Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s229.php3

Konvergence

Myšlenka konvergence, neboli myšlenka sjednocení dosud samostatných telekomunikačních a datových sítí, není nijak nová. První dva pokusy, stavějící na technologiích ISDN a ATM, byly neúspěšné. Uspěje třetí pokus o konvergenci na bázi technologií VOIP?

Skutečnost, že budování dvou samostatných a oddělených přenosových sítí není po ekonomické stránce zrovna nejvýhodnější řešení, je vcelku zřejmá a nevyžaduje žádné hlubší ekonomické rozvahy. Proto již poměrně dávno vznikla ve světě spojů myšlenka, že by se vybudovala jedna přenosová síť, která by sloužila jak potřebám světa spojů, tak i potřebám světa počítačů. Za základ této sítě se tehdy vzala již existující telefonní síť, nacházející se ve stádiu přechodu z analogového na digitální způsob fungování: vnitřek telefonní sítě, tedy její ústředny a spoje mezi nimi, již byly vesměs plně digitální, zatímco účastnické přípojky a koncové uživatelské přístroje (běžné telefony) fungovaly ještě postaru, analogovým způsobem. Když se ukázalo jako technicky schůdné "protáhnout" digitální způsob až ke koncovým uživatelům telefonní sítě, zrodila se v hlavách lidí ze světa spojů myšlenka ISDN - v zásadě myšlenka plně digitální telefonní sítě, která by svůj digitální způsob fungování využívala i k tomu, aby poskytovala i jiné služby než jen běžné telefonování, například služby charakteru datových přenosů. Šlo o to, že na digitálně fungující síť se "napasují" (resp. zaintegrují se do ní) nejrůznější další služby, které podle autorů této myšlenky pokryjí celé spektrum toho, co kdo kdy bude potřebovat. Podle této představy pak také byla celá koncepce pojmenována, jako ISDN, alias: Integrated Services Digital Network (doslova: digitální síť s integrovanými službami).

Představa vývoje veřejné telefonní sítě