Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 20/96,
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a620k800.php3

IEEE Computer Society na návštěvě v ČR

V minulých dnech pobývali v tuzemsku na návštěvě čelní představitelé známé IEEE Computer Society. Cílem jejich návštěvy bylo zmapovat možnosti pro výraznější rozšíření této prestižní profesní organizace k nám a vybudování jejích místních organizačních struktur - tzv. chapters.

Když se dnes řekne „IEEE" (nebo plným jménem „The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc."), mnoha lidem se jistě vybaví standardy, pod kterými je toto sdružení podepsáno - z nejznámějších pak zřejmě standard IEEE 802.3, důvěrně označovaný jako standard Ethernetu. Ve skutečnosti je ale IEEE z USA pocházejícím profesním sdružením, neboli společenstvím odborníků působících v určité oblasti, konkrétně v oblasti elektroniky a elektrotechniky. To je ale oblast natolik široká a různorodá, že celé IEEE se zhruba 350 000 členy po celém světě se organizačně člení na téměř čtyřicet tematicky zaměřených společností (societies) - od společnosti pro antény a prostorové šíření až například po společnost pro spotřební elektroniku. Zdaleka nejznámější je ale „počítačová společnost" Computer Society, která právě v letošním roce slaví rovné půlstoletí své existence. Se svými cca 100 000 členy je tato společnost současně i bezkonkurenčně největší společností v rámci celé IEEE. No a právě představitelé této Computer Society k nám zavítali na návštěvu, v opravdu reprezentativním složení (prezident Computer Society, prof. Mario Barbacci, výkonný ředitel dr. Michael Elliot, předseda komise pro střední a východní Evropu dr. Bruce Shriver, a ředitelka pro administrativu a finanční záležitosti paní Violet Doanová). Během svého pobytu u nás se setkali s významnými představiteli našeho průmyslu, státní správy, vědy i školství, např. s generálními řediteli největších systémových integrátorů a dodavatelů informačních technologií, s rektory a prorektory vysokých škol v Praze a v Brně, s představiteli AV ČR a s řediteli odborů informatiky MF ČR a MPO ČR. Nevyhýbali se však ani menším softwarovým a konzultačním firmám a výzkumným pracovištím.

Cílem návštěvy bylo navázat potřebné kontakty a zjistit, jaké jsou možnosti pro výraznější vstup Computer Society i celé IEEE mezi naší odbornou veřejnost. Až dosud jsou totiž v naší republice jen přibližně dvě stovky členů IEEE (kteří tvoří tzv. IEEE section), a jednotlivé společnosti jako takové u nás dosud žádné zastoupení a organizační struktury nemají. V zemích, kde IEEE má větší přítomnost, si její společnosti budují místní zastoupení ve formě tzv. chapters. Ty pak organizují většinu místních aktivit, od odborných seminářů a konferencí, až po vydávání publikací a spolupráci na standardizačních procesech, výměnu specialistů apod. U nás dosud žádný „chapter" společnosti Computer Society není.

Samotná Computer Society přitom podniká mnoho akcí na podporu odborného růstu specialistů ze zemí bývalé východní a střední Evropy. Za sebou již má hned několik zajímavých projektů - například projekt usilující o zaznamenání historie a zkušeností se zaváděním výpočetní techniky v jednotlivých zemích (který ale u nás ještě neproběhl). Kromě poskytování odborného (profesního) zázemí a podpory vědeckovýzkumných aktivit (což je ostatně hlavní náplní celé IEEE) může Computer Society nabídnout našim odborníkům například i přednáškové pobyty předních zahraničních odborníků u nás, v rámci programu DVP (Distinguished Visitors Program), stejně tak jako podstatné slevy pro členství v Computer Society i v IEEE jako takovém.