Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s220.php3

Komutované připojení k Internetu

Hlavní účel, kterému drátové místní smyčky tradičně slouží, je realizace pevných účastnických přípojek pro potřeby běžné hlasové telefonie (neboli toho, co se běžně označuje jako "pevná telefonní linka").

Pevnou účastnickou přípojku k veřejné telefonní síti lze samozřejmě využít i pro připojení k Internetu, přesněji pro propojení uživatelova počítače se vstupním bodem sítě jeho providera. Potřebné spojení je zde vedeno přes místní smyčku na straně uživatele, a dále skrz veřejnou telefonní síť - přes jednu nebo několik telefonních ústředen - až k místní smyčce, na kterou je napojen provider. Důležité je, že celé toto spojení nemá trvalý charakter, ale je pouze dočasné. Vytváří se až na základě momentální potřeby, když se uživatel "provolá" na telefonní číslo svého providera, a posléze se zase ruší (zavěšením, resp. ukončením hovoru). Dalším důležitým aspektem je to, že celé toto spojení je "hlasové" (z pohledu koncových účastníků analogové a fungující na principu přepojování okruhů). Proto každý z účastníků musí na svém konci používat vhodný modem.

Představa komutovaného připojení k Internetu (větší obrázek)

Takovýto způsob připojení je označován jako "komutovaný" - proto, že na starších telefonních ústřednách vznikalo potřebné dočasné spojení tzv. komutací, neboli fyzickým přepojováním mechanických kontaktů na soustavě krokových voličů. Na dnešních telefonních ústřednách probíhá přepojování jinou (nemechanickou) cestou, ale původní přívlastek "komutovaný" zůstal dodnes. Někdy se používá i z angličtiny převzaté označení "dial-up", které doslova znamená "vytáčení" (ve smyslu: vytáčená linka) - to proto, že dočasné spojení vzniká na základě popudu, který uživatel (přesněji jeho modem) vznese vytočením telefonního čísla volaného účastníka.