Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 34/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a234c120.php3

On-line vs. off-line

Ještě před několika málo lety se dával k dobru vtip o tom, že v Československu se v oblasti dálkových přenosů dat dosahuje výsledků, plně srovnatelných s vyspělým světem. Pointa spočívala ve způsobu, jakým se vysokých přenosových rychlostí docilovalo: v Praze se v jednom výpočetním středisku data nahrála na výměnné diskové svazky (lidově přezdívané "syrečky"), ty se naložily na nákladní auto, a po dálnici převezly do Bratislavy, do jiného výpočetního střediska. Sečteno a spočítáno, výsledná přenosová rychlost opravdu nemusela být zas tak malá.

Šlo přitom opravdu o přenos dat, ovšem takový, který si plně zaslouží přívlastek off-line, česky též: nespřažený. Podstatná je pro něj skutečnost, že při něm nedochází k přímé komunikaci obou účastníků, ale pouze ke komunikaci nepřímé, v našem případě zprostředkované fyzickým přenosem záznamových médií.

Alternativou je takový způsob přenosu, při kterém spolu oba účastníci komunikují přímo, prostřednictvím vhodného přenosového kanálu resp. okruhu (lokální počítačové sítě, pevného telefonního okruhu, družicového spoje atd.) - pak jde o přenos, který se označuje přívlastkem on-line (též: spřažený).

Přívlastky "on-line" a "off-line" se však vztahují i k dalším činnostem, než jen k přenosu dat. Například při práci s počítačem se "on-line" režimem rozumí takový stav, při kterém uživatelé mohou přímo komunikovat s aplikacemi, které na příslušném počítači právě běží - zatímco "off-line" alternativou je tzv. dávkové zpracování (batch processing). S tím úzce souvisí i další význam přívlastku "on-line", který má naznačit, že ke zpracování nejrůznějších požadavků či transakcí dochází průběžně (tzv. v reálném čase), a nikoli tak, že tyto jsou odkládány ke zpracování na jinou dobu (jako je tomu u dávkového zpracování).

Přívlastek "on-line" (nebo jen: "online") se používá například i v souvislosti s nápovědou v nejrůznějších programových produktech (jako: online help) - zde má zdůraznit skutečnost, že jde o takový systém nápovědy, který lze využívat "za chodu" příslušné aplikace, a není nutné práci s ní ani dočasně přerušovat.

Jako "on-line" a "off-line" se často označují také dva alternativní režimy, ve kterých se mohou nacházet různá vstupní a výstupní zařízení. Například tiskárna v režimu "on-line" přijímá data a reaguje na příkazy, které dostává z počítače, zatímco v režimu "off-line" tyto ignoruje, a reaguje jen na povely, které jsou zadávány z jejího ovládacího panelu (a které představují například povel k odstránkování, zavedení papíru apod.).