Vyšlo na isdn.cz, 18.6.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0618001.php3

Pevní vs. mobilní: diskuse se rozebíhá

Otázka snižování propojovacích poplatků, za volání z pevných do mobilních sítí, se začíná těšit stále větší pozornosti. APVTS včera uspořádala na toto téma odborný seminář, který naznačil postoje mobilních operátorů i regulátora. Eurotel navíc považoval za vhodné zveřejnit své stanovisko formou samostatné tiskové zprávy.

Otázka snižování propojovacích poplatků, za tzv. terminaci v pevné síti, si v posledních dnech získává čím dál tím větší pozornost. Svědčí o tom ostatně i frekvence článků zde na ISDN serveru: první informace o nové aktivitě APVTS, usilující o snížení propojovacích poplatků, se objevila 30.5.2003 v článku "APVTS vyzývá GSM operátory" (z mého pera pak na Lupě, "APVTS otevírá další frontu" z 30.5.2003). Následovala informace o tom, že "ČTÚ šetří spor mezi GTS a T-Mobile o cenách propojení". Když počátkem června vydal své stanovisko regulátor, ve formě tiskové zprávy, následoval článek "Pevní vs. mobilní: co si o tom myslí regulátor?". Včera se zde objevil zajímavý článek s názvem "Lidičky plaťte, máme vás rádi - vaši mobilní operátoři", zamýšlející se nad důvody, které jednotliví mobilní operátoři mohou mít k podpoře snah o snižování propojovacích poplatků či naopak ke kritice těchto snah.

Včera pak asociace APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí) uspořádala odborný seminář, zabývající se danou problematikou a usilující otevřít a rozproudit diskusi k nastolené otázce snižování těchto poplatků. Bezprostředně po skončení semináře pak společnost Eurotel vydala vlastní stanovisko, formou tiskové zprávy s výmluvným názvem "Eurotel vyjasňuje nepřesnosti v diskusi o propojovacích poplatcích"

Jak probíhal seminář APVTS?

V tomto článku bych rád stručně popsal výsledky včerejšího semináře, pořádaného asociací APVTS - byť jsem na něm nebyl zcela nezúčastněným pozorovatelem (měl jsem to potěšení jej moderovat, a také na něm přednést úvodní shrnutí problematiky, ze svého pohledu - najdete jej v mém archivu).

Semináře se bohužel nezúčastnil nikdo z resortního ministerstva informatiky. Zato zde byli zastoupeni všichni mobilní operátoři, a také mnozí operátoři pevných sítí. Zastoupen byl i regulátor (ředitelkou odboru ekonomické regulace pí. Ševerovou), a též Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ředitelkou odboru pí. Konopiskou). Pochopitelně nechybělo ani vedení APVTS, a přítomna byla i senátorka Paukertová - seminář se totiž konal na půdě senátu ČR, pod záštitou jeho výboru pro hospodářství, zemědělství a obchod.

Diskuse na semináři byla zajímavá, a potvrdila určitou odlišnost v postojích Českého Mobilu na jedné straně, a Eurotelu a T-Mobile na straně druhé. Ostatně, právě Český Mobil již na původní tiskovce APVTS projevil určitou vstřícnost snahám o snížení terminačních poplatků - což je vzhledem k jeho pozici na trhu logické. Naopak zástupci Eurotelu a T-Mobile moc velkou vstřícnost těmto snahám neprojevovali a naopak argumentovali tím, jak jsou u nás propojovací poplatky za terminaci v mobilní síti nízké, nižší než je evropský průměr. To je sice pravda, ale zase ne přesně tak, jak to napsal Eurotel ve své již zmiňované včerejší tiskové zprávě:

"Poplatky v České republice jsou již nyní na nejnižší úrovni v Evropě, hned za Rumunskem," říká Terrence Valeski, generální ředitel společnosti Eurotel.

Jde zřejmě o reakci na graf, zveřejněný regulátorem v jeho tiskové zprávě (viz zde)

Tento graf však ukazuje srovnání pouze s průměrem EU a s některými kandidátskými zeměmi, a zde skutečně jsme druzí nejlevnější, hned za Rumunskem. Neznamená to ale, že v jiných zemích Evropy nemají příslušné poplatky nižší než u nás. Například, v kurzovém přepočtu na naše koruny:

  • Norsko: 2,86 Kč (ve špičce i mimo ni)
  • Švédsko: 3,49 Kč (ve špičce i mimo ni)
  • Irsko: 2,96 Kč (mimo špičku)
  • Francie: 3,32 Kč (mimo špičku)

Našich 3,66 Kč, stanovených regulátorem v listopadu 2001 shodně pro špičku i dobu mimo špičky, je tedy spíše na přední úrovni v Evropě, ale ne na absolutně nejnižší úrovni. Na druhou stranu je pravdou, že jsme dosti výrazně pod evropským průměrem. Musí to ale znamenat, že by naše ceny za terminaci již nemohly dále klesnout? Jak to například dělají v Norsku, jedné z nejdražších zemí světa? Že by se tam pohybovali pod náklady? Nebo že by je měli tak výrazně nižší než u nás?

Dalším argumentem Eurotelu a T-Mobile byl poukaz na to, že propojovací poplatky za terminaci v pevných sítích jsou naopak výrazně nad evropským průměrem. Také to je pravda, a zde se mobilní operátoři shodují s pevnými alternativními operátory, kteří také usilují o jejich výraznésnížení.

Mají poplatky klesat, nebo růst?

Velmi zajímavým rozdílem mezi Českým Mobilem na straně jedné, a Eurotelem na straně druhé, je názor na to, zda by terminační poplatky v mobilních sítích měly klesat, nebo naopak růst. Na včerejším semináři se o tomto konkrétním aspektu bezprostředně nemluvilo - ale Český Mobil se k němu vyjádřil ještě na květnové tiskovce, ve prospěch poklesu: propojovací poplatky, které vypočítal pomocí svého modelu LRIC, by měly v čase klesat, ze současné hodnoty cca 2,50 Kč až na cca 2,- Kč kolem roku 2005.

Eurotelu ale naopak vychází, že terminační poplatky by měly v čase spíše růst. Ve své včerejší tiskové zprávě, vydané po semináři, to popsal takto:

Při použití vzorce stanoveného v cenovém rozhodnutí [09/PROP/2001, pozn. autora] a způsobem schváleným ČTÚ společnosti Eurotel vyšla při použití dat z roku 2001 cena propojovacího poplatku ve výši 3,90 Kč a za dat za rok 2002 pak ve výši 3,96 Kč, což je nad maximální sazbou stanovenou ČTÚ. Očekáváme, že použitím vstupů za rok 2003 se vypočítaná cena dále zvýší za hranici 3,96 Kč. Především pro to, že celkový počet hovorů se díky konkurenčnímu prostředí a nasycenému trhu nezvyšuje, ale odpisy již realizovaných investic, jakož i potřeba nových investic drží náklady na stejné úrovni.

Jde přitom stále o odvolávku na rozhodnutí regulátora z listopadu 2001, které oba největší mobilní operátoři nenesli zrovna libě. Například tehdejší Radiomobil ve svém prohlášení, bezprostředně po vydání rozhodnutí, napsal:

"Stanovená propojovací cena je extrémně nízká a neodpovídá situaci na českém trhu. Cena nezohledňuje reálné a udržitelné náklady mobilních operátorů. Jsme proto přesvědčení, že dnešní rozhodnutí ČTÚ výrazně zpomalí další rozvoj mobilních komunikací v Čechách. Liberální prostředí v minulosti stimulovalo rychlý růst mobilního trhu. Tomu je nyní konec," říká Roland Mahler, generální ředitel společnosti RadioMobil

Jednoznačnou odpovědí na tuto předpověď jsou následující dva grafy: ukazují nárůst mobilního trhu jednak co do počtu mobilních telefonů (zelená křivka), a jednak co do velikosti trhu (výnosů z mobilních služeb). Žádné "výrazné zpomalení" od konce roku 2001 není patrné. Pravda, k určitému zpomalení růstu skutečně v poslední době dochází, ale to má co činit spíše se saturací trhu, a nikoli s poklesem propojovacích poplatků.

Právě Radiomobil (dnes T-Mobile) také vyčíslil "ztrátu", která mu rozhodnutím regulátora z listopadu 2001 vznikla (viz zde):

"Finanční dopad rozhodnutí ČTÚ pro nás znamená roční ztrátu ve výši 1,4 miliardy korun," uvedl Klocperk

Spíše než "ztráta" to ale byl nižší výnos, a následně asi i nižší zisk.

LRIC i pro mobilní sítě?

Požadavek na "aktualizaci" propojovacích poplatků, který na nedávné tiskové konferenci nastolila asociace APVTS, je dvoustupňový:

  • v první fázi, jako dočasné řešení, požaduje APVTS nový výpočet propojovacích poplatků ještě podle původní metody plně alokovaných nákladů (FAC, Fully Allocated Cista) - ale s aktuálními výchozími údaji, a také s využitím nového rozhodnutí regulátora z ledna t.r., které upřesňuje které náklady nemohou být započítány mezi oprávněné. APVTS si od toho očividně slibuje pokles propojovacích poplatků. Přímo na semináři zástupce Eurotel uvedl, že proti tomuto přepočítání nic nemají - načež Eurotel vydal již zmiňovanou zprávu, ze které vyplývá spíše očekávání růstu propojovacích poplatků (viz předchozí odstavec).
  • ve druhé fázi, jakou dlouhodobější řešení, požaduje APVTS použít pro výpočet propojovacích poplatků metodu LRIC (Long Run Incremental Costs), místo stávající metody plně alokovaných nákladů (FAC).

Právě v souvislosti s metodou LRIC se projevila další zajímavá odlišnost mezi postoji Českého Mobilu na straně jedné, a Eurotelem a T-Mobilem na straně druhé. Oskar podporuje nasazení metody LRIC v mobilní síti, a dokonce již připravil návrh této metody a naplnil ji vlastními daty (a vyšly mu propojovací poplatky ve výši mezi 2 a 3 korunami). Naproti tomu Eurotel a T-Mobile jsou ke vhodnosti LRICu pro mobilní sítě spíše skeptičtí. Jedním z jejich argumentů je to, že mobilní sítě byly budovány v historicky nedávné době, již v tržním prostředí, a nenesou tudíž zátěž neefektivnosti dřívějších monopolních (pevných) operátorů. Právě její vliv se metoda LRIC snaží eliminovat. Dalším argumentem, který zazněl hlavně od T-Mobile, je to že v zahraničí se prý od LRIC-u pro mobilní sítě také upouští (8. implementační zpráva jej prý podporovala, ale nový regulační rámec je prý již k LRICu neutrální).

V čem se naopak mobilní operátoři vzácně shodli, je odmítnutí konstrukce propojovacích poplatků tak, že se vezme nejnižší minutový tarif, vydělí dvěma (z titulu toho, že terminace hovoru představuje "polovinu" plného hovoru v mobilní síti), a výsledek se použije jako návrh propojovacího poplatku. V zásadě tak to udělali pevní operátoři, konkrétně GTS, které vyšel požadavek na propojovací cenu ve výši 80 haléřů. Jedním z protiargumentů mobilních operátorů, nikoli však jediným, je to že se zde nebere v úvahu rozložení ceny do fixní (paušální) a minutové složky.

Co bude dál?

Z průběhu celého semináře jsem si odnesl závěr, že postoje mobilních operátorů (hlavně obou největších) a operátorů pevných jsou natolik odlišné, že "dobrovolná" a plošná dohoda na propojovacích poplatcích, nižších než regulátorem stanovené maximum (z roku 2001), není příliš pravděpodobná. Nejspíše tedy bude muset znovu zasáhnout regulátor, který již má na stole konkrétní spor ve kterém je žádán o zásah. Jde o spor mezi GTS a T-Mobile (podrobněji zde). Osobně považuji za velmi pravděpodobné, že pokud jej regulátor bude řešit tak, že znovu vypočítá hodnotu propojovacích poplatků, pak k tomu použije ještě stávající metodu plně alokovaných nákladů (FAC), ale s aktuálními hodnotami (údaji o mobilních sítích atd.), a také s novým vymezením neoprávněných nákladů.

Cesta k nasazeni modelu LRIC v mobilních sítích se také nezdá být zablokovaná, regulátor jej podle vyjádření ředitelky Ševerové apriorně neodmítá. Spíše naopak, hledal pro něj konsensus mezi mobilními operátory - ale kladně zatím reagoval jen Český Mobil. Případné prosazení LRICu v mobilních sítích však nejspíše bude poněkud dlouhodobější záležitostí, vzhledem ke spíše odmítavým postojům ostatních dvou mobilních operátorů.