Vyšlo na Lupě, 11.12.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b00/b1211002.php3

Tento text je přílohou ke článku "Zlatý padák pro odstupující monopol", publikovaný 11.12.2000 na Lupě.cz.


Návrh

USNESENÍ

vlády České republiky

k návrhu na zabezpečeni komunikační infrastruktury
informačních systémů veřejné správy {ISVS)

Vláda

I. bere na vědomí

    předložený materiál

II. souhlasí

a) s udělením výjimky .... ze zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění

b) s určením ČESKÉHO TELECOMU, a.s. jako provozovatele komunikační infrastruktury ISVS

III. ukládá

předsedovi Úřadu pro veřejné informační systémy předložit předsedovi vlády, do 31. ledna 2001 návrh dlouhodobé Rámcové smlouvy mezi státem a ČESKÝM TELECOMEM, a.s. na poskytování služeb virtuální telekomunikační sítě pro potřeby komunikační infrastruktury ISVS.

Provede:

Předseda ÚVIS, Dr. Alexandr Kratochvíl

ve spolupráci s ministrem dopravy a spojů, Ing. Jaromírem Schlingem a ministrem, vedoucím Úřadu vlády ing. Karlem Březinou


PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Spolehlivá, bezpečná komunikační infrastruktura, horizontálně pokrývající celé území ČR s možností zahraniční konektivity a vertikálně sahající až po uživatelská PC je základem fungující ekonomiky státu a plně vychází z Programového prohlášení vlády ČR z roku 1998 a je v souladu se Státní informační politikou, která byla schválena vládou usnesením č. 525/1999 z 31. 5. 1999.

K tomuto základnímu principu je třeba doplnit další principy:

 • stát by neměl být provozovatelem komunikační ínfrastruktury,
 • tuto činnost by měl provozovat jeden komerční telekomunikační subjekt, subjekt, který by byl partnerem státu navenek, jehož by byl stát zákazníkem,
 • komunikační infrastruktura by zahrnovala poskytování hlasové fixní a mobilní služby, datových a multimediálních služeb, včetně všech typů terminálů - standardní pevný telefon, mobilní telefon, PC, atd.
 • komunikační infrastruktura bude zajišťovat služby uvnitř jednotlivých subjektů státní správy, mezi nimi a mezi nimi a okolním světem,
 • nad komunikační infrastrukturou by byly služby "portálu", služby poskytování obsahu a služby poskytující aplikace.

Tento materiál se zabývá pouze komunikační infrastrukturou, zajištěnou komerční sférou. Zavedení komplexního informačního systému státní správy a veřejné správy, pokrývajícího potřeby státní správy, veřejné správy a občanů ČR, vyplývající z členství ČR v NATO a v procesu začlenění ČR do evropských struktur, je založeno na obou výše uvedených složkách, tj. na komunikační infrastruktuře a na portálech státní správy a navazujících služeb poskytování obsahu a služeb poskytování aplikací.

Dlouhodobá podpora rozvoji infrastruktury národního provozovatele (dnešní ČESKÝ TELECOM, a.s.) vedla vládu ČR v r. 1994 ve Státní telekomunikační politice k maximální podpoře výstavby telekomunikačních síti a přílivu investic do telekomunikačního sektoru formou privatizace strategickému partnerovi. Výtěžek privatizace (cca 1,3 mld. USD) byl vložen jako příspěvek státu na vybudování moderní telekomunikační infrastruktury. Po dobu 5 let (v době plnění rozvojových úkolů a cílů) byly všechny získané zdroje včetně nevyplacených dividend použity pro investiční výstavbu.

V průběhu 5 let bylo investováno více než 150 mld. Kč. Výsledkem těchto investic je vybudovaná celoplošná moderní infrastruktura (v současné době z 85 % digitalizovaná) s možností poskytování telekomunikačních služeb dostupných na celém území státu včetně povinnosti univerzální služby podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

Potřeby státu z pohledu zabezpečení komunikační infrastruktury pro komplexní řešení infrastruktury informačních systémů veřejné správy (ISVS) je možné zajistit jedním z následujících způsobů:

 1. propojením existujících neveřejných resortních komunikačních sítí (zejména sítě MO, MV, MF) a jejich doplněním o možnosti poskytování dalších typů služeb a doplněním o společné středisko řízení "integrované" sítě tak, aby existující resortní sítě byly interoperabilní, nebo
 2. vybudováním zcela nové neveřejné komunikační sítě státní správy fyzicky nezávislé na veřejných sítích (finančně nejnáročnější řešení - zkoušeno v Polské republice, odstoupili pro finanční náročnost), nebo
 3. vytvořením virtuální telekomunikační sítě připojením subjektů státní správy a objektů, v nichž sídlí jednotlivé subjekty státní správy, na komunikační infrastrukturu.

Značné investice státu, celoplošná dostupnost sítě, možnost spolehlivého připojení koncových uživatelů jednoznačně podporuje myšlenku využití sítě dominantního provozovatele ČESKÉHO TELECOMU, a.s. jak k poskytování telekomunikačních služeb pro občany a podnikatelskou sféru, tak i pro státní správu a samosprávu, včetně možnosti využití páteřní sítě společnosti, na které bude vytvořena virtuální privátní síť s využitím stávajících resortních sítí (např. ministerstva financí, MV, MO), pokud to bude technicky proveditelné. V rámci řešení komunikační infrastruktury, informačních systémů veřejné správy (ISVS) existuje prostor pro efektivní zapojení ČESKÉ POŠTY, státního podniku např. jako správce veřejného portálu, případně jako provozovatele veřejných informačních kiosků na poštách, což rovněž zvýší její tržní hodnotu pro případ, že se vláda rozhodne tento subjekt privatizovat v budoucnosti.

Hlavní důvody pro využití infrastruktury ČESKÉHO TELECOMU, as. pro potřeby komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy (ISVS) jsou:

 1. Vlastnictví a provoz nejrozsáhlejší telekomunikační sítě využívající nejmodernější technologie. Vlastní infrastruktura umožní efektivní celoplošné připojení jednotlivých subjektů státní správy a samosprávy dle požadavků státu. Pro důležité aplikace bude zajištěno nezávislé zálohování, a tím splněny i nejnáročnější požadavky na spolehlivost.
 2. Dlouhodobá stabilita a kapitálová zajištěnost společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. je zárukou dlouholetého poskytování kvalitních služeb i při mimořádných událostech (viz povodně 1997). V současnosti je stát podílovým vlastníkem (51,1 %) a s ohledem na připravovaný prodej by byla prodejní cena státního podílu výrazné posílena. Na druhé straně má stát možnost prostřednictvím nezávislého regulačního orgánu - Českého telekomunikačního úřadu, prosazovat a kontrolovat plnění úkolů stanovených v licenci.
 3. Objem investic vložených státem (viz výše) na vybudování stávající infrastruktury a jeho zhodnocení.
 4. Požadavek na komplexní řešení vede ke snížení náročnosti na státní rozpočet v oblasti budování komunikační infrastruktury, znamená zvýšení ekonomické efektivnosti řešení a možnost použití jako prostředku k posílení důležitých státních funkční. Současně umožňuje integrovat dnešní systémy státního a veřejného sektoru do celkového řešení, včetně možnosti zajištění provozu těchto systémů ze strany ČESKÉHO TELECOMU, a.s.
 5. Rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne Z0.6.2000, kterým souhlasí se jmenováním ČESKÉHO TELECOMU, a.s. "národním operátorem" telekomunikačních sítí pro účely krizového řízeni a plánování a pro spolupráci s orgány NATO, což jistě přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti společnosti.
 6. ČESKÝ TELECOM, a.s. může poskytovat jednotlivým subjektům státní správy a samosprávy komplexní outsourcing všech komunikačních systémů, vnitřní kabeláže a dohledu serverů a PC, a to samostatně či ve spolupráci s renomovanými partnery, integraci stávajících systémů, případně převzetí příslušných technických pracovníků státní správy, zajištění housingu ve vlastních prostorách s ostrahou apod. Již v dnešní době disponuje ČESKÝ TELECOM, a.s. širokým portfóliem služeb, které se v závislosti na tržní poptávce neustále rozvíjí. Je jediným operátorem v ČR, který je schopen zajistit potřebné kapacity komunikační infrastruktury ISVS na vlastní síťové infrastruktuře ve všech lokalitách.
 7. ČESKÝ TELECOM, a.s. musí nést náklady na vybudování a provoz infrastruktury. Na druhé straně státní správa a samospráva bude zákazníkem - uživatelem komunikačních služeb, tj. bude zpoplatňována za poskytované služby. Tím budou vytvořeny podmínky pro optimalizaci nákladů na provoz z pohledu státní správy a samosprávy v návaznosti na délce trvání kontraktu a také pro snížení náročnosti na státní rozpočet v následujících letech.

Komunikační infrastrukturu ISVS je možné zabezpečit i výběrovým řízením s možností zapojení jakéhokoliv subjektu, který by splnil podmínky stanovené státem v zadávacích podmínkách výběrového řízení.

Předkladatelé však navrhují na základě výše uvedených skutečností udělení výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek č. 199/1994 Sb., ve znění zákona č. 148/1996 Sb. (úplné znění č. 229/1996 Sb.) a zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. a vytvořit komunikační infrastrukturu ISVS podle možnosti c) použitím infrastruktury společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., která je schopna zabezpečit vytvoření vysoce bezpečné virtuální sítě pro účely komunikační infrastruktury ISVS.

Navržené řešení umožňuje, aby na bázi sdílené virtuální komunikační infrastruktury byly uzavřeny s jednotlivými organizacemi státní správy a samosprávy kontrakty o rozsahu a garantované kvalitě poskytovaných služeb podle jejich individuálních potřeb, které by svojí délkou trvání zajišťovaly minimální ceny a jednoznačnou odpovědnost za provoz a modernizaci komunikační infrastruktury.