Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 43/96, 22. října 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a643k130.php3

Transparentní a animovaný GIF

Jedním z výrazných trendů služby World Wide Web je další zvyšování její uživatelské atraktivnosti. Tedy toho, aby svůj obsah dokázala uživatelům předkládat v ještě hezčím a líbivějším „obalu", zahrnujícím třeba různé druhy písma a formátování, ale také například hýbající se („živé") obrázky, zvukové efekty a další.

Snahy o další zvyšování uživatelské atraktivnost se přitom mohou ubírat různými cestami. Jednou z nich je obohacování možností jazyka HTML, ve kterém jsou jednotlivé WWW stránky zapisovány. Tímto způsobem lze nejsnáze zajistit nové a atraktivnější způsoby formátování stránek, možnost používání různých druhů písma, v různých barvách apod. Další možnou cestou je zabudovávat do WWW prohlížečů podporu dalších datových formátů - například různých multimediálních formátů, což posléze umožňuje vkládat přímo do WWW stránek živé videosekvence, zvukové nahrávky, trojrozměrnou grafiku apod. Ještě další cestou je možnost vkládat do WWW stránek celé proveditelné programy. Ty se pak mohou postarat prakticky o libovolný efekt který je kdo schopen naprogramovat (v rámci možností použitého programovacího jazyka a prostředí), a vlastně tak vytváří maximálně univerzální mechanismus pro další „obohacování" WWW stránek.

Existují však i některé další, poněkud konzervativnější cesty zvyšování uživatelské atraktivnosti WWW stránek. Jednou z nich je podpora tzv. transparentních obrázků GIF, a v poslední době pak podpora tzv. animovaných obrázků GIF.

Zavedení tzv. transparentních obrázků GIF souvisí s tím, jak byl jazyk HTML obohacen o možnost používat pro jednotlivé stránky různé druhy pozadí (angl.: background) - což jsou nejčastěji různé vzory, reliéfy, či firemní loga a znaky, v provedení připomínajícím vodoznaky na kvalitním papíru. Se zavedením těchto pozadí ovšem vyvstal problém co s obrázky: ty musí vždy mít být obdélníkový tvar, a to i třeba tehdy, když jde o hezky kulatou ikonku. Její „okolí", doplňující kolečko na povinný čtverec či obdélník, pak při umístění celého obrázku na stránku způsobí nežádoucí překrytí pozadí stránky. Pokud je toto pozadí jednobarevné a bez vzorku, a „okolí" obrázku je provedeno ve stejné barvě, nemusí být výsledné překrytí vůbec patrné. Ale běda jak jde o nějaký vzor!

Řešení, které se časem našlo, spočívá v zavedení jisté „průhlednosti" grafických obrázků ve formátu GIF. Díky vlastnostem tohoto grafického formátu totiž lze jednu z použitých barev prohlásit (již při tvorbě obrázku) za barvu pozadí (background color). WWW prohlížeč pak tuto konkrétní barvu chápe jako průhlednou (transparentní), v tom smyslu že ji nejen nezobrazuje, ale dokonce místo ní zobrazuje na daném místě to, co příslušná část obrázku překrývá! Tedy například právě pozadí stránky.

Další zajímavou možností, kterou grafický rastrový formát GIF nabízí, je možnost umístit několik relativně samostatných „snímků" do jednoho a téhož obrázku - nejlépe je si tuto možnost představit jako několik dílčích obrázků poskládaných na sebe do vrstev, podobně jako se třeba skládají na sebe listy papíru. WWW prohlížeč pak na takovýto „vrstevnatý obrázek" reaguje tak, že chvíli zobrazuje obrázek v jedné vrstvě, pak obrázek v další vrstvě, a po vyčerpání všech vrstev vše cyklicky opakuje. Při tvorbě samotného obrázku lze dokonce přesně stanovit, jak dlouho má být ta která vrstva zobrazována. K čemu je to ale dobré?

Právě popsanou možnost lze využít k tvorbě jednoduchých animací - do jednotlivých „vrstev" lze umístit jednotlivé snímky krátké videosekvence, a jejich postupným cyklickým zobrazováním pak vzniká stejný efekt, jako při promítání krátké filmové smyčky. Lze tak vytvořit například efekt vlající vlajky, pohybujících se předmětů, „oživlého" písma apod. Stejného efektu lze sice dosáhnout i jinými způsoby (například vložením skutečné videosekvence), ale u těchto tzv. animovaných obrázků GIF je realizace mnohem jednodušší, a hlavně je výrazně menší objem dat, které je nutné přenést při načítání WWW stránky. A ještě další významná výhoda: pokud některý WWW prohlížeč nepodporuje animované obrázky ve formátu GIF, bude je chápat jako jednovrstvové, a zobrazí alespoň obrázek na první vrstvě.