Vyšlo na isdn.cz, 12.9.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0911002.php3

Připojíte se ke dni širokopásmových služeb?

28. října bude v ČR státní svátek, ale slavit bude i celá Evropa - tzv. "Broadband Day", alias den širokopásmových služeb, v pořadí již třetí. Tentokráte bude zaměřen na výměnu zkušeností mezi místními a regionálními iniciativami, a na financování infrastruktury. V ČR vyzývá k aktivní účasti Česká asociace kompetitivních komunikací.

Širokopásmové služby, alias tzv. broadband, jsou oblastí, které se u nás dosud nevěnuje příliš velká pozornost. Pravda, již existují první nabídky "širokopásmového přístupu k Internetu", v podání kabelových operátorů a v podobě ADSL služeb, či různých bezdrátových služeb apod., ale jejich rozšíření a zejména dostupnost pro nejširší vrstvy obyvatelstva jsou zatím velmi malé. Prakticky úplně u nás chybí seriózní úvahy o tom, co by tyto služby mohly přinést, změnit, co by mohly nastartovat a dále rozvíjet. Tedy úvahy a diskuse o aplikacích, službách, obsahu, o možnostech využití, o dopadech na nejrůznější stránky společnosti, od ekonomiky, přes vzdělání, kulturu apod. Pokud se o broadbandu vůbec diskutuje, pak jen v kontextu vysokorychlostního přístupu k Internetu, a i zde většina diskusí stejně končí u špatné dostupnosti, vysokých cen, a v poslední době ještě u zavádění objemových limitů, které "přeci musí každému běžnému uživateli stačit".

V Evropské unii je v tomto ohledu situace poněkud lepší, alespoň díky tomu, že problematika širokopásmových služeb je zde akcentována výrazně více než u nás. Jak?

Například díky koncepci eEurope 2005, která navázala na předchozí "narrowband" koncepci eEurope z roku 1999, a zavázala členské země k podpoře širokopásmových služeb a jejich rozvoji. Každá z členských zemí by si například měla "udělat jasno" v tom, co a jak hodlá v této oblasti dělat, a vše zformulovat do podoby tzv. národní širokopásmové strategie (National Broadband Strategy). K tomu by mělo dojít nejpozději do konce letošního roku. Zatím mají svou "národní širokopásmovou strategii" jen čtyři členské země: Británie, Francie, Irsko a Portugalsko.

Také Česká republika bude muset připravit takovouto národní strategii, a to nejpozději k našemu vstupu do EU - který se u rychle blíží.

Jak vznikl "Broadband Day"?

Aby napomohl dosažení vytčených cílů v oblasti širokopásmových služeb, a dále motivoval členské země k přípravě i následné realizaci svých strategií, rozhodl se evropský komisař pro informační společnost, Erkki Liikanen, vyhlásit tzv. "dny širokopásmových služeb" (Broadband Day), s celoevropskou působností. Jde o jakýsi symbolický svátek broadbandu, jehož hlavním cílem je přilákat pozornost k celé problematice a napomoci tak jejímu řešení. Zajímavostí jistě je, že jde o svátek, který se slaví vícekrát do roka.

První "Broadband Day" proběhl 28. ledna 2003 v Bruselu, byl určen jak pro zástupce veřejného sektoru členských zemí, tak i pro zástupce sektoru privátního, a sloužil potřebám výměny zkušeností s přípravou národních koncepcí jednotlivých států v oblasti širokopásmových služeb.

Druhý "Broadband Day" proběhl 15. července 2003, a byl věnován problematice poptávky po širokopásmových službách, a dále roli veřejného sektoru coby poskytovatele obsahu.

No a právě na 28. října 2003 se chystá v pořadí již třetí "Broadband Day", který by tentokráte měl být věnovaný výměně zkušeností a tzv. "best practicesů mezi místními a regionálními iniciativami, a měl by se zabývat zejména problematikou agregace poptávky a financováním širokopásmových infrastruktur.

ČAKK vyzývá k aktivní účasti

Problematiky širokopásmových služeb si u nás tradičně nejvíce všímá asociace ČAKK (Česká asociace kompetitivních komunikací). Ta propagovala již předchozí dny širokopásmových služeb, a nejinak je tomu i u nadcházejícího třetího dne. V tiskové zprávě, vydané k nadcházejícímu třetí mu dni širokopásmových služeb, uvádí:

ČAKK nyní znovu vyzývá všechny, kterým leží na srdci další rozvoj širokopásmových komunikací v České republice (především rychlý přístup k Internetu), aby v maximální míře nejen přispěli k důležité práci na přípravě klíčových právních předpisů - především zákona o elektronických komunikacích, ale též zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, včetně digitálního vysílání, ale aby tento příspěvek formálně stvrdili účastí na 3. Mezinárodním dni širokopásmových služeb, který proběhne 28. října 2003 (první dva proběhly 28. ledna a 15. července). Jde především o možné projekty při podpoře některých druhů obsahu širokopásmových služeb prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru - tj. provázání aktivit soukromých poskytovatelů širokopásmových služeb s různými státem podporovanými či přímo subvencovanými programy sociálních, zdravotních, vzdělávacích a jiných důležitých služeb.
"ČAKK a její členové mnohokrát deklarovali, že chtějí a jsou připraveni ke splnění tohoto grandiózního úkolu maximální měrou přispět," uvedl prezident ČAKK Zdeněk Vaníček a prohlásil, že "čím dříve pochopíme, že širokopásmové komunikace už dávno nejsou jen telefonováním, ale něčím kvalitativně a zásadně zcela novým, tím lépe pro celou českou společnost".

Nezapomíná ani na to, že i Česká republika bude muset připravit vlastní národní koncepci v oblasti širokopásmových služeb:

ČAKK vyzývá odbornou veřejnost a všechny odborné asociace, které se zabývají širokopásmovými službami, aby - po vzoru členských zemí Evropské unie - na státní správě žádala vypracovaní jednotné a přímočaré koncepce rozvoje "broadbandu" v České republice, neboť tím aktivně přispěje k naplnění lisabonské strategie.

Současně si ale všímá toho, že rozvoj širokopásmových služeb je třeba podporovat, a ne mu naopak bránit a stavět do cesty další překážky:

"Nemůžeme (…) na jedné straně hovořit o rozvoji širokopásmových služeb a na druhé straně na ně uvalovat další břímě v podobě zvyšovaní daní a tím tyto služby zdražovat," dodal Vaníček.