Vyšlo na Lupě, 11.12.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b00/b1211001.php3

Zlatý padák pro odcházející monopol?

Okamžik liberalizace našeho telekomunikačního trhu se nezadržitelně blíží. Kýžený efekt, zejména pokles cen, je sice v nedohlednu, ale na světě už je představa, jak Český Telecom bohatě odškodnit za ztrátu monopolu - do vlády jde návrh usnesení, podle kterého by ČTc získal exkluzivitu na provozování komunikační infrastruktury ISVS.

Magické datum 1. ledna 2001, představující okamžik liberalizace našeho telekomunikačního trhu, již doslova klepe na dveře. Jiná věc je ale nástup konkurence, která teprve může přinést kýžený efekt v podobě poklesu cenové hladiny a lepší dostupnosti a kvality služeb. Zde je situace podstatně horší, protože nastupující konkurenci se spíše hází klacky pod nohy, než aby se podporoval její nástup (snad nemusím rozvádět např. propojovací dohody či možnost volby operátora). Důsledky pocítíme všichni na své kapse, až nám od příštího roku zase podraží telefony. Jen mne tak napadá, nestálo by to za zápis do Guinnesovy knihy rekordů? Vždyť kdo jiný ve světě se může pochlubit tím, že v důsledku liberalizace u něj došlo k dalšímu zdražení!

Nyní se ale zdá, že na obzoru je další pokus jak aktivně bránit konkurenci ve vstupu na náš telekomunikační trh - a tím současně bránit efektu který by to přineslo, zejména na cenovou hladinu. Jde o pokus udělit Českému Telecomu novou exkluzivitu, tentokráte na provozování všeobjímající "komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy". To by ve svém důsledku nemělo daleko k monopolu Telecomu v celé oblasti veřejné správy, neboli v rámci celé státní správy a celé samosprávy. Co je konkrétní podstatou návrhu?

  • Českému Telecomu by se udělila výjimka ze zákona o zadávání veřejných zakázek
  • Český Telecom by byl určen jako provozovatel komunikační infrastruktury ISVS (jinými slovy: získal by exkluzivitu na její provozování)
  • ÚVIS (Úřad pro veřejné informační systémy, dříve ÚSIS) by připravil rámcovou smlouvu mezi státem a ČTc a předložil ji předsedovi vlády
  • jednotlivé organizace státní správy a samosprávy by pak s Českým Telecomem uzavíraly kontrakty o rozsahu a garantované kvalitě poskytovaných služeb podle jejich individuálních potřeb

Celý tento plán má podobu návrhu usnesení vlády ČR, a jak vyplývá z této zprávy ČTK jde o dílo ministerstva dopravy a spojů a jeho odboru telekomunikací - s tím že jde pouze o jednu z pracovních verzí, řešící "provoz telekomunikační infrastruktury pro státní správu formou komerčních zakázek".

Co je ISVS?

ISVS je zkratka znamenající "Informační systémy veřejné správy". Souvisí s dřívější představou Státního informačního systému (SIS-u), která počítala s tím že se na zelené louce vybuduje všeobjímající řešení, pokrývající informační potřeby celé státní správy a samosprávy. Později zvítězil zdravý rozum, který nechce zahodit to co se v této oblasti za nemalé peníze již vybudovalo, ale naopak to chce využít - pospojovat a propojit tak aby existující subsystémy mohly vzájemně kooperovat. Na úrovni vyšších vrstev to znamená vybudovat jednotné rozhraní (tzv. referenční sdílené a bezpečné rozhraní), a na nižších úrovních to znamená zajistit potřebné propojení (zprovoznit jednotnou "komunikační infrastrukturu ISVS"). Alespoň takto to požaduje před časem přijatý zákon o ISVS (Informačních systémech veřejné správy) č. 365/2000 Sb., který vychází z již dříve schválené Koncepce budování ISVS.

Konkrétní způsob řešení a provozování takovéto infrastruktury je zatím (pokud je mi známo) otevřenou záležitostí, na které se pracuje. Například Akční plán realizace Státní informační politiky obsahuje jako jeden z dílčích projektů právě otázku komunikační infrastruktury (viz zde), svěřuje ji do působnosti ÚVIS a říká že "Realizace projektu je zahajována přípravou návrhu Koncepce komunikační infrastruktury a jejím schválením vládou v termínu VI/2000". Nepodařilo se mi zjistit, zda takováto koncepce již byla vypracována a vládou projednána (alespoň vládní WWW server o tom nic nedává k dispozici). Pouze Rada vlády pro státní informační politiku má ve svém plánu zabývat se touto oblastí v lednu příštího roku.

Jak budovat ISVS?

Komunikační infrastruktura ISVS bude věc velmi důležitá, potřebná a určitě také rozsáhlá. Alespoň podle původní Koncepce

"musí komplexně vyřešit technické, síťové, aplikační, bezpečnostní a organizační problémy související s datovou komunikací vůči všem subjektům, a to jak pro vlastní orgány státu, tak pro externí subjekty, tj. občany, podnikatelské subjekty a podobně".

Kromě toho Koncepce budování ISVS říká, že

"Řešení musí být dostatečně "otevřené", nesmí být vázáno na nějakou vlastní technologii určité firmy nebo určitou hardwarovou či softwarovou platformu",

což dále upřesňuje kategorickým požadavkem:

"V České republice existuje několik celoplošných komunikačních sítí. Výběr a následný projekt musí být dán pravidly volné soutěže na základě provedených analýz především s ohledem na ekonomickou efektivitu, spolehlivost, bezpečnost a dostatečnou kapacitu."

Nynější návrh MDS ČR udělit Českému Telecomu výjimku ze zákona o veřejných zakázkách a jmenovat jej (exkluzivním) provozovatelem komunikační infrastruktury je tedy jednoznačně v rozporu s vládou přijatou Koncepcí budování ISVS.

Co si tom myslím?

Celý návrh, jakkoli může být jen pracovní verzí, mi připadá jak ze zcela jiného světa. Děsí mne, že podle dostupných informací pochází z ministerstva dopravy a spojů, které by mělo být orgánem usilujícím o otevření telekomunikačního trhu, a ne někým kdo se aktivně snaží uzamykat jeho významné části, tak aby pro konkurenci nebyly přístupné. Pak se asi skutečně nesmíme divit důsledkům v podobě dalšího zdražování, které nám liberalizace přináší.

A to ještě více než samotný návrh mne udivuje obsah předkládací zprávy, o kterou se návrh usnesení vlády opírá (plné znění můžete najít zde, doporučuji udělat si vlastní názor). Pokud správně rozumím celkovému duchu této zprávy, nemá na mysli jen nezbytně nutné propojení již existujících komunikačních řešení jednotlivých resortů, tedy jakousi "nezbytně nutnou nadstavbu". Uvažuje spíše v intencích velmi obsáhlého a všeobjímajícího řešení, zahrnujícího převzetí snad všeho včetně počítačů, lokálních sítí, správy serverů, telefonů pevných i mobilních, datových i hlasových přenosů, mobilních komunikací atd., a to v celé oblasti státní správy i samosprávy - nikoli ale na základě svobodného výběru příslušných subjektů, ale na základě exkluzivity, a nikoli s výhodností plynoucí z existující konkurence, ale na bázi cen, stanovených subjektem v exkluzivním postavení. K tomuto názoru mne vedou následující pasáže předkládací zprávy:

  • Komunikační infrastruktura by zahrnovala poskytování hlasové fixní a mobilní služby, datových a multimediálních služeb, včetně všech typů terminálů - standardní pevný telefon, mobilní telefon, PC, atd.
  • Komunikační infrastruktura bude zajišťovat služby uvnitř jednotlivých subjektů státní správy, mezi nimi a mezi nimi a okolním světem,
  • Požadavek na komplexní řešení … umožňuje integrovat dnešní systémy státního a veřejného sektoru do celkového řešení, včetně možnosti zajištění provozu těchto systémů ze strany ČESKÉHO TELECOMU, a.s.
  • ČESKÝ TELECOM, a.s. může poskytovat jednotlivým subjektům státní správy a samosprávy komplexní outsourcing všech komunikačních systémů, vnitřní kabeláže a dohledu serverů a PC, a to samostatně či ve spolupráci s renomovanými partnery, integraci stávajících systémů, případně převzetí příslušných technických pracovníků státní správy, zajištění housingu ve vlastních prostorách s ostrahou apod.

Snad nemusím rozvádět, co by naplnění takovéto představy znamenalo. Jako jeden z důvodů pro zvolené řešení mj. uvádí souvislost s plánovanou privatizací Českého Telecomu:

V současnosti je stát podílovým vlastníkem (51,1 %) a s ohledem na připravovaný prodej by byla prodejní cena státního podílu výrazné posílena

Možná že právě tento důvod, tedy snaha prodat Telecom s co největším výnosem, je hlavní motivací pro takovou šílenost, za jakou celý návrh považuji. Doufám jen, že vše zůstane ve stádiu návrhu a vláda na něco takového nepřistoupí.