Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p280.php3

Kdo je kdo, aneb stručný přehled "Internetových" organizací

IETF
Internet Engineering Task Force, http://www.ietf.org
Organizace, zabývající se faktickou standardizační prací (vývojem standardů, schvalováním předkládaných návrhů standardů, kromě standardů WWW). Vnitřní struktura: osm tematických oblastí (areas), v jejich rámci vznikají pracovní skupiny, zaměřené na konkrétní dílčí témata. Nemá formální členství, za člena se může považovat každý, kdo se podílí na činnosti pracovních skupin, nebo navštěvuje plenární zasedání.

IESG
Internet engineering Steering Group, http://ietf.org/iesg.html
"Dozorčí orgán" nad IETF, zajišťuje jeho řízení, provozuje sekretariát IETF, vykonává formální kroky (schvalování standardů atd.). Členy jsou ředitelé jednotlivých oblastí IETF.

IAB
Internet Architecture Board, http://www.iab.org/iab/
Odborný poradní orgán Společnosti pro Internet, koordinuje a zastřešuje technicky a provozně orientované aktivity ISOC (zastřešuje IETF, IESG, IRTF, IRSG, IANA).

IANA
Internet Assigned Numbers Authority, http://www.iana.org
Orgán, zastřešující veškeré přidělování numerických hodnot, parametrů a identifikátorů v Internetu (včetně IP adres, jmen DNS, čísel portů, čísel AS apod.). Formální statut IANA je nejasný, bývá prezentována i jako "služba", kterou celé Internetové komunitě poskytuje středisko ISI na univerzítě UCS, na základě grantů od vlády USA.

ISOC
Internet Society, http://www.isoc.org
Společnost, sdržující "lidi, kterým Internet leží na srdci". Formálně nevýdělečná společnost, registrovaná v USA. Zastřešuje a koordinuje celý standardizační proces Internetu, snaží se vystupovat jako nejvyšší morální autorita Internetu, vytváří podmínky (finanční, právní) pro fungování organizací IAB, IETF, IRTF a jejich dozorčí orgány, IANA.

IRTF
Internet Research Task Force, http://www.irtf.org
Orgán, zabývající se dlouhodobějšími otázkami vývoje a fungování Internetu (otázkami vědy a výzkumu). Konkrétní řešení, vyvinutá v rámci IRTF, přechází do působnosti IETF, jakmile dospějí do stádia možného praktického uplatnění.

FNC
Federal Networking Council, http://www.fnc.gov
Vládní orgán USA, sdružující zástupce federálních orgánů USA zabývajících se provozem a používáním počítačových sítí. Hlavní "prostředník" mezi Internetem a ISOC na jedné straně, a vládou USA na straně druhé.

NSF
National Science Foundation, http://www.nsf.gov
Vládní (civilní) organizace v USA, zajišťující podporu a grantové financování pro projekty z oblasti vědy a výzkumu. Financovala mj. páteřní síť NSFNET, dnes financuje např. síť vBNS.

InterNIC
InterNIC, http://www.internic.net
Projekt, tvořený dvěma částmi a zčásti financovaný organizací NSF: nabízí databázové a adresářové služby (fakticky provozuje AT&T), a registrační služby (fakticky provozuje NSI).

NSI
Network Solutions Incorporatedhttp://www.nsi.com
Firma, která zajišťuje faktický provoz většiny generických domén, na základě pověření od NSF, v rámci střediska InterNIC. Je dceřinnou firmou společnosti SAIC (Science Applications International Corporation).

ILPF
Internet Law & Policy Forum, http://www.ilpf.org
Organizace, sdružující subjekty z komerční sféry. Zabývá se právními otázkami fungování a řízení Internetu.

WIA
World Internet Alliance, http://www.wia.org
Sdružení subjektů, usilujících o další rozvoj Internetu - v jistém ohledu konkurence Internet Society.