeba chápat ve smyslu spodního odhadu, zatímco při skutečně reprezentativním vzorku by výsledek byl zřejmě příznivější (vyšší).

Zajímavá je ale v této souvislosti následující tabulka, kterou při nedávném představení nové podoby svého ADSL použil ve své prezentaci Český Telecom:

zdroj: Český Telecom, prezentace z 26.11.2003

Povšimněte si dobře, že sám Telecom odhaduje, že na jeho přípojkách (resp. přípojkách IOL-u) bude průměrná rychlost dosahovat kolem 350 kbps (při "nominální" rychlosti 512 kbps). To je velmi blízko hodnotě 338 kbps, kterou IOL-u naměřili na DSL.CZ!!! Takže výsledky toto měření asi nebudou zase až tak "ujeté" ….

Snad jen pro připomenutí "slavná" věta, kterou Telecom původně předvídal možný pokles rychlosti v důsledku agregace:

Skutečná dostupná rychlost zákazníkovi se bude velmi blížit hodnotám, které si zákazník objedná.

Ještě v dubnu t.r., po první srovnávací studii regulátora, Telecom trval na svém stanovisku (podrobněji):

ČTc vítá odmítnutí zavádějících argumentů kritizujících tzv. agregační poměr. Regulátor potvrdil fakt, ze rychlost pro koncové uživatele není přímo závislá na agregačním poměru a že tedy není možné dělit rychlost poskytované služby podle výše agregačního koeficientu. Zpráva ČTÚ jasně uvádí, že agregace uplatňovaná ČTc je běžně užívaná i u ostatních operátorů v zahraničí a že skutečná rychlost se bude blížit hodnotám, které si zákazník objedná.

Nyní tedy již názor změnil a říká něco jiného, co více odpovídá realitě.

Jaké je srovnání se zahraničím?

Pokud bychom chtěli srovnávat naši "očekávanou" a i skutečně naměřenou efektivní rychlost s tím, co se na stejných ADSL přípojkách (512 kbps, agregace 1:50) dosahuje v zahraničí, pak by to asi nedopadlo moc dobře. Například ve Velké Británii, podle serveru ADSLguide http://www.adslguide.org.uk/tools/speedtest.asp, je typická hodnota efektivní rychlosti 460 kbps (stále při nominální rychlosti 512 kbps).

Zmíněný britský server přitom provádí obdobná měření jako náš DSL.CZ (byť jen pro přípojky 512 kbps na downstream), a pravidelně zveřejňuje výsledky. Jejich aktuální přehled najdete zde. Desítka nejlepších britských providerů přitom dlouhodobě dosahuje efektivních rychlosti mezi 430 a 450 kbps. Opět je ale třeba uvážit, že stejně jako v ČR nejde o měření na reprezentativním vzorku přípojek (ale pouze na těch, jejichž majitelé se sami rozhodli měření podstoupit).

TOP 10 ISP v UK, za říjen 2003