Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p215.php3

Vyhledávací služby databázového typu

Posuňme se nyní dál, v rámci celého spektra možných evidencí dostupných zdrojů, od seznamů zdrojů a katalogů směrem ke druhému konci. Při posunu tímto směrem bude výrazně stoupat "velikost", resp. "dosah" takovýchto evidencí (měřeno v počtu odkazů, které jsou do evidence zařazeny). Současně s tím však bude klesat míra přidané hodnoty, kterou tyto formy evidence nabízí.

Pro dokreslení a pro správné docenění "měřítka" si řekněme, že nyní nám půjde o evidence v řádu jednotek až desítek milionů odkazů (nyní již na jednotlivé WWW stránky). Při takto velkých počtech odkazů samozřejmě již není možné vůbec počítat s žádným zapojením lidského faktoru - zde musí být všechno plně zautomatizováno.

Evidence, které pracují s miliony odkazů, tedy již nemohou pracovat s předmětovým členěním na hierarchicky uspořádané kategorie a podkategorie, protože tak velké množství odkazů by do nich neměl kdo zařazovat. Místo toho musí být všechny odkazy na dostupné zdroje ponechány příslovečně "na jedné hromadě", konkrétně v jedné velké databázi, s tím že jediným možným způsobem jak se k nim následně "dostat" bude nechat si je vyhledat - tedy položit příslušné databázi vyhledávací dotaz, podle kterého ona ve svých datech vyhledá odkazy splňující požadavky tazatele.

Zde tedy nebude existovat žádná soustava nabídkových stránek, kterými by se uživatel mohl procházet a inspirovat se. Místo toho musí rovnou položit vhodný vyhledávací dotaz, a není-li spokojen s výsledkem (například proto že dostane příliš mnoho odpovědí), musí položit nový dotaz. Vzhledem k tomuto způsobu fungování, i vhledem k mnohem většímu "pokrytí" vyhledávacích služeb databázového typu, jsou tyto vhodné především pro uživatele, kteří poměrně dobře "vědí, co chtějí", a jsou schopni svou představu formulovat ve tvaru vyhledávací dotazu, který je předložen příslušné databázi.

Kvůli výraznému zapojení databází a databázových technologií se evidence tohoto typu v angličtině označují jako "search engines" (doslova: vyhledávací stroje). Zde se pro snadnost vyjadřování přidržíme označení "vyhledávací služby databázového typu".