Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s210.php3

Vyhrazené a sdílené připojení

  • vyhrazené a sdílené připojení: připojení k Internetu, chápané jako propojení uživatelova počítače (či vstupního bodu do jeho sítě) a vstupního bodu sítě providera, může mít buď charakter vyhrazeného spoje, nebo charakter spoje sdíleného. Rozdíl je v tom, že u vyhrazeného spoje je veškerá přenosová kapacita spoje k dispozici pouze pro dané připojení (a tudíž může být i garantovaná), zatímco u sdíleného spoje je tato kapacita společná (společně sdílená) pro všechny přípojky, které ji sdílí. V tomto druhém případě tedy reálně dostupná přenosová kapacita v každém okamžiku závisí na momentálním chování všech uživatelů kteří společnou kapacitu sdílí, zatímco v případě vyhrazeného charakteru připojení je vždy stejná a nemění se v čase.

Připojení sdíleného charakteru bývá v praxi ekonomicky výhodnější než srovnatelné připojení vyhrazené. Vyhrazený charakter má například připojení komutované (zde je trvale k dispozici nesdílená přenosová kapacita odpovídající přenosovým schopnostem hlasového telefonního kanálu), připojení přes ISDN (zde jsou vyhrazovány kanály o přenosové rychlosti 64 kbps), a například také pevné připojení pronajatým datovým okruhem. Naproti tomu bezdrátové technologie mohou často fungovat jako vyhrazené i jako sdílené, a záleží na tom jak jsou konkrétně nasazeny a nastaveny.

Velmi důležité je ale uvědomit si, že sítě providera téměř vždy fungují "uvnitř" sdíleným způsobem, a veškerý provoz od jednotlivých zákazníků se v nich tudíž "sbíhá" do sdílených přenosových tras. Platí to přitom obecně, pro všechny providery, a tudíž přeneseně i pro celý Internet. Nicméně pro posouzení kvality providera je velmi podstatné, v jaké míře k tomuto "sbíhání" (tzv. agregaci) dochází - podrobněji viz dále.

Představa vyhrazeného a sdíleného připojení