Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 1/96, 10. ledna 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a601k150.php3

Principy počítačových sítí - Úvod k seriálu

K novinkám právě zahajovaného druhého ročníku časopisu CHIPweek bude patřit i zcela nový seriál, s příznačným názvem „Principy počítačových sítí". Najdete jej na stejném místě, kde právě čtete tyto řádky. O čem ale tento nový seriál bude, a jak bude koncipován?

Nový seriál je reakcí na všeobecný zájem čtenářské veřejnosti o problematiku počítačových sítí a počítačových komunikací, který signalizují vaše ohlasy a vaše reakce na rubriku Komunikace. Jak je možné z těchto ohlasů odvodit, největší váš zájem je o informace přehledového a všeobecně informativního charakteru, určené k získání základní orientace v určité oblasti - ne ani tak o detailní informace technického charakteru či charakteru návodu k dosažení určitého konkrétního cíle, jako spíše o informace umožňující získat potřebný nadhled nad oblastí či oblastmi, ve kterých čtenář není specialistou. No a právě takovémuto cíli bude podřízen nový seriál.

Rád bych mu vtisknul podobu, pro kterou se dnes v angličtině vžilo označení „tutorial" - tedy materiálu, který má povahu výukového textu. Navíc podobu takového tutorialu, který bude použitelný pro samostatné studium, a bude mít dokonce stavebnicový charakter. Nepůjde tedy o jeden velký jednolitý seriál, ale o posloupnost modulů, které sice budou spolu úzce souviset, ale na druhé straně budou logicky ucelené, tak aby je bylo možné studovat i samostatně, nezávisle na ostatních, resp. aby si každý čtenář mohl „namíchat" takovou jejich skladbu, jaká bude odpovídat jeho potřebám a zájmům. Každý modul přitom bude mít několik dílů resp. částí, vycházejících s týdenními odstupy jednotlivých čísel CHIPweeku, přičemž počet těchto dílů nebude předem fixován.

Pokud jde o formu výkladu, rád bych se soustředil především na myšlenky a principy, na kterých jsou dnešní počítačové sítě a komunikace budovány, než na konkrétní detaily a faktografii. Vycházím zde totiž z přesvědčení, že člověk si mnohem snáze pamatuje to, co sám pochopí, k čemu zná motivaci či „pozadí" nebo co si dokonce odvodil sám, a již hůře si pamatuje věci, u kterých mu nejsou známy žádné relevantní souvislosti či vztahy k jiným věcem, a které musí pouze mechanicky memorovat. A kromě toho - když skutečně dojde na potřebu nějaké konkrétní specifické informace či rozhodnutí, je většinou stejně nutné „jít hlouběji", s využitím všech dostupných informačních zdrojů. Mnohem více šancí uspět zde ale bude mít ten, kdo již má alespoň povšechné povědomí o příslušné problematice a tuší, co vlastně má hledat.

První modul nového seriálu, který začne vycházet již od příštího čísla, bude věnován důvodům, které vedly ke vzniku počítačových sítí a které jim vtiskly jejich dnešní podobu. To je totiž klíčem k pochopení mnoha důležitých věcí kolem dnešních počítačových sítí a komunikací. Konkrétní název modulu zní „Vývoj výpočetního modelu", protože historie počítačových sítí je zde prezentována právě na základě toho, jak se v souvislosti s nástupem počítačových sítí postupně měnil způsob provozování jednotlivých aplikací - z prvotního dávkového zpracování přes model host/terminál, přes zcela izolované osobní počítače k modelu file server/pracovní stanice, až k modelu klient/server, k distribuovaným aplikacím a k nově se objevujícímu modelu, který je zatím pracovně označován jako „network centric" a vychází z myšlenek, na kterých je postavena koncepce jazyka Java.

Pro další moduly seriálu se nabízí celá řada zajímavých témat. Jelikož ale seriál bude vznikat průběžně, je možné pořadí těchto modulů a z části i jejich věcnou náplň upravit i podle vašich ohlasů a přání. Chtěl bych vás proto požádat o jistou formu zpětné vazby, která by mi pomohla stanovit vhodné pořadí modulů, i jejich věcnou náplň - například i co do formy a detailnosti výkladu, šíře věcného záběru atd. Své reakce mi prosím posílejte buď na adresu redakce, nebo ještě lépe elektronickou poštou na adresu pet@dcit.cz. Pro vaši lepší představu dále uvádím výčet dalších modulů, kterými by seriál mohl pokračovat:
  • taxonomie počítačových sítí: co se rozumí pod pojmy lokální a rozlehlá síť, jaká jsou rozlišující kritéria mezi nimi, co jsou sítě metropolitní, co jsou sítě ISDN, co jsou veřejné datové sítě, co jsou sítě serverového typu a sítě peer-to-peer atd.
  • základy datových komunikací: reálné vlastnosti přenosových cest, potřeba a druhy modulace, modulační a přenosová rychlost, přenosový výkon ...
  • referenční model ISO/OSI: jaká je jeho podstata a celková filosofie, sedm vrstev ISO/OSI a jejich funkce, historie, současnost a perspektiva referenčního modelu
  • síťový model TCP/IP: historie a současnost, celková filosofie, vrstvy a jejich funkce
  • rodina protokolů TCP/IP: protokoly IP (SLIP, PPP), UDP, TCP, aplikační protokoly (Telnet, FTP, SMTP, ...)
  • internetworking: opakovače, mosty, směrovače a brány, výhody a nevýhody různých způsobů vzájemného propojování dílčích sítí, algoritmy směrování
  • přepojování a přepojované technologie (switching): filosofie přepojování vs. sdílení, techniky přepojování, výhody a nevýhody přepojování, přepojovaný a sdílený Ethernet
  • Ethernet: historie a vývoj Ethernetu, filosofie Ethernetu, přístupová metoda CSMA/CD, použití různých druhů kabeláže, vliv kroucené dvoulinky na další vývoj Ethernetu, Fast Ethernet a 100 VG AnyLAN
  • ATM: filosofie a principy, stav standardizace
Jiří Peterka